Kronik: Brug forbrændingsanlæggene intelligent i stedet for at skrotte dem

 

Niels Haugaard er direktør i Hammel Fjernvarme Illustration: Privatfoto

Et næsten samlet folketing har bedt KL om at udarbejde en liste over de forbrændingsanlæg, der skal nedlukkes med det formål at reducere forbrændingskapaciteten med 30 procent. frem mod 2030. Kriterieriet er, at de anlæg, der er miljømæssigt dårligst, skal lukke.

Ingen sætter spørgsmål ved, om det er den rigtige løsning. Selvfølgelig skal vi genbruge meget mere affald og brænde mindre af, men vi skal gøre det intelligent.

I stedet for at lukke overskudskapaciteten ned bør forbrændingskapaciteten anvendes intelligent i den manglende regulering af elmarkedet. De fleste forbrændingsanlægs kapacitet kan reguleres mellem 70 og 110 procent.

Når der ikke er elproduktion fra sol og vind, skal anlæggene køre 110 procent og producere el og varme og dermed afbrænde mest muligt affald.

I de perioder, hvor elnettet overfyldes med grøn strøm, skal forbrændingsanlæggene kun udnytte 70 procent af deres kapacitet og kun producere varme.

Denne regulering er selvfølgelig kun kortvarig nat/dag, eller når det blæser den ene dag, og når der er vindstille den næste dag. Det giver selvfølgelig udfordringer i affaldssiloerne landet over, men ved at øge mellemdeponering af industriaffald kan man øge lagerkapaciteten til husholdningsaffald i de eksisterende affaldssiloer. På nogle anlæg kan det selvfølgelig være nødvendigt at øge kapaciteten i affaldssiloerne og dermed skulle foretage en investering.

I de perioder, forbrændingsanlæggene kører lav last, kan der være mangel på varme til fjernvarmeforbrugerne. I disse perioder kan varmen produceres på varmepumper og elpatroner. Det er blot et spørgsmål om afgiftstilpasning.

Ved at anvende affaldsenergianlæggene intelligent vil det være samfundsmæssigt bedre kun at lukke de forbrændingsanlæg, der ikke udnytter energien i affaldet optimalt, eller hvis de er udtjent på grund af alder.

Så opfordringen er: Skrot 10 procent af den forbrændingskapacitet, der har lavest energiudnyttelse, og reducér den årlige mængde, alle øvrige forbrændingsanlæg må afbrænde med 20 procent, således at den samlede forbrændingsmængde reduceres med de ønskede 30 procent.

Det vil give en mere retfærdig fordeling af omkostningerne til en grøn fremtid mellem alle forbrændingsanlæg.

En anden grund til at beholde kapaciteten er, at de nyeste forbrændingsanlæg er meget store. Det betyder mangel på forbrændingskapacitet, hvis flere forbrændingsanlæg havarerer samtidigt.

Alle forbrændingsanlæg skal overholde skrappe krav til miljøet, især til rensning af røggasserne, og det gør anlæggene – ellers var de allerede blevet lukket. Derfor bør det miljømæssige i højere grad gå på energiudnyttelsen i affaldet. Her er Hammel Fjernvarme et mønstereksempel, som de store anlæg kunne lære af.

Hammel Fjernvarme var et af de første anlæg, der etablerede røggaskondensering og varmepumpe, således at røgen køles ned til 25-30 ˚C. Samtidigt har vi etableret 34 km transmissionsledning til seks andre byer for at undgå at køle varmen væk om sommeren.

Hele denne udbygning har betydet, at energiudnyttelsen i et ton affald er øget fra 2,1 MW pr. ton affald til 3,5 MW pr. ton. Dette har vi gjort i en periode, hvor flere andre anlæg kun har fokuseret på at få brændt mest muligt affald billigst muligt.

Så hvem skal lukke? Det burde være de værker, der ikke udnytter energien!

Der er fortsat forbrændingsanlæg, der køler varmen væk om sommeren. Der kan være behov for nødkøling, men det bør begrænses til maksimalt 0,5 procent af den årlige produktion. I dag er der endda forbrændingsanlæg, der importerer affald og køler varmen væk. Er det miljømæssigt forsvarligt?

På Hammel Fjernvarme etablerer vi i øjeblikket varmepumper, der gør det muligt at producere 10 procent af varmen på varmepumper i stedet for på affald eller flis. Hvis vi etablerer en elpatron, kan vi forholdsvis let opnå en varmeproduktion på 20 procent på el i stedet for affald. Derefter bliver det udelukkende et spørgsmål om elpris og afgifter, om varmen produceres på affald eller el.

