Kronik: Lynetteholm og Holmene skal konkurrere om knap overskudsjord

Illustration: By & Havn

 

Hans Schjær-Jacobsen er civilingeniør, lic.techn., HD Illustration: Privatfoto

Holmene umiddelbart syd for Avedøre Holme er nu politisk godkendt, og dermed er konkurrencen med Lynetteholm om den knappe overskudsjord blevet en realitet. Risikoen er høj, for at opfyldningsprojekterne ikke bliver selvfinansierende pga. store forsinkelser og svigtende indtjening.

Dette kan også få store negative konsekvenser for de meget ambitiøse by- og erhvervsudviklingsplaner, som bygger på opfyldningsprojekternes gennemførelse.

De to opfyldningsprojekter skal bruge masser af såkaldt overskudsjord, dels til opfyldning, dels til finansiering gennem deponeringsafgifter (gate fees). Begge projekter hævder, at der er rigelige mængder overskudsjord til rådighed, men nye aktindsigter afslører, at analyserne, bevidst eller ubevidst, er baseret på mangelfulde og forkerte forudsætninger.

Når behovet for jord til Lynetteholm opgøres, ignoreres behovet for jord til Holmene, og når behovet for jord til Holmene opgøres, regnes med et behov til Lynetteholm på kun halvdelen af det faktiske. Behovet for overskudsjord i forhold til den producerede mængde undervurderes, og overskudsjord kommer i underskud, dvs. overskudsjord bliver en knap ressource.

I fraværet af en regional planlægningsinstans og med afskaffelsen af den kommunale anvisningsret- og pligt for overskudsjord, er der ikke styr på koordineringen, og området er blevet markedsgjort.

Der medgår i alt 80 mio. ton overskudsjord til etablering af Lynetteholm. By & Havn påstår, at den nødvendige jord let kan fremskaffes, idet der i perioden 2013-2019 er leveret i gennemsnit 2,6 mio. ton ren og forurenet jord pr. år til det hidtidige depot på Nordhavn (notat, 11. februar 2019). Heraf kom 70 pct. fra København og Frederiksberg Kommuner og resten fra omegnskommuner (notat, 16. november 2020). Ved en ekstrapolering af den gennemsnitlige årlige leverance på 2,6 mio. ton kan opfyldningen altså gennemføres på 30 år, hvis Lynetteholm er eneste aftager.

Ikke desto mindre fremgår det af Transportministerens svar til Transportudvalget (17. november 2020), at der er betydelige jordmængder til rådighed for andre store projekter, f.eks. Holmene:

»På baggrund af erfaringerne fra Nordhavn og forventninger til kommende byggerier og infrastrukturprojekter i København og Frederiksberg Kommune vurderer By & Havn, at der vil være tilstrækkelig overskudsjord i hovedstadsområdet til at fylde nyttiggørelsesprojektet Lynetteholm op. Desuden er det vurderingen, at opfyldningsprojektet Lynetteholm er robust i forhold til etablering af andre jordopfyldsprojekter i hovedstadsområdet til modtagelse af betydelige jordmængder, f.eks. Holmene ved Avedøre, og at sådanne projekter kan realiseres parallelt.«

I sin analyse af markedet for overskudsjord på opdrag fra Hvidovre Kommune antager Cowi, at der kun vil medgå i alt 40 mio. ton til opfyldningen af Lynetteholm. På den baggrund vurderes det, at der genereres tilstrækkelige mængder overskudsjord i hovedstadsområdet til Holmene samtidig med etablering af Lynetteholm (teknisk notat, 24. oktober 2018). I virkelighedens verden skal Lynetteholm dog bruge i alt 80 mio. ton, ikke 40 mio. ton som antaget.

Holmene efterspørger rundt regnet 50 mio. ton overskudsjord til anlæg af de i alt ni øer (Holmene, Hvidovre Kommune, 22. maj 2019). Den samlede efterspørgsel efter jord til de to megaprojekter er således 130 mio. ton. Med en årlig produktion på 2,6 mio. ton ser vi på følgende scenarier:

 • Hvis Holmene modtager 1 mio. ton og Lynetteholm 1,6 mio. ton pr. år (nyeste estimater, By & Havn, udateret regneark), er begge opfyldninger færdige samtidigt på 50 år.

 • Holmene ønskes imidlertid gennemført på ca. 20 år, dvs. der skal bruges ca. 2,5 mio. ton jord pr. år. Hvis det lykkes projektet at tiltrække denne årlige jordmængde, er der praktisk talt ingen jord til rådighed for Lynetteholm før om 20 år, hvorefter opfyldning kan ske på ca. 30 år.

 • Hvis Lynetteholm starter med at aftage alle 2,6 mio. ton pr. år, vil opfyldningen være færdig på 30 år, hvorefter opfyldningen af Holmene kan påbegyndes og færdiggøres på 20 år.

Prognosen for generering af 2,6 mio. ton jord pr. år er højst usikker, da hovedstadsområdets høje byggeaktivitet i perioden 2013-2019 næppe fortsætter i de kommende år. Hertil kommer, at en betydelig andel heraf forventes at komme fra anlæg af metrobetjening og østlig omfartsvej i forbindelse med byudviklingen på Lynetteholm m.m.

Dette bidrag af overskudsjord er derfor først til rådighed, efter at opfyldningsprojektet Lynetteholm er færdiggjort, og kan derfor ikke uden videre opregnes som et leveringspotentiale. I scenarier, hvor der genereres mindre jord end den årlige prognose på 2,6 mio. ton, vil tidshorisonten for færdiggørelse naturligvis blive tilsvarende forlænget. I disse betragtninger er der end ikke levnet muligheder for alternative anvendelser af overskudsjord, f.eks. til opbygning af støjværn og sikring mod havstigninger og stormflod.

Cowi har på foranledning af København og Hvidovre Kommune kigget på mulighederne for at importere overskudsjord fra Sverige (rapport, 3. juni 2019). Det skal betragtes som en strategisk reserve, dersom danske leverancer ikke er tilstrækkelige. Ud fra ovenstående gennemgang kan situationen siges at være meget sandsynlig. Imidlertid er analysen af den svenske reserve ikke ført igennem og lader stadig mange forhold stå uafklarede.

Både Lynetteholm og Holmene forventes egenfinansieret af gate fees for modtagelse af overskudsjord til deponering. Det forudsætter naturligvis realisering af specifikke gate fees, men ingen har indregnet negative gate fee-konsekvenser af konkurrencen mellem projekterne som følge af, at overskudsjord er en knap ressource.

Det vil ikke være lovligt at eliminere konkurrencen ved aftaler om koordinering af gate fees. De to opfyldningsprojekter skal derfor alene af den grund betragtes som finansielle højrisikoprojekter.

Læs også: Kronik: Lynetteholm er et økonomisk højrisikoprojekt

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vanvids projektet bliver mere og mere vanvittigt efterhånden det bliver klart at der udelukkende er tale om et politisk bestillingsarbejde.

Tak for en god kronik, tænker det bliver endnu mere grotesk når der ud over de nævnte øer også skal bygges kyst sikring langs Køge bugt og det sydlige Amager.

Har for øvrigt aldrig forstået hvordan man kan tillade bare at dumpe forurenet jord i havet og samtidig opkræve gate fees som vel har til formål at afholde omkostninger for oprensning og/eller sikkert deponi…..

 • 22
 • 2

Den eneste grund til at man overvejer at fylde jord i havet for at lave nye (halv)øer er, at grundpriserne i København er tårnhøje, så salg af grunde kan finansiere et sådant projekt.

Men samtidig har skiftende regeringer flyttet statslige institutioner til provinsen, og har påbudt universiteterne at gøre det samme med en stor del uddannelsespladser. I provinsen er grundpriserne lavere (og der er god plads uden at man skal forlænge verden med brædder), så fra et nationalt synspunkt giver det bedre mening at lave nybyggeri af både erhverv og boliger i provinsen. Så begge projekter er måske potentielt gavnlige for hovedstadskommunernes pengekasser (men selv det er tvivlsomt -- boblen på grundpriser kan briste), men skadelige for landet som helhed, da de bidrager til skævvridningen. Stormflodssikring af det indre København kan gøres langt billigere, så den undskyldning er lidt svag.

Men hvis man endelig mangler jord, så kan man opkøbe noget af den mindre frugtbare landbrugsjord og grave nye søer til gavn for dyrelivet.

 • 15
 • 5

Så begge projekter er måske potentielt gavnlige for hovedstadskommunernes pengekasser (men selv det er tvivlsomt -- boblen på grundpriser kan briste), men skadelige for landet som helhed, da de bidrager til skævvridningen.

Det tyder da på at det lykkes at få Kåre Dybvad til at skaffe statsmidler til at modgå ulemperne ved de høje huslejer. Så kommunerne løber nok ingen risiko.

At det så reelt er støtte til de rige hovedstadskommuner slipper man nok for at høre om. De fleste medier har jo hovedsæde tæt ved Københavns rådhus.

 • 0
 • 6

Tak for at skrive en kornik om emnet. Det er nemlig et ret stort problem for projekterne som ikke er belyst særlig godt.

Region Hovedstadens høringssvar til Lynetteholm, var fyldt med undren over hvor den overskudsjord mon skulle komme fra? De kendte ikke til nogle projekter eller visioner der ville kunne skabe det.

Læg dertil at Bygge Branches årsrapport fortæller at byggeri i hovedstaden er stærkt aftagende. Det meste byggeri i København er på gamle tilladelser. Der er meget lidt nyt. Brancheforeningen peger på Femern projektet til at holde hånden under entreprenørenes indtjening.

 • 10
 • 1

Kan ikke forstå at man giver lov til et projekt som dette, når alle andre skal pålægges kloakdeling, vandnedsænkning og generelt være opmærksomme på stigende vandstande. Med dette projekt gør man det stik modsatte - fylder havet op og begrænser gennemstrømning til gene for hele østersøen.

Men - mangles der jord, er jeg sikker på en række Vestjyske kommuner gerne vil spæde til med jord, som skiftende regeringer i årevis alligevel har lovet at få renset op. Jeg er sikker på, at folk i områder som Grindsted, Kærgård og Harboøre hellere end gerne vil kunne bade og fiske igen - samt nu en større forestående oprydning efter brandøvepladser over hele landet.

 • 2
 • 1

Ja tak for kronikken. I NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik har vi også arbejdet med den problematik. Vi har sendte denne udmelding til de relevante myndigheder. Den ligger her: https://www.noah.dk/sites/default/files/20...

Her starten:

Til Københavns Borgerrepræsentation Folketingets partier

Hvor skal jorden til etablering af Lynetteholm komme fra? Opsummering: Fremskaffelse af 80 mio. tons jord til etablering af Lynetteholm vil efter vores analyse kræve en trafikpolitik, der sætter vejanlæg, tunnelanlæg og parkeringskældre i centrum i stedet for bæredygtig trafik og københavnernes miljø og trivsel. Det vil f.eks. være helt i modstrid med ”Socialdemokratiets vision for omstilling af trafikken og transporten til gavn for miljø og mennesker i København”. Bygning af p-kældre er tillige så dyre, at prisen for byggerier vil blive væsentligt fordyret og derved være i modstrid med ønsker om billigere boliger. Hvis man for at forstå omfanget af behovet for jord til etablering af Lynetteholm tager udgangspunkt i parkeringsanlæg på Posthusgrunden så skal der til etablering afLynetteholm skaffes jord svarende til 196 store underjordiske parkeringsanlæg til 1520 biler. I alt ca. 297.000 biler. En central begrundelse for bygning af Lynetteholm er at skaffe såkaldt ”overskudsjord” væk. Der er i det omfattende materiale om Lynetteholm ingen forslag om at reducere jordmængden og f.eks. bruge den til hurtig etablering af en effektiv stormflodssikring af København - både fra syd og nord. Kun denne argumentation: Kilde: By & Havn. By & Havn skal som nævnt bruge 80 mio. tons jord. De forventer 56 mio. tons fra KBH. og FRB og 24. mio. tons fra omegnskommuner. Som det senere vil fremgå kan der ikke forventes så meget fra FRB. Og det er også tvivlsomt hvad der kan komme fra omegnskommunerne, idet tendensen er, at bruge jorden lokalt. Som eksempel kan nævnes, at jord fra etablering af Hovedstadens Letbane skal bruges til etablering af naturområdet Hyldager Bakker i Albertslund kommune. senere:

 • 8
 • 1

Er det mon den der opstår når vi skal smadre og udgrave naturområder[1] for at bygge i beton og grave ud til asfaltveje?

Måske tilsat den muldjord der ligger i vejen for vores rovdrift af grus og kalk til betonen

[1] Amager fælled, og og og og....

 • 7
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten