Kronik: Sandfodring som kystsikring bygger på fejlagtigt dogme

21. januar 2016 kl. 15:21123
Kronik: Sandfodring som kystsikring bygger på fejlagtigt dogme
En fortsat årlig sandfodring med så store mængder, som der allerede foregår mellem Nymindegab og Agger Tange for at holde kystnedbrydningen i skak, er miljømæssigt uforsvarlig, mener kronikøren. Illustration: Kystdirektoratet.
Artiklen er ældre end 30 dage

Jørgen Kristiansen er civilingeniør, tidl. lektor og forsker ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning. Illustration: Privatfoto.

Blød kystsikring i form af sandfodring er den eneste metode, som Kystdirektoratet (KDI) vil godkende til sikring af den jyske vestkyst.
De seneste par år har en række grundejerlav for kystnære sommerhuse på strækningen mellem Jammerbugt og Hirtshals ansøgt om hård kystsikring, bl.a. i form af klitfodssikring mod stormflod, som de tilbyder selv at finansiere. Men disse forslag er alle blevet afvist af KDI.

I et svarbrev fra Miljø- og Fødevareministeriet til grundejerne oplyses, at ‘Sandfodring er en veldokumenteret løsning til kystbeskyttelse på erosionskyster’ – en kategori som vestkysten ifølge KDI tilhører. KDI støttes her af en række eksperter fra bl.a. DHI og AAU.

På opfordring fra nogle af grundejerlavene, der havde oplevet KDI’s behandling af deres ansøgning som problematisk, tog miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) initiativ til et velbesøgt møde 16. november 2015 i Aalborg. Programmet bestod af en række indlæg fra repræsentanter fra KDI og enkelte indkaldte eksperter udvalgt af KDI.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle indlæg bakkede op om sandfodring som eneste metode. Der blev henvist til figuren herunder, som viser en grafisk fremstilling af de årlige materialestrømme langs hele den jyske vestkyst. Den er baseret på målinger tilbage i 2001. Men mange af tilhørerne under mødets efterfølgende debat bakkede ikke op om sandfodring.

De seneste par års kystsikringsdebat tyder på, at sandfodring som eneste kystsikringsmetode hviler på en fejlagtig forudsætning – et dogme. Et dogme er som bekendt en grundantagelse, som ikke er til diskussion. Ifølge dogmet skal det på figuren angivne sedimentbudget altid opretholdes, hvilket kræver, at der fodres med lige så meget sand, som havet forhindres i at erodere som følge af kystsikringsanlægget.

En repræsentant fra DHI understregede på mødet nødvendigheden af en løsning for samlede strækninger, men altså kun i form af sandfodring, mens andre metoder blev afvist, fordi de forstyrrer figurens sedimentbalance.

På en ca. 110 km strækning mellem Nymindegab og Agger Tange – kaldet ‘fællesstrækningen’ – gennemfører KDI i samarbejde med de berørte kommuner en årlig sandfodring for en udgift på ca. 100 mio. kr. Heraf betales størsteparten af staten, der også bidrager med nogle mindre beløb til sandfodring ud for Lønstrup og ved Skagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På strækningen mellem Nymindegab og Thyborøn eroderer og transporterer havet ifølge figuren ca. 3,5 mio. m3 sand om året. Af denne sedimentmængde strømmer 2,3 mio. m3 mod syd, hvoraf det meste aflejres dels i Nordsøen, og dels på kysten nord for Skallingen, mens 1,2 mio. m3 forsvinder ind gennem Thyborøn kanal og fortrinsvis aflejres i Nissum Bredning.

Kystdirektoratet skulle således fodre med 3-4 mio. m3 sand om året for at opretholde ‘sedimentbudgettet’. Sandfodringen, der hovedsageligt pumpes ind fra havbunden, var i 2015 på 2,5 mio. m3. Dette underskud indebærer en fortsat omend langsommere nedbrydning af vestkysten syd for Thyborøn/Agger Tange.

Nord for Jammerbugt fremgår det, at der transporteres ca. 0,5 mio. m3 materiale sydfra, og der eroderes i alt ca. 1,1 mio. m3 af kysten frem mod Skagen, heraf ca. 0,4 mio. m3 syd for Hirtshals. Størsteparten af sedimentmængden fordeles til aflejring med 1,0 mio. m3 ved Skagen Rev, mens 0,6 mio. m3 forsvinder ud i Skagerrak/Kattegat.

Selv om kun en mindre del af kyststrækningen mellem Jammerbugt og Hirtshals er bebygget, så skulle lodsejerne ifølge sedimentbudgettet bidrage med 400.000 m3 sand årligt, hvis ikke stat, kommuner og fonde finansierer fodring på de ubebyggede strækninger.

Alle er enige om, at de store mængder materiale, som transporteres af havstrømmen langs den jyske vestkyst bl.a. er afhængige af strømforhold, topografi/geologi ud for kysten samt vindforhold. Disse forhold varierer meget over årene og inden for det enkelte år. Derfor er det billede, som figuren viser, ikke éntydigt men kan i bedste fald betegnes som et groft skøn over størrelsesordenen for sedimenttransporten under de givne forhold.

Der er også enighed om, at der optræder såkaldt læsideerosion opstrøms efter moler, lange høfder og havneanlæg. Dels oplagres der sand nedstrøms, f.eks. syd for Løkken Mole, og opstrøms får havstrømmen mere frit spil under kraftige storme i retning ind mod kysten. Der er endvidere enighed om, at klimaændringer vil øge tempoet for kysterosionen.

Dogmet tilsiger, at hvis et kystsikringsanlæg ‘snyder’ havet for at æde af kysten under kraftige storme, så vil havet helt automatisk erodere en tilsvarende mængde sand andetsteds langs denne kyst. Men her hopper kæden af.

Kystsikring på en helhedsstrækning vil reducere mængden af den samlede sedimenttransport. Hvis der f.eks. etableres en effektiv fast kystbeskyttelse på hele strækningen fra Jammerbugt til Skagen, så ville det indebære, at der aflejres mindre sediment ved Skagen og føres mindre sediment ud i havet nord for Skagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

KDI fastholder dog stadig dogmet ned til en grotesk detalje. Eksempelvis blev sommerhusejere ved Nørlev Strand nord for Lønstrup anmodet af KDI om at fjerne midlertidigt placerede halmballer på forstranden, da disse ‘vil have en skadelig effekt på sedimenttransporten’ idet de forhindrer havet i at æde frit af klinten ved stormflod og dermed reducerer ‘den naturlige sandtilførsel’.

Et andet KDI krav til sandfodringen er, at materialet skal have nogenlunde den samme kornkurve, som klintens eller klittens sediment består af. Det ville indebære at der skulle ‘sandfodres’ med blåler og silt ud for Rubjerg Knude og Nørre Lyngby.

Hvis sandfodringen nord for Thyborøn skal have nogen effekt, skal der fodres langs hele kyststrækningen frem til Skagen. På fællesstrækningen indebærer det en årlig udgift på ca. 1 million kr. pr. km kyst, og på den nordjyske del af kysten måske noget mindre.

Det er ikke uoverkommeligt i nationaløkonomisk sammenhæng, men det er økonomisk urealistisk at lade lodsejere og sommerhusejere alene finansiere denne sandfodring. Men en fortsat årlig sandfodring med så store mængder, som der allerede foregår på fællesstrækningen for at holde kystnedbrydningen i skak, vil være miljømæssigt uforsvarlig. Havbunden ud for kysten skades løbende med negative konsekvenser for vegetation og dyreliv. På længere sigt undermineres hele kystprofilet, og Vesterhavet tømmes for sandbanker.

Så er der kun to alternativer at vælge mellem. Der er den mulighed at lade stå til og acceptere havets fortsatte kystnedbrydning – og i et øget tempo grundet de hyppigere og kraftigere storme fra vest. Dette alternativ har en del tilhængere, bl.a. er det Danmarks Naturfredningsforenings officielle politik at lade ‘naturen råde’.

Det andet alternativ er at aflive dogmet om det faste sedimentbudget og i stedet for gennemføre en samlet strategisk løsning for sikring af den jyske vestkyst. Det vil kræve, at der sker en fordomsfri og uafhængig evaluering af effekten og økonomien for de forskellige kystsikringsmetoder, som foreligger, herunder inddragelse af internationale erfaringer.

Nogle af disse metoder kan vise sig langt billigere og mere miljøvenlig end sandfodringsmetoden. Der er også behov for at give kystbeskyttelsesloven og KDI’s kystbeskyttelsesstrategi et grundigt serviceeftersyn.

123 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
126
2. februar 2016 kl. 22:48

Søg på Krak f. eks. Furreby Kirke. Klik på: Søg furreby kirke, furreby kirkevej, Løkken på kort på kortet til højre På det fremkomne kort: klik på Hybrid etc. Klik først på: Luftfoto Klit igen på Hybrid etc. og klik derefter på Luftfoto 1954 Så kan man "køre" op og ned langs kysten, og se hvor store landarealer/klitarealer som er forsvundet på det ca. 60 år. Nord og syd for Thorsminde og mange andre steder er det grelt, og et genembrud på tangen vil være fatal. Kysten er til gengæld vokset mod vest fra Nymindegab og sydpå, og klitterne er blevet både højere og bredere. På strækningen er der ikke foretaget sandfodring. Mvh. Jens

124
2. februar 2016 kl. 17:03

Rohde Nielsen snyder ikke med mængderne

Der er fotodokumentation på lastemærkerne i lasten

som er grundlaget for afregningen.

Husk sand er guld.

KDI betaler 48,10 kr pr. kubikmeter

Kostprisen er 5,00 kr pr kubikmeter

Kystdirektoratet skal derfor selv have en sanndsuger

123
2. februar 2016 kl. 13:24

Hvis der fodres med nok sand hvert år, kan man vel i teorien holde status quo.

Men for lige at forfølge Lars' tankegang.

Hvad nu hvis man helt skrinlagde kystsikring, hvad ville det så ske?

Nogen områder ville så blive eroderet bort, og der ville falde nogle huse i havet - og hvad så?

Ja det er trist for den enkelte, men dels kunne der oprettes en fond for de sparede penge, dels kunne man jo lave en opsparing/forsikring gennem indefrosne ejendomsskatter for de ramte ejendomme, for selvfølgelig skal det ikke være meningen at folk der for 30 år siden købte et hus i 3 række skal ruineres - der er sikkert flere modeller der kunne bringes i spil.

Men tilbage til hvad der vil ske med kysten - vil der så ikke bare ske det at sandet flytter sig, så der er andre steder hvor det samler sig, og der derved dannes nye landområder, for sandet forsvinder jo ikke?

Desværre er der kommet en holdning herhjemme til at landet skal fastholdes i en tidslommes, således at man forgæves tror at Danmark for tid og evighed skal se ud som i slutningen af det tyvende århundrede, trods det at landet har ændret sig mange gange gennem tiderne - vandet har steget og faldet, der er kommet og forsvundet søer og indsøer, skove er kommet og gået, byer ligeså, osv, osv.

122
2. februar 2016 kl. 13:06

Men fungerer Kystdirektoratets kystsikring.?

Det kommer vel helt an på, hvad man lægger i ordet "fungerer"; men for hver m³ fodret, der tages af havet, er der vel en del af kysten, der IKKE bliver taget, hvor der kunne været taget en endnu større mængde, hvis der ikke blev fodret. Og så fungerer det det ved at sænke hastigheden. Hvis der fodres med nok sand hvert år, kan man vel i teorien holde status quo.

121
2. februar 2016 kl. 12:40

Men fungerer Kystdirektoratets kystsikring.? De har dog et kæmpe årligt budget, så vi burde vel kunne forvente noget.

119
2. februar 2016 kl. 11:14

Men debatten er nu fyldt med indlæg præget af dårlig kvalitet og personfnidder, ligesom den efterhånden domineres af et ”hundeslagsmål” mellem Poul Jakobsen og hans modkombattanter.

Nu er det jo sådan at han konsekvent beskylder næsten alle for at være bims, uvidende eller i lommen på kystdirektoratet. Hans debatniveau er på børnehave niveau.

Jeg anser Poul Jakobsen som en af kongerigets mest vidende personer på kystsikringsområdet

Det er muligt, men han evner absolut ikke at formidle denne viden videre. I stedet kommer han med beskyldninger til højre og venstre om skandaler, mestergrise og korruption. Spørgsmål besvares med beskyldninger. Dertil henviser han til shore.dk som i mine øjne ikke holder en troværdig standard. Shore.dk er fyldt med klager og politianmeldelser, men udelader konsekvent de svar der måtte være kommet på samme. Men de er måske løbet ud i sandet...

Hvis Poul Jacobsen ville holde en ordentlig tone kunne det være at nogen gad lytte til ham. Med den nuværende nedladende tone er det ikke underligt at han får så mange "thumbs down".

118
2. februar 2016 kl. 10:15

Christian Nobel spørger ing.dk ”hvorfor laver I nogle oplæg som evident vil give ballade”. Jeg er uenig i at ing.dk som et frit faggruppe medium skal udøve selvcensur og undgå ømtålelige emner, hvortil kystsikring åbenbart hører. Ansvaret tager jeg gerne på mig, selvom formålet med kronikken ikke var at ”skabe ballade”, men at sætte spørgsmålstegn ved dogmet om det uforandrede sedimentbudget, og overveje andre kystsikringsmetoder som alternativer til sandfodringsmetoden. Jeg kan glæde mig over en række konstruktive indlæg i debatten. De får helt konsekvent en række nedadvendte tommelfingre, mens de indlæg der går imod debatten, får en række opadvendte tommelfingre. Er det udtryk for Kystdirektoratets indirekte måde at deltage i dialogen på? Det er ikke samfundsøkonomisk uoverkommeligt at beskytte den ca. 360 km lange vestkyst fra Skallingen til Skagen – Danmarks ”ryg” – mod havets fortsatte nedbrydning. Sommerhuse ved Nørlev, Lønstrup, Nørre Lyngby, og snart også Furreby nord for Løkken, falder fortsat i havet, da Kystdirektoratet afviser ansøgninger om kystsikring som grundejerne selv tilbyder at betale. Derudover forsvinder store fredede naturområder bl.a. ved Rubjerg Knude. På sigt trues større kystbyer som Løkken og Lønstrup, og havneanlæg ved Hanstholm og Hirtshals. Men debatten er nu fyldt med indlæg præget af dårlig kvalitet og personfnidder, ligesom den efterhånden domineres af et ”hundeslagsmål” mellem Poul Jakobsen og hans modkombattanter. Jeg anser Poul Jakobsen som en af kongerigets mest vidende personer på kystsikringsområdet, men debatformen gør det for let for modstanderne af en åben og fordomsfri kystsikringsdebat. Jeg vil anbefale, at ing.dk nu lukker ned for denne blog, der er formålsløs at føre videre hvis den fortsætter på dette niveau. Kystdirektoratets ledelse kan grine i skægget.

117
2. februar 2016 kl. 09:49

Poul Jacobsen et spørgsmål: Hvordan tjekker man at sandfodringsmængderne er de korrekte, når Kystdirektoratet modtager regningen fra Rohde Nielsen Der er jo små store fristelser.

116
2. februar 2016 kl. 08:50

Hej Henning

Regnestykket er meget simpelt.

Når alle de planlagte sandfodringer er skyllet i havet i de næste 100 år har havet taget 60 mio. kubikmeter af forstrand og klitter

Det svarer til 545 kubikmeter pr meter på Fællesstrækningen og svarer til en gennemsnitlig kysttilbagerykning på 45 meter

Denne skandale koster yderligere 10 milliarder

115
2. februar 2016 kl. 05:03

Måske nogen skulle skitsere nogle 25- årslinier, 50- årslinier og 100- årslinier ind i det nuværende vestkyst område, hvis den nuværende kystsikringspolitik fortsætter. Dvs. hvor meget kan vi forvente at havet vil slide af landet i de næste generationer, hvis Kystdirektoratets nuværende politik på området forsætter.

Også incl. konsekvensen af verdenshavenes stigende vandstand.

111
1. februar 2016 kl. 16:24

min regnefejl??? Jeg skrev kun de tal du selv lagde op, og undrede mig over at du kom frem til 24 ved det regnestykke. ;) Ikke andet...

110
1. februar 2016 kl. 16:08

8+15=24???
Er det bare mig eller.....

Ja Lars Det er bare dig idet du glemte at lægge Mårup Kirke til

Mårup Kirke blev også styrtet i havet som jeg skrev

Din regnefejl var begrænset, men de såkaldte eksperter havde 1794 regnefejl i deres rapporter

og det var de samme fejl i begge rapporter

109
1. februar 2016 kl. 16:02

Hej Martin
Ingeniøren burde komme over og se de faktuelle forhold som er vist i nedenstående link
<a href="https://www.shore.dk/Sandheden%20om%20kystb..">https://www.shore.dk/San…;.
Modsætningsvis kommer jeg gerne på Ingeniøren igen, så I kan skrive sandheden om
Kystdirektoratets sandfodringsforsøg ved Lønstrup Fællestrækningen
Denne skandale kan jo ikke fortsætte
Ingeniøren har også et ansvar over for læserne og samfundet i sin helhed

Ja jeg har noteret mig at der var 11 som ikke syntes at det var en god ide at Ingeniøren kom over på vestkysten og skrev om de faktuelle forhold.

Der er således 11 som er rystende nervøse for at se sandheden om de såkaldte eksperter og Kystdirektoratets sandfodringsforsøg som har kostet 3 milliarder over de sidste 31 år

108
1. februar 2016 kl. 15:51

8+15=24??? Er det bare mig eller.....

107
1. februar 2016 kl. 15:47

Ingeniøren burde komme over og se de faktuelle forhold som er vist i nedenstående link</p>
<p>Det står der "Status december 2015: ... 7 huse på Nørlev strand siden 2005"
For en uge siden skrev du at tallet var 28 siden 2005, og i går var det 21.

Hej Michael Ja der er mange tal at holde styr på i denne sag.

Nørlev strand er nu 8

Lønstrup 15 samt Mårup kirke

Det giver 24 dags dato i alt

Ja man rykkede også rørene op syd for Lønstrup, så man kunne få Mårup Kirke rykket ned

Se vedhæftede fotodokumentation

https://www.shore.dk/Maarup%20Kirke.pdf

Vi fandt modulerne ude i Kommunens materielgård, som vi ser på sidste side

Vi havde en gyldig tilladelse frem til 1 april 2007

106
1. februar 2016 kl. 13:49

Det er jo nærmest totalt ligegyldigt hvor mange der er faldet i havet.

Kig på Google Maps, så kan man se hvor mange, der er i overhængende fare for at styrte i havet med den NUVÆRENDE KYSTSIKRINGSPOLITIK.

Og hvor mange der vil styrte ned inden for få år. For ikke at tale om alle de mennesker, der må leve med frygten og må tælle nedad til dommedag og miste alle deres værdier. Jeg tror ikke, at man kan genfinde en sådan absurd situation nogen steder i Europa.

Jeg kalder denne situation som EKSPROPRIATION UDEN ERSTATNING af andre folks værdier. Det burde være ulovligt.

104
1. februar 2016 kl. 05:12

Fortsæt gerne med de faglige input, eller vi må se os nødsaget til at lukke debatten.

Hej Martin

Ingeniøren burde komme over og se de faktuelle forhold som er vist i nedenstående link

https://www.shore.dk/Sandheden%20om%20kystbeskyttelse%20paa%20vestkysten.pdf

Modsætningsvis kommer jeg gerne på Ingeniøren igen, så I kan skrive sandheden om

Kystdirektoratets sandfodringsforsøg ved Lønstrup Fællestrækningen

Denne skandale kan jo ikke fortsætte

Ingeniøren har også et ansvar over for læserne og samfundet i sin helhed

102
1. februar 2016 kl. 00:15

Jeg skal gerne indrømme at JEG anmeldte, at debatten begyndte at blive lige rigelig personlig efter min mening!!!! Enkelte begyndte at kaldte folk for idioter og direkte dumme... der hopper kæden af for mig..... Skyd du gerne på mig... Ing.dk kan trods alt ikke overvåge samtlige debatter...

101
1. februar 2016 kl. 00:08

Hold Jer for gode til at gå personligt imod hinanden. Jeg har netop fjernet flere indlæg der er enten injuerende og/eller upassende til ing.dk</p>
<p>Fortsæt gerne med de faglige input, eller vi må se os nødsaget til at lukke debatten.

Kære Martin.

Nu er det anden gang inden for et par uger at en debat er løbet helt af sporet, men hvor I alligevel har tilladt den at køre langt ud i ret lang tid, og så pludselig rydder ud med grovhøsteren eller lukker den.

Sidste gang var det endda en debat, hvor ing.dk havde lavet en overskrift og en artikel som decideret var en rød klud foran visse individer.

Så spørgsmålet er dels, hvorfor laver I nogle oplæg som evident vil give ballade, dels hvorfor er der visse debattører, der også i tidligere debatter har optrådt decideret injurierende, som bliver ved med at få lov til at forpeste debatten?

Hvad er det egentlig ing.dk vil, eller ønsker - og måske I kunne hjælpe til at løfte jeres debat op over Nationen, ved simpelthen at fjerne tumbs up/down?

100
31. januar 2016 kl. 22:30

Kære debattøre

Hold Jer for gode til at gå personligt imod hinanden. Jeg har netop fjernet flere indlæg der er enten injuerende og/eller upassende til ing.dk

Fortsæt gerne med de faglige input, eller vi må se os nødsaget til at lukke debatten.

Med venlig hilsen Martin Community

98
31. januar 2016 kl. 21:08

SIC stoppede jo beviseligt erosionen

At man dropper de officielle (og helt standard) metoder til strand-opmåling, og finder på sine egne pseudo-videnskabelige opmålings metoder, dét bliver ikke til et bevis.

95
31. januar 2016 kl. 15:55

Flemming skrev for et par dage siden: "Jeg synes der i tidligere tråde har været refereret til adskillige uvildige rapporter, der fastslog at der ingen dokumenteret virkning var fra rørene."

I dansk sammenhæng har jeg kun hørt om én rapport: fra maj 2008 og udført af to professorer (H.F. Burcharth fra AAU og Jørgen Fredsøe fra DTU) på grundlag af målinger på en 11 km forsøgsstrækning syd for Hvide Sande – opdelt i delstrækninger henholdsvis med og uden rør. Jeg har ikke set rapporten, men de to eksperter konkluderer iflg. svarbrev i oktober 2015 fra miljøministeren til en grundejerforening i området, at ”SIC-drænsystemet har efter eksperternes vurdering ikke en tilstrækkelig effekt til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode”. Omstændighederne omkring forsøget var sådan, at det efter min opfattelse ikke gav en endelig dokumentation hverken for eller imod rørenes effektivitet. Jeg lader mig gerne overbevise af dokumentation, der omfatter både en vurdering af udviklingen i kystprofilet, de aflejrede materialers kornkurve, samt forsøg der understøtter eller afkræfter teorien om udligning af porevandstrykket. Så konkret oplysning om ”de adskillige uvildige rapporter” modtages med kyshånd. Men spørgsmålet om de forskellige metoders egnethed er selvfølgelig ligegyldig, hvis man slet ikke ser effektiv kystsikring som en realistisk mulighed.

94
31. januar 2016 kl. 11:07

Skyldes den store erosion en helt og fuldstændig naturlig proces/udvikling (?)

Prøv fx at læse dette (som jeg dog kun har skimmet)https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/view/35923/69046

Det er dyrt at beskytte kysten og det er ikke et nævneværdigt samfundsproblem før tidligst når havet når Hjørring.

Men der er langt og mange år til Hjørring.
Så lad dog naturen råde.

Lars :) (tilbage til sofaen og popcornene)

92
31. januar 2016 kl. 09:35

Ja så røg Christian Hartmanns hus på Nørlev strand i havet i nat

Christian har fulgt Kystdirektoratets anvisninger med sandfodring og deltager i

et treårigt forsøg med sandfodring på Nørlev strand

Projektet er ledet af Kystteknisk Chef Per Sørensen, som har fortalt hele Danmark at projektet er en stor succes.

SIC sikrede Nørlev strand i år 2000, men rørene blev rykket op i år 2005

Der var et sandtab på 0,7 kubikmeter pr meter fra 2000 - 2003

Side 14 i vedhæftede rapport

https://www.shore.dk/skallerup.pdf

Resultatet af Per Sørensens sandfodringsforsøg kan ses på landsdækkende TV i dag

Kun en tåbe frygter ikke kystdirektoratet

91
30. januar 2016 kl. 22:25

Hej Henning

Den juridiske bistand blev leveret af TRM, som besluttede at overflytte KDI fra TRM til Miljøministeriet i weekenden 1/2 februar 2014.

Tilbuddet var nemlig sendt til Departementschef Jakob Heinsen/KDI.

Det var ikke muligt for The Royal BAM Group at få et møde med KDI

før kontrakten var skrevet med Rohde Nielsen d 26 maj 2014.

Der er tale om en international skandale af dimensioner

Til Jakob Rasmussen kan jeg oplyse at det ikke er noget problem for The Royal BAM Group

at stille en sikkerhed på 15% af 6,4 mio. Euro's, når man har en omsætning på 50 milliarder.

Euro's årligt.

Det er som om nogle af debattørerne slet ikke har forstand eller har taget alvorlig skade af

opholdet på en universitet.

Jeg ønsker ikke at oplyse størrelsen af min Royalty på projektet, da nogle af debattører vil få så ondt i røven at de slet ikke kan sidde ned resten af livet.

90
30. januar 2016 kl. 17:20

Nu ved jeg ikke så meget om dette emne, så jeg har et spørgsmål: Skyldes den store erosion en helt og fuldstændig naturlig proces/udvikling, eller er det mere præcist et resultat af konstruktioner som moler og kunstige havne? Hvis det sidste er tilfældet, ville det så i teorien kunne omvende erosionen at fjerne de kunstige anlæg? Hvorom alting er, kan det virkelig betale sig at spendere så store udgifter på at fastholde kysten som den er, i stedet for at lade naturen udvikle sig som den nu engang gør? Det kommer uden tvivl til at gå ud over en række sommerhuse og byggerier hvilket selvfølgelig er en skam, men vil en erstatning til de private som bliver ramt ikke være langt billigere end de årlige udgifter til denne såkaldte "kystsikring"? Hvordan kan man overhovedet argumentere for at kystsikring generelt ikke gør mere skade en gavn?

89
30. januar 2016 kl. 11:48

Det der står tilbage er så, at Kystdirektoratet må finde juridisk kompetence, der kan udforme en for samfundet sikker kontrakt om et sådant kystsikringsprojekt.

Det vil være normalt ved et udbud, at beskrive ydelser og sikkerhedsstillelse, hvis ydelserne ikke leveres eller lever op til beskrivelsen. Der stilles derfor normalt en garanti på 15 % af entreprisesummen inden opstart. Det er måske allerede her problemerne opstår for SIC.https://regnskaber.virk.dk/38779512/ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzlkLzIyLzk3LzRhLzQ0NTgtNDdiYy1hNmViLTQ0NDY4NTZlY2UxYQ.pdf

88
30. januar 2016 kl. 09:17

Jeg skal lige have tid til at gennemgå tingene. Men jeg mener fundamentalt, at når et stort firma vil udføre og garantere tingene, så er det principielt nok. Hvis jeg køber en computer eller en mobiltelefon kræver jeg jo heller ikke, at jeg skal forstå hvordan det virker.

Det der står tilbage er så, at Kystdirektoratet må finde juridisk kompetence, der kan udforme en for samfundet sikker kontrakt om et sådant kystsikringsprojekt. .

86
29. januar 2016 kl. 21:48

Der er åbenbart ingen grænser for uvidenhed på dette område

Det er ikke udstrømningshastigheden på ferskvandet, som er årsag til kysterosion.

Det er vandtrykket i stranden

Vi tager den lige 1 gang til

https://www.shore.dk/ICS2007%20Paper%20Clau...

85
29. januar 2016 kl. 21:28

Med andre ord hævdes det i patentet at rørene virker hvor der er saltvand øverst, et lag af ferskvand længere nede og et lag med saltvand under ferskvandet. Så er spørgsmålet hvor almindelig den lagdeling er?

Tak Peter Larsen!

Ja, hvis patentets hovedkrav bygger på saltvandsgradienter i kystzonen, så vil jeg også gerne se den videnskabelige dokumentation for gradienterne har nogen som helst betydning for sedimenttransporten! Ferskvandets udtrængning i saltvandet omkring en ø, som fx. Fanø, Anholt mv. er en meget langsommelig proces, som jeg ikke kan forestille mig har nogen væsentlig betydning for sedimenttransporten ved kysterne, hvor den store kraft er bølgekraften!

John Larsson

84
29. januar 2016 kl. 21:24

Hej Peter

Du kender åbenbart ikke de almindelige naturlove vedr,

ferskvandsafstrømning til havene, men det er jo dit problem og ikke mit problem

83
29. januar 2016 kl. 21:08

Jeg regner med at de er patenterede, så de nok kan tåle en mere uddybende og forståelig forklaring og gerne på dansk..

Patentet er her: https://patents.justia.com/patent/6547486

I patentet står der bl.a. at:A method for protecting a coastal area which includes a beach area that meets salt water at a shoreline, and where a freshwater basin underlies the coastal area and a salt water tongue extends below the freshwater basin at an oblique angle

Med andre ord hævdes det i patentet at rørene virker hvor der er saltvand øverst, et lag af ferskvand længere nede og et lag med saltvand under ferskvandet. Så er spørgsmålet hvor almindelig den lagdeling er?

De almindelige krav til et patent er at det er nyt, altså ikke tidligere beskrevet, og have en vis højde ud over det helt banale. Det er derimod ikke et krav at det virker, og sagsbehandlingen omfatter ikke en afprøvning. Og nogle gange går det altså galt, f.eks. er det lykkedes for en Australsk ingeniør at tage patent på hjulet: https://www.newscientist.com/article/dn965-wheel-patented-in-australia/

82
29. januar 2016 kl. 20:33

Hej Henning

Vi taler om trykudligningsmoduler, som udligner vandtrykket i stranden

Når vandtrykket i stranden reduceres forøges saltvandscirkulationen i forstranden

så materialerne i de opskyllede bølger aflejres på stranden.

Stranden bliver højere og bredere

Når så stranden rammes af en storm trækkes sandet ud i swash zonen

hvor de finkornede materialer skylles væk at strømmen, og så har vi de grove materialer

som skylles op på stranden igen.

Derfor bliver sandet i stranden grovere og grovere over tid

Trykudligningsmodulerne er en trigger som starter en større proces

Denne proces er dokumenteret i Holland og ved Skodbjerge

81
29. januar 2016 kl. 20:17

Hvis man mener, at man kan løse hele Vestkystens kystnedbrydningsproblem med sine rør, så skylder man nok at fortælle den danske befolkning på et forståeligt sprog, hvordan de rør virker. Jeg regner med at de er patenterede, så de nok kan tåle en mere uddybende og forståelig forklaring og gerne på dansk..

80
29. januar 2016 kl. 19:20

Hej Henning

Det er korrekt forstået

The Royal BAM Group er et firma med 28.000 ansatte og en omsætning på 50 milliarder

De sendte et tilbud til Transportministeriet d. 18 december 20013, som jeg fremlagde for Transportudvalget d. 16 januar 2014.

Prisen var 6,4 mio. Euros for 110 km

Herefter blev KDI overflyttet til Miljøministeriet i weekenden 1/2 februar 2014

Det er uforståeligt men sandt

77
29. januar 2016 kl. 18:18

Hvis det er således som jeg har forstået, at et stort Hollandsk firma med en 5 årig garanti i form af en supplerende sandfodring vil påtage sig opgaven med at etablere disse rør, så har man en fuldt tilstrækkelig faglig bedømmelse af at rørene har en virkning. Eller er der noget jeg har misforstået ?

Men i øvrigt mangler jeg i den grad en forståelig beskrivelse af hvordan rørene virker.

73
29. januar 2016 kl. 14:30

Jeg er helt enig med John Larsson i at tommelfingrene er noget pjat. De forringer det saglige og konstruktive niveau i debatten. Et illustrativt eksempel er Christian Nobels kun to sætningers indlæg i starten af bloggen, hvor det lykkes ham at nævne både ”geniet fra Skagen”, ”fantastiske plastrør” og ”popcornene”. Det bryder med, at indlæg skal holdes inden for emnet, og at personangreb ikke tolereres. Men ”indlægget” høster et rekordagtigt antal opadvendte tommelfingre – flot. Alligevel har der været en række saglige indlæg, som fører debatten videre, selvom spørgsmålet om hvordan sandfodringen kan gøres billigere ligger i yderkanten af emnet. Debatten er måske også lidt for meget domineret af dialogen mellem Poul Jakobsen og hans modstandere. Bidrag fra folk i Kystdirektoratet (KDI) og fra DHI savnes stadig, fx kunne de vel oplyse offentligheden om, hvordan sedimenttransporten langs kysten (jf. strømbilledet vist på figuren) dokumenteres og opdateres. Eller har Poul Jakobsen ret i sin beskrivelse? Der er tre steder, hvor der eroderes: klint/klitfod (især under stormflod), forstrand, og brydningszonen. Foranstaltninger i en effektiv kystsikring skal rette sig mod en eller flere af disse. På forstranden kendes Poul Jakobsens (SICs) trykudligningsrør, men metoden afventer stadig en uvildig vurdering. Der er et par steder på vestkysten, hvor det ikke er lykkes KDI at fjerne rørene. Der kunne uafhængige (udenlandske) specialister sættes til at sammenligne kote-niveauer, kystlinje, og kornkurver for det aflejrede sand, sammenlignet med nabostrækninger uden rør. Der kunne også tænkes tilsvarende metoder, som retter sig mod porevandstrykket i det komplicerede samspil mellem grundvand og havvand i kystzonen, især ved højvande. Der har også været forslag fremme om at etablere undersøiske bølgebrydere, fx udformet som en slags sandsække med ikke nedbrydeligt materiale. Ud for Rubjerg Knude kunne man lave forsøg med bølgeenergianlæg. Men hvis disse metoder skulle vise sig virkningsfulde, vil man få følgende standardsvar fra Miljøministeren, der jo ikke har anden mulighed end at spørge sine embedsmænd i KDI til råds: Hvis der opnås ”aflejring af sand, vil anlægget kystteknisk virke som en hård eller passiv kystbeskyttelseskonstruktion, der kun flytter erosionen og dermed kysttilbagerykningen. Det vil derfor stadig være nødvendigt at kystfodre.” Så er vi tilbage ved dogmet om det uforandrede sedimentbudget! (Jeg håber at få et stort antal nedadvendte tommefingre for dette indlæg. Det er efterhånden et kvalitetsstempel i sig selv).

72
29. januar 2016 kl. 11:55

Vi lægger sandheden om vestkysten på vor hjemmeside på mandag

www.shore.dk

71
29. januar 2016 kl. 07:12

Måske skal man i det hele taget spørge folk ved Vestkysten, hvordan virker de forskellige typer kystsikring. De har jo konstant føling med det.

Hvordan virker sandfodring, hvordan virker høfder, hvordan virker PJs rør, etc. ?? Hvordan er holdningen til Kystsikringsdirektoratet, hvordan til Poul Jacobsen etc.??

Det er jo det aller smarteste, for så behøver alle os her ved tasterne jo ikke have nogen mening.

70
29. januar 2016 kl. 05:57

Hej Lars

St. Francis Bay er gået virkelig godt, men blev forstyrret af KDI, som påstod at vort system ikke virkede.

Som alle ved er det jo ikke rigtigt

Jeg har nu fået udbetalt 2 mio. rand ekstra i forhold til kontrakten

Forhenværende kommunikationschef Ole Navntofte havde meget tær kontakt til en skolelærer ved navn Hilton, som var en meget klog mand

Det er dyrt når man bliver narret af KDI

Spørg sommerhusejerne på Nørlev strand

De står nu med millionregninger i kreditforeningen som skal betales ved kasse 1

Vi havde reddet alle husene på Nørlev Strand

https://www.shore.dk/skallerup.pdf

69
28. januar 2016 kl. 23:34

Dit link virker ikke, men er det samme rapport vi tænker på, så beskrives Poul Jakobsen meget negativt, mens PEM beskrives positivt. Der er dog ingen ref. strand, hvilket nok har været til PEM's fordel.

66
28. januar 2016 kl. 18:38

Hej Martin

Hold dig nu til sandheden og fakta

Ikke flere tåbelige historier fra Holland

65
28. januar 2016 kl. 18:35

Hej Niels

Vandrette dræn er afprøvet uden succes

For det første var EL udgiften ca. 200.000,00 kr. pr km pr år

For det andet pakkede drænene til med silt, da vandstrømmen var fra havet og ned til drænene

Virkningen stoppede derfor meget hurtigt.

Mange forsøgsanlæg skyllede i havet Italien, England USA

De sidste anlæg blev stoppet på grund af at drænene var blokket med silt

64
28. januar 2016 kl. 12:12

Det er skægt at læse om at KDI pumper penge i venner som så pumper sand på strand hvor det hverken gør fra eller til. Hvis det er rigtigt, er det ikke første gang i menneskets historie. Men der er en anden mulighed: At Poul Jakobsens analyse er korrekt;vandet i stranden skal væk når det blæser eller strømmer,men hans rørløsning kan forbedres. Et langt perforeret rør graves ned i stranden og lænses i urolige perioder og renses i rolige (tilbagespuling). Så skal der ikke pumpes offentlige midler til sandpumpere men til rør og pumpefabrikanter og de er hævet over enhver mistanke om kartelleri.