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Godt indlæg. Det er trist at modstanderne af forbrændingsanlæg bruger negative buzzwords som at "futte affald af" eller "at det hele går op i røg" når teknologien nu er så veludviklet og i den grad løser mange af de udfordringer vi står over for. Tænk hellere på at den plast der brændes af ikke ender i havet samtidig med at den reducerer behovet for afbrænding af naturgas samt at biomassen i affaldet kan betegnes som CO2 neutral.

 • 24
 • 1

Godt indspark! Efter at have sorteret i 6 fraktioner i et års tid er vores private erfaring, at der er affald, som ikke kan lægges i de 5 genbrugskamre, men kommer i "den grå": udefinerbar indpakning som f.eks. plastbelagt karton, snavset plast, pizzabakker m.m.m. så den grå til forbrænding er nu ca 1/3 af hvad den var tidligere. Det eneste fornuftige er vel fortsat at sende det til forbrænding i lang tid fremover?

 • 17
 • 1

Ingen tvivl om, at renere teknologi, hvor plasttyper ikke blandes sammen og med metalbelægninger, er vejen frem. Hertil automatisk sortering, hvor vi idag er et helt andet sted end for 10 år siden. Husstande skal IKKE sættes til at kildesortere i 10 fraktioner!

I mange år frem vil vi fortsat have store restfraktioner, som bedst behandles i højtydende affalds-kraftvarmeanlæg med stor moduleringsevne, så de kan deltage i elmarkedets regulering - for det kan de.

Det sætter så en barre ind - for de anlæg, som ikke producerer elektricitet, skal de være de første til at lukke? I artiklen citeres:

"Når der ikke er elproduktion fra sol og vind, skal anlæggene køre 110 procent og producere el og varme og dermed afbrænde mest muligt affald."

 • men - såvidt jeg kan se, så har Hammel ikke elproduktion, så de er vel lukningstruede?
 • 8
 • 0

men - såvidt jeg kan se, så har Hammel ikke elproduktion, så de er vel lukningstruede?

Interessant detalje.

Jeg er enig med Niels Haugaard i at det ikke er realistisk, ej heller formålstjeneligt, at nedlægge for megen forbrændingskapacitet, da der, ligegyldigt hvor meget man end vender og drejer den, er et affaldsproblem som miljømæssigt bedst løses med forbrænding - og det vil gøre sig gældende mange år frem i tiden.

Men det er helt klart, at de værker som skal få lov til at overleve, er dem der kan fremvise den højeste elvirkningsgrad - kun på den måde vil de kunne indpasses i et fremtidigt energisystem som vil blive baseret på elektricitet.

I al denne snak om fjernvarmens velsignelser, så glemmer "man" behændigt at selv gammelt byggeri ikke har brug for varme omkring 4 måneder om året, og nye velisolerede huse højst har behov for varme halvdelen af året - og i den periode hvor der ikke er brug for varme er det langt mere rationelt at benytte elvandvarmere end at benytte fortovsopvarmning til det varme vand.

Derfor er det afgørende at affaldsforbrændingerne i sommerperioden kan producere så meget el som muligt - især fordi der er mange sommernætter hvor det ikke blæser og produktionen fra solceller helt naturligt er nul.

Der bør etableres en overordnet energiplan, hvor man går væk fra kassetænkning (og tanken om konkurrenceudsætte forbrændinganlæg er kontraproduktiv i denne sammenhæng) og i stedet sørger for at der sættes penge af, således at der er reservekapacitet til stede for elmarkedet, i stedet for at de enkelte anlæg skal frygte for deres overlevelse.

 • 8
 • 0

Der er i EU utrolig store mængder brændbart affald, som lægges på deponi. Altså deponerer man store mængder af en nærmest uudtømmelig energikilde. Når der ikke bygges flere nye forbrændingsanlæg, skyldes det primært, at det kun er en god idé med affaldsforbrænding, hvis man både kan producere varme og el - og at man skal kunne levere begge dele til forbrugerne. Dvs. at der skal være et fjernvarmeanlæg, som kan aftage den største del af energien, som uvægerligt vil være varme. Når vi i Danmark importerer og brænder affald fra andre lande, er vi med til at afhjælpe et problem. Vi begrænser behovet for deponering og udnytter en energikilde, som ellers ville være spildt ved at blive deponeret- og deponering er dyr alle steder i EU. Denne energikilde er nærmest CO2 neutral - også selv om den indeholder en andel af plast. Vi har jo udvundet olien og brugt den til at fremstille plasten. Kan plasten så ikke materiale genvindes, er der ikke andre fornuftige anvendelser end energiudnyttelse - og så kan det da ikke være en ekstra miljøbelastning at brænde den ved energigenvinding - som det sker i stor udstrækning med den udsorterede plast, som ikke kan afsættes til genanvendelse, hvilket vi fra Sverige har hørt er ca. 80 %. Brænder man plasten på en cementfabrik, får man vel en maksimal energiydnyttelse på 60 - 70 %, mens man på et moderne affaldsforbrændinganlæg med røggaskondensering får en udnyttelse på 110 % eller mere. Samtidig får man på et dansk anlæg en særdeles god røggasrensning og en relativt meget intensiv kontrol med de skadelige udledninger.

Så det vil være et enormt ressourcespild at lukke forbrændingsanlæg. Renover og opgrader, så de kan det, som de skal - bl.a. med større siloer, mulighed for at køre med maksimal produktion, når der er behov for det og lad os være med til at afhjælpe et problem, som vi er eksperter i at løse: Maksimal udnyttelse af brændbart affald, som ellers ville blive deponeret!

Og der er intet odiøst i at tage sig betalt for hjælpen og dermed understøtte økonomien i anlæggene ved få betaling for at importere affald - hvor vi i årevis har importeret store energimængder i form af kul, olie, naturgas, flis, træpiller mv., hvor vi har skullet betale for det.

 • 9
 • 0

"energiudnyttelsen i et ton affald er øget fra 2,1 MW pr. ton affald til 3,5 MW pr. ton"

Menes der MegaWatt-timer pr. ton?

 • 2
 • 1

Danske affaldsforbrændingsanlæg er verdens bedste genbrugsanlæg. Tænk at forvandle skidt og møg til el og varme uden miljøskadelige emissioner, istedet for at dynge det op på lossepladser og bagefter foranstalte afværgeboringer for at beskytte grundvandet.

Verden over dynger affaldet sig op, og så vil det såkaldt "miljøansvarligt" Folketing lukke ned for danske forbrændingsanlæg. Idiotien vil ingen ende tage, men af uforklarlige årsager hepper INGENIØREN på med galskaben.

Genbrug er godt, og f.eks. afbrænding af papir sammen med flis er jo genbrug i anden potens. Fældet træ bruges først til papir, og derefter genbruges papiret til el og varme.

Vi er sandeligt kommet langt siden dengang jeg legede på lossepladserne under mågernes skrig på kanten af de danske fjorde.

Hvad kalger I egentligt over ?

 • 8
 • 5

Forslaget er meget bedre end folketinget ulogiske beslutninger. Men endnu bedre ville det være at udnytte kapaciteten bedre ved at importere affald som ellers ville forurene eller blive brændt af med ringere eller ingen nyttevirkning, og så i stedet skrue ned for kraftværkernes forbrug af, i nævnte rækkefølge, kul, olie, naturgas, importeret biomasse. På den måde ville vi kunne bidrage til at reducere verdens samlede CO2 udledning. Og det bør altid være det som tæller. Ikke snævert vores egen. Det er kun gloriepudsning. Men det er tilsyneladende mest det folketinget går op i.

 • 6
 • 0

Affald kan have vidt forskellig brændværdi afhængig af sammensætningen, så at måle energiudnyttelsen i MWh/ton siger ikke i sig selv noget om anlæggets effektivitet.

Set over tid vil brændværdien af det tilførte affald formentlig jævne sig ud, medmindre betingelserne udefra ændrer sig (andet opland, høj/lavkonjunktur, COVID-19). Der min erfaring, at personalet på værkerne også er rigtig skrappe til at blande affaldet - netop for at sikre en nogenlunde ensartet brændværdi inden affaldet hældes i tragten til ovnen.

 • 4
 • 0

Det er godt set at vi ikke producerer el på affald i Hammel, men da vi har installeret elektriske varmepumper kan vi godt være med i reguleringen. Når der er overskud af elektricitet producerer vi mere varme på varmepumperne og sparer på affaldet. Selvfølgelig er der nogen der vil pege på os som lukningstruet, men ud over at have en stor energiudnyttelse, leverer vi varmegrundlast til flere af de omkringliggende byer. Fjernvarmeprisen vil stige, hvis forbrændingsanlægget lukkes.

 • 2
 • 0

Det er korrekt at affaldet har vidt forskellig brændværdi, men vi producerer stort set samme mængde varme på ovnen hvert år. Energiudnyttelsen er forbedret ved røggaskondensering og absorbtionsvarmepumper, hvor vi køler røggassen ned til 25-30 C. Det er en forbedring vi direkte kan måle i MWh!!

 • 1
 • 0

Finn Langgaard har helt ret i at det er tåbeligt at politikkerne vil stoppe importen af affald til de effektive danske forbrændingsanlæg med høj energiudnyttelse. Verdens CO2 udslip bliver ikke mindre ved at vi stopper for importen. Fjernvarmepriserne og behandlingspriserne på affald kommer til at stige, hvis politikkerne holder fast ved et importstop. Der er kun afsat 200 mio. kr til kompensation til de forbrændingsanlæg der skal lukke. Jeg er overbevist om at det beløb ikke er tilstrækkeligt. Yderligere mister staten ca. 250 mio. kr/år i afgifter for det affald der i dag importeres.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten