Kronik: Brug for konkurrence og samarbejde i byggeprojekter

Konkurrence og samarbejde ses ofte som uforenelige. Men der bør trækkes på begge drivkræfter, når bygherren på et projekt vælger udbudsmodel. Og der findes ikke én entydig model herfor.

Konkurrence er en vigtig drivkraft for økonomisk effektivitet, mens samarbejde er kendetegnet ved det nødvendige samspil omkring aktørers fælles problemløsning. En mellemvej kan i byggeri karakteriseres ved fælles projektering, økonomisk mest fordelagtige tilbud, få tilbud fra prækvalificerede kompetente bydende og løbende evalueringer af samarbejdet og incitamenter.

Ib Steen Olsen er ekstern lektor og Sten Bonke lektor emeritus ved DTU Management Engineering. Illustration: Privatfoto

Kombineres de engelske gloser for de to drivkræfter – competition og cooperation – fås coopetition, som den svenske professor Per Erik Eriksson for nogle år siden foreslog som en tredje drivkraft, der bør indgå, når byggeprocessen tilrettelægges.

Nu er denne opfattelse videreført efter opdrag fra Konkurrensverket i otte basismodeller for udbud. Formålet med disse modeller er, at bygherren skal kunne vælge den mest velegnede i forhold til sit konkrete byggeprojekt – og altså ikke, at en enkelt model skal bruges som standard.

Modellerne er baseret på nogle væsentlige karakteristika ved et byggeprojekt som: Hvor enkelt er det? Hvor stort? Hvor kompliceret? Hvor usikkert? Hvor skræddersyet? Hvor komplekst? Er der behov for innovationer? Skal drift indgå? Er der gentagelser?

Et par eksempler: Model 1 ved enkle og standardiserede projekter med lav usikkerhed, og Model 6 ved komplekse skræddersyede projekter med udviklingsbehov og stor usikkerhed.
I hver af disse modeller vurderes fem valgmuligheder til brug ved den detaljerede tilrettelæggelse. Det er valg af entrepriseform, betaling (fast pris/regning m.v.), konkurrenceform (åben/begrænset/anden), tildelingskriterium (og underkriterier med bløde værdier) samt samarbejdsform.

Ren konkurrence er karakteriseret ved projektering hos bygherre eller entreprenør, fast pris, offentligt udbud, fokus på laveste pris og ingen samarbejdsaktiviteter. Mens samarbejde i den rene form benytter sig af fælles projektering, tidligt udbud, løbende regning med bonusmuligheder, direkte forhandling med en entreprenør, stor fokus på bløde parametre og flere samarbejdsaktiviteter.

De nævnte valgmuligheder er ikke i sig selv nye. Det nye er, at valgmulighederne er set i sammenhæng, og at samarbejdsaktiviteter er blevet en selvstændig valgmulighed. Det indhold, der fokuseres på for den enkelte valgmulighed, skal kunne forenes med indholdet af de andre valgmuligheder. Kombinationen af indholdet af valgmulighederne skal udgøre en helhed.

Eksempelvis kunne byggerier som Model 4, der er et stort komplekst projekt med udviklingsbehov, finde inspiration i brug af følgende valgmuligheder: Indbudt konkurrence med totalentreprise, prækvalifikation med vurdering af virksomhedernes samarbejdsevne, betaling efter regning med incitamenter, tildeling med fokus på både pris og bløde parametre samt bygherre engagement tilpasset bygherrens behov og muligheder.

De otte modeller vil nok skulle tilpasses, hvis de skal anvendes i Danmark. Men de repræsenter et skridt i retning af en mere systematisk og situationsbevidst tænkning, når bygherren skal tilrettelægge byggeprocessen og vælge udbudsform. Og de udgør et kvalificeret modspil til opfattelsen af, at der skulle findes entydige modeller. Eller som det hedder i rapporten: ‘Det finns ingen enskild bästa metod att upphandla byggeprojekt på, upphandlingsstrategier måste skräddarsys till enskilda projekt og dereas egenskaper.’

En parallel til denne opfattelse i Danmark er indlægget fra byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland, på Byggecentrums kursus BygherreKompetencer, hvori det hedder: ‘I min optik er der ikke én entrepriseform, der er den rigtige. Men vigtigheden ligger i at udarbejde en udbudsstrategi, der afspejler det konkrete projekts kompleksitet og ikke mindst sikre en balance mellem tid, økonomi og kvalitet’.