Konkurrence: Hvad var sidste skrig inden for kommunikationsteknologi i 1905?

Så er vi nået til sidste runde af vores konkurrenceserie, hvor 5 smukke årsbøger af Ingeniøren fra 1901-1905 har været sat på højkant.

For at deltage i konkurrencen om Ingeniøren anno 1905 skal du svare på tre spørgsmål og skrive dine svar i debatten herunder. Vinderen er ganske enkelt den, der først svarer rigtigt på alle tre spørgsmål.

1. Udtagelse af Røgprøver

I Ingeniøren nr 22 fra 1905 kan man læse en udførlig beskrivelse af udførelsen af røggasanalyser ved hjælp af bl.a. Orsats Apparat og Buntes Burette.

Det viser sig dog, at den største vanskelighed optræder i forbindelse med udtagelsen af røgprøven:

"Med et Murbor (Rørbor) hugges der Hul gennem Murvæggen, hvorigennem et Sugerør kan stikkes ind, saa at det naar en halv Snes Tommer eller mere ind i Kanalen. Paa det Sted, hvor Røret gaar gennem Muren, klines der om det med Ler, og Røret forbindes derpaa med Gummipumpen.

Sugerøret bør vælges af et Materiale, der ikke udøver nogen kemisk Forandring paa Røggassen, og som kan taale dennes Temperatur uden at ødelægges. I denne Henseende ere Porcellænsrør gode, men de ere desværre noget skrøbelige. Tillige er det en Fordel, at de have ringe Varmeledningsevne, saa at man ikke saa let brænder sig paa dem.

Sugerør af Jærn, Messing eller andre Metaller blive let saa varme, at Gummislangen smelter eller klæber. Tillige maa ved Undersøgelser, der kræver større Nøjagtighed, erindres, at Forbrændingsprodukternes kemiske Sammensætning forandres, naar de passere det glødende Metalrør."

Hvad er løsningen for ingeniøren anno 1905, når der skal udtages røgprøver med særlige høje temperaturer eller særlig høj nøjagtighed?

2. Engvanding i Oldtiden

I Ingeniøren Nr. 25 fra 1905 beskrives nogle nyere udgravninger, hvorved et "gammelt og forglemt Folkefærd" drages frem til den "Ære og Værdighed, som det fortjener [...] idet de af en øde Ørken har skabt et af Verdens mest frugtbare Lande.":

"Den enestående Frugtbarhed [...] skyldes alene kunstig Vanding; thi Regn falder der ikke meget af i dette Land. Der er derimod nok af Vand, idet to store Floder gennemstrømmer det[...] Vi vide nu ogsaa, at ____ meget tidligt er bleven kanaliseret, drænet og inddiget. Saa langt Historien gaar tilbage, kan man forfølge Anlæg af Kanaler, hvorom Kongerne berette i deres Annaler som noget, der er lige saa vigtige som Tempelbygning og Krige."

At kanalerne, dæmningerne og digerne var af største betydning fremgår af en række breve og ikke mindst fra den lovtekst, en fransk ekspedition har fundet tre år tidligere:

§ 53. Naar nogen er ligegyldig med at holde sin Dæmning vedlige, og der bryder Hul i Dæmningen, saa Markerne bliver oversvømmet af Vandet, skal den, i hvis Dæmning der er brudt Hul, erstatte den ødelagte Sæd

§ 54. Hvis han ikke formaar at erstatte Skaden, skal man sælge ham og hans Ejendom, og de Bønder, hvis Kornmarker Vandet har oversvømmet, skulle dele Udbyttet.

§ 55. Naar nogen aabner sin Vandingskanal, men er ligegyldig, saa Vandet oversvømmer Naboens Mark, skal han betale Afgrøden i Forhold til Naboens Tab.

Hvilket land er der tale om, og hvem er den fremsynede konge, der står bag ovennævnte lov?

3. Moderne meddelelsesapparat

I Ingeniøren Nr. 27 fra 1905 beskrives dette apparat, der fandtes udstillet på Verdensudstillingen i St. Louis året før:

"Apparatet er noget større end de almindelige Vægtelefoner. Dets Simpelhed i Forening med dets Sindrighed giver det Plads som et af de smukkeste og mest forbavsende Resultater af den menneskelige Opfindelsesevne."

Herefter følger en teknisk gennemgang, der desværre er alt for afslørende for ing.dks læsere, som derfor må nøjes med denne skitse i stedet:

Der er dog lidt supplerende oplysninger, som nok kan hjælpe læseren på rette spor:

"Om Apparates Anvendelighed paa længere Afstande foreligger der hidtil intet. Paa Udstillingen fandtes en Modtager- og Afsenderstation i Virksomhed, som var forbundet gennem en 20 miles Ledningstraad. Hvis denne Afstand kan forøges betydeligt, vil Apparatets Anvendelighed stige.

Det ventes navnlig at ville finde Anvendelse i store Administrationer til samtidig Afsendelse af skriftlige Ordrer til flere forskellige Afdelinger, som f. Eks. Kommandoer om Bord paa Skibe, Meddelelser paa Jærnbanestationer om Togforsinkelser etc. I Fabrikker, Kontorer og Banker i De Forenede Stater har det allerede vundet adskillig Udbredelse.

Teleautographen vil sikkert faa sin Plads mellem de moderne Meddelelsesmidler ved Siden af den telegraferende Skrivemaskine. Den besidder overfor denne Fordelen af at give en almenlæselig Meddelelse samtidig med, at den leverer et Dokument, der garanterer for Afsenderens Identitet."

Har du svarene på de tre spørgsmål? Så skriv dem i debatten nedenunder. Den første, som har svaret rigtigt på alle tre spørgsmål, vinder et eksemplar af Ingeniøren fra 1905.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

1: Ved at omslutte et jernrør med en kappe, med gennemstrømmende vand.

2: Babylonien, kong Hammurabi

3: Gray's Telautograph

 • 0
 • 0
 1. Jeg tipper at det nyeste nye i 1905 var en farve-telegraf der kunne udskrive de modtagne morsekoder i både rød og sort med sit to farvede farvebånd. ;-)
 • 0
 • 0
 1. En form for fax kaldet Gray's Telautograph
 2. Hammurabi, Babylon
 3. Asbest (asbestcement fandtes både som plader og rør)
 • 0
 • 0

Der var ikke megen tøven fra Ulrich Fricke-Pedersen, der som den første kunne levere de rigtige svar:)

 1. "Hvor det drejer sig om Forbrændingsprodukter med særligt høje Temperaturer eller om særligt nøjagtige Undersøgelser, kan man anvende Jærnrør, der holdes afkølede ved en stadig Strøm af Vand, der løber gennem en Kappe af Jærn, som afslutter Røret."

 2. Der er ganske rigtigt tale om Kong Hammurabi af Babylon og hans Love, som artiklens forfatter anser for "de vigtigste Fund, der endnu er gjort paa babylonisk Jord", da de "staa som et enestaaende Eksempel i Verdenshistorien paa, hvad menneskelig Arbejde og Kløgt formaar at udrette".

 3. Det er helt rigtigt en forløber for fax'en, kendt som Grays Telautograph.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten