Kommentar: Energimærkning af enfamilieshuse er uigennemskuelig

En ejendom på 150 m2 med elvarme og et beregnet energiforbrug på ca. 14-15.000 kWh/år blive energimærket F, mens præcis den samme ejendom energimærkes C, hvis ejendommen er opvarmet med oliefyr, påpeger kronikøren. Illustration: Lars Refn

I 2016 blev der solgt ca. 51.000 enfamiliehuse i Danmark, der alle skulle energimærkes i forbindelse med salget. Der bruges derfor måske 200-250 mio. kr. årligt på energimærkning af enfamilieshuse. Det er derfor beklageligt, at det både er uklart og forvirrende, hvad energimærkningen viser. Dertil kommer, at det er i strid med EU’s direktiv på området.

De fleste har nok den opfattelse, at energimærket viser, hvor megen energi der skal bruges til opvarmning af ejendommen ved visse standardbetingelser, og at mærket dermed er et udtryk for klimaskærmens effektivitet. Men sådan er det desværre ikke!

For eksempel vil en ejendom på 150 m2 med elvarme og et beregnet energiforbrug på ca. 14-15.000 kWh/år blive energimærket F, mens præcis den samme ejendom energimærkes C, hvis ejendommen er opvarmet med oliefyr. Denne mærkning signalerer over for forbrugeren, at det er bedre at opvarme en ejendom med fyringsolie end med el! Det må da være en åbenlys fejl!

Af Artikel 2 i EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne fremgår følgende: »En bygnings energimæssige ydeevne er den energimængde, der er behov for til dækning af det energiforbrug, som er forbundet med en typisk brug af bygningen«. I direktivets bilag 1 står desuden, at »En bygnings energimæssige ydeevne skal udtrykkes gennemskueligt«.

Den danske håndbog for energikonsulenter forklarer energimærket som »et udtryk for bygningens energimæssige ydeevne, beregnet ud fra visse standardbetingelser«. Det ser derfor umiddelbart ud til, at håndbogen stemmer overens med EU’s direktiv. Men et eller andet er der galt, når det samme hus kan komme ud med to vidt forskellige energimærker – alt afhængigt af hvilken varmekilde der benyttes til opvarmning af huset.

En nøjere undersøgelse af forholdet viser, at det beregnede energiforbrug i et elopvarmet hus skal ganges med en såkaldt energifaktor på 2,5 inden indplaceringen på energimærkeskalaen, mens energiforbruget i et hus opvarmet med fyringsolie ganges med en faktor 1,0.

Ved at nærlæse regelgrundlaget bag energimærkningen (Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter, bilag 1, afsnit 9.3.1) oplyses, at CO2-udledningen fra el er 0,663 kg CO2/kWh, og CO2-udledningen fra fyringsolie er 0,281 kg CO2/kWh. Det er derfor nærliggende at antage, at energifaktoren på 2,5, som i energimærkningen altså kun anvendes for elopvarmede huse, stammer fra de oplyste tal for CO2-udledning.

For disse huse udtrykker energimærkningen tilsyneladende CO2-belastningen for opvarmning af ejendommen og ikke kun den mængde energi, der skal til for at opvarme ejendommen. For huse med anvendelse af alle andre varmekilder (bortset fra fjernvarme) bruges faktoren 1,0. Dermed er der for disse øvrige ejendomme tale om, at energimærket faktisk udtrykker det energibehov, der er brug for til opvarmning. Brænde regnes i andre sammenhænge for at være en CO2-neutral varmekilde.

Anvendes samme logik, som ved elvarme, skulle energiforbruget for en ejendom, der opvarmes med brænde i stedet ganges med en faktor 0. Men det sker ikke. Energimærkningen er dermed inkonsekvent og uigennemskuelig. Det nuværende energimærke lever, som det kan ses, ikke op til direktivets krav om gennemskuelighed.

Det mest kritiske er imidlertid, at den angivne værdi for CO2-udledning for energiproduktion ved el helt grundlæggende er forkert og må høre fortiden til. CO2-udledningen fra produktion af el har ikke inden for de seneste ti år været så høj som anført i bekendtgørelsen. I 2015 var CO2-udledningen pr. kWh ved elproduktion på 0,202 kg CO2/kWh jf. Energinet.dk. Skulle en energifaktor give mening, burde den i 2015 således være 0,7 for elopvarmede huse frem for 2,5!

Energi-, forsynings- og klimaministeren har for nylig udtalt, at et fleksibelt elforbrug bl.a. til varme, er en del af regeringens grønne omstilling til vedvarende energi og væk fra fossile brændsler. Det er derfor aftalt at nedsætte elafgiften med yderligere 15 øre/kWh. Der er således politisk vilje til at bruge mere grøn el – også til opvarmning. Men der er ikke konsekvens i politikken, når man med energimærkningen straffer ejendomme med elvarme.

Måske er tiden inde til, at man får to mærker: Et energimærke, der udtrykker klimaskærmens effektivitet, og et klimamærke, der er udtryk for det CO2-aftryk, som ejendommens klimaskærm med den i ejendommen anvendte varmekilde giver anledning til.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der skal ikke nye mærker på banen. Køberne er allerede forvirrede over beregningerne fra Håndbog for Energikonsulenter. Håndbogen bør i stedet ajourføres med virkeligheden.

Elfaktoren på 2,5 bør opdateres efter nuværende CO2 aftryk. Huse der udelukkende opvarmes med brænde - ofte fældet på egen grund - bør kunne modregne 80 % af energiforbruget - ikke kun 15 %. Der går typisk 20 % til elopvarmning af det varme vand i disse ejendomme.

Endeligt bør det obligatoriske forslag til etablering af vedvarende energikilde - solceller, solfangere, jordvarme m v kunne fravælges, såfremt det ikke er rentabelt for ejendommen.

Jeg udfører Bedre Bolig rådgivning for Energikonsulenten - typisk til nye husejere - der ønsker rådgivning om de mest fornuftige energi-investeringer for deres nyerhvervede ejendom. Dette burde energimærket i større omfang kunne benyttes til.

 • 2
 • 0

Der skal ikke nye mærker på banen.

Nej ordningen skal nedlægges!

Energimærket er essensen af bureaukrati parret med kammerateri og almindelig plat og svindel.

Eksempelvis har min datter og hendes kæreste lige købt hus, som havde energimærke F.

Huset er velisoleret, med nye energivinduer, etc, opvarmet med varmepumpe, og de forrige ejere brugte ca. 8.000KWh om året, dvs. en samlet udgift til el og varme på knap 16.000kr.

Men forholder energirapporten sig til virkeligheden - nej der laves et opslag af hvad men mener sådan et hus bruger (altså rent teori, som intet afsæt har i virkeligheden), og efterfølgende foreslår rapporten i ramme alvor at der skal etableres centralvarme for 300K samt tilsluttes til politisk korrekt fjernvarme.

Herefter causeres at der skulle kunne opnås en fiktiv besparelse på så og så meget, men det vil jo aldrig kunne ske, bare den faste afgift til fjernvarmeværket beløber sig til ca. 4.300kr om året.

Hvis vi bare regner med en COP på 3 for varmepumpen, og antager at halvdelen af elforbruget er til varme, så kræver det ca. 12MWh at opvarme huset, hvilket ikke er helt galt.

Så hvis der bruges bruges 4.000 KWh til almindeligt elforbrug, og der skal købes 12MWh el fra fjernvarmeværket lyder den samlede årlige regning på:

Fjernvarme fast del : 4.300 12MWh varme: 6.300 Elforbrug: 9.000

I alt: 19.600

Altså en samlet merudgift på 4.600 kr.!

Hvordan i alverden kan man afskrive 300KKr på den måde.

Jeg bliver så harm over at hussælgere skal påduttes sådan en gang skrivebordsarbejde, som på ingen måde forholder sig til virkeligheden.

I stedet burde tilstandsrapporten objektivt beskrive husets almene isoleringsstand, uagtet varmekilde, og energirapportordningen nedlægges.

 • 13
 • 1

Energifaktor 0,8 for fjernvarme, der tab i rør er 25 % ++ og energien hovedsagligt kommer fra fossilt ( naturgas o.a ) samt importeret affald.

Energifaktor 2,5 for el opvarmede huse, hvor energien for en stor del, kommer fra vindmøller, solceller og hydro.

Jeg har svært ved at se, at ovennævnte energifaktorer fremmer den grønne fremtid.

 • 7
 • 0

Nej, jeg holder på at energimærket skal vise husets energiforbrug målt i kWh eller anden energienhed. Ellers så skal naturgas også have en faktor mindre end 1 relativt til olie. Et hus har næppe samme opvarmningsform i levetiden, så et energimærke baseret på reelt varmebehov vil være mere brugbart og oplysende. Energimærket oplyser også om opvarmningsmetode og prisen for det. I øvrigt noget der let kan variere næsten årligt. Det rene energibehov vil vise selve husets stand og ikke afhænge af hvor energien kommer fra. Glem også alle disse CO2 beregninger ved forbedringer af huset. Opgør dem i kWh.

 • 11
 • 0

Energimærkningen er tilsyneladende så uklar, at Energistyrelsen ikke ved, hvad der ligger i ordningen. Se vedlagte link, hvoraf det fremgår, Energistyrelsen fejlinformeret om anvendelsen af Energimæket specielt i de tilfælde, hvor der er involveret el eller fjernvarme i ejendommens opvarmning. Der tages ikke højde for energifaktoren. Det var ellers min opfattelse, at Energistyrelse stod bag Bekendtgørelsen om håndbog for Energikonsulenter.

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/en...

 • 2
 • 0

Magnus Thomsen

Hvis man ser på Energistyrelsens Energistatestik for 2016, viser den følgende brændselsfordeling til fjernvarmeproduktion:

Olie < 1 % Naturgas ca 25 % Kul ca. 15 % Affald ca. 8 %, af de 8 % er 9 % importeret. Vedvarende energi (overvejende flis og træpiller) ca. 50 % EL < 1 %

Det er altså ikke i overensstemmelse med et udsagn om at fjernvarme produceres hovedsageligt på naturgas. Det er positivt at der impoteres affald så længe affaldet energiudnyttes på forbrændingsanlæg med overkapacitet. At nævne 9 % af 8 % er vist en bagatel.

Du skriver at ledningstabet er 25 %++, men hvis du ser i Dansk Fjernvarmes statistik for 2017, viser den et varmetab på 24 %, ikke noget med 25 % ++. Det er stadig for meget energi at tabe i rørene, men det forbedres hvert eneste år.

Kilder: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statisti... https://dakofa.dk/element/danske-affaldsfo... http://presse.ens.dk/pressreleases/overkap... http://www.danskfjernvarme.dk/viden-om/sta...

 • 0
 • 0

Jeg skrev i 2011 en længere artikel om emnet og intet blev ændret. Se https://issuu.com/vedvarendeenergi/docs/ve... side 6-7. Yderligere skal energikonsulenten foreslå alternative opvarmningskilder når der er elvarme. For et sommerhotel der brugte 3.000 kWh til lys og lidt varme medførte det forslag om centralvarme og ny varmekilde i alt 500 tusinde kroner. Det giver ingen mening for modtageren af energimærket.

 • 7
 • 0

En ejendom på 150 m2 med elvarme og et beregnet energiforbrug på ca. 14-15.000 kWh/år blive energimærket F, mens præcis den samme ejendom energimærkes C, hvis ejendommen er opvarmet med oliefyr, påpeger kronikøren

Det passer vist ikke helt... mit hus blev vurderet til et D, med et moderne oliefyr, elektronisk styring af varmen, Genvex til genindvinding af varmen, nye vinduer, og efterisoleret på loftet. Forklaringen var at mit hus er fra '74, så selvom det er efterisoleret og eftermonteret med moderne opvarmning, så er det jo fra '74, og så kunne det jo ikke rigtigt opnå højere (?).

Huset blev iøvrigt konverteret (som mange i vores nabolag) fra el-varme til vandbåret varme med oliefyr, og dermed faldt varmeomkostningerne fra 30.000,- om året til 14.000,- med et hug. Så jeg synes egentligt at ordningen virker i den henseende, hvis man antager at mærkningen viser det økonomiske aspekt, for elvarmen kostede simpelthen r.... ud af bukserne, og gav meget dårligere komfort end vores vandbårne olieopvarmede anlæg.

 • 1
 • 0

Enig

Jeg har som ingeniør og rigtig interesseret i lavenergibebyggelse, bygget mit eget parcelhus fra starten og hele vejen igennem. Alt er lavet så korrekt som muligt, F sokkel, 40 cm gulvisolering, 45 cm vægisolering, 60 cm loftisolering, 1 plan og 3 lag superlavenergivinduer og døre.

Selve hjertet i opvarmningen sidder midt inde i huset og jeg fik i forbindelse med bestemmelse af energibogstav, en henvisning til at isolere 16 gulvvarmeslanger som stak op fra cementgulv inde i et skab, og 25 cm op til selve gulvvarmemanifolden. Dette skulle spare 250 kW om året.

Jeg står uforstående, isolere slanger som ellers giver lidt og det er meget lidt varme til rummet, i lighed med hvad gulvvarmen giver? Det er måske den ulovlige varme der sveder fra nogle slangestumper og ud i stuen imod den varme som kommer op fra gulvet.

Jeg fik dog en energibogstav A alligevel.

 • 2
 • 0

Det giver ingen mening for modtageren af energimærket.

Ikke kun giver det ingen mening, det er direkte urimeligt over for sælger, for pøblen der ikke kan se igennem vil se at der er energimærke F (uden at forholde sig til virkeligheden) og dermed vige uden om et ellers rigtig godt hus.

Udelukkende fordi vi stadig slæber rundt på et af Aukens spøgelser om at el jo er alt for fint til at bruge til opvarmning (selv om virkeligheden jo har ændret sig siden, så vi nu i det store hele har rigeligt el), trods det at det er nemt at styre og billigt (undtagen lige når Radius skal malke børnefamilierne) at distribuere - og fordi fjernvarmelobbyen gør alt hvad den kan for at sabotere udviklingen væk fra at distribuere lunkent vand med et tab på 24% (og mere om sommeren).

Sælgeren straffes derfor med et dårligt energimærke som kan komme til at koste ham adskillige hundrede tusinde, som resultat af en helt-ude-i-hampen skrivebordsøvelse.

Endnu mere grotesk er det at samfundet i det store hele er på vej til at gå i retning af at blive mere og mere elbaseret - så vi har en ordning der reelt modarbejder den overordnede strategi (nu kan man dårligt tale om strategi i et land hvor planlægningshorisonten meget sjælden overstiger 4 år!).

På det private plan kan jeg selvfølgelig glæde mig på min datter og hendes kærestes vegne, de fik et dejligt hus 2-300KKr billigere end hvis det havde været fjernvarmeopvarmet, og med en meget bedre komfort end vores fjernvarmeopvarmede hus, trods vores energimærke ligger omkring C - men det ændrer stadig ikke på at ordningen er et misfoster.

 • 5
 • 0

Jo, det passer. Jeg har to energirapporter for det samme hus med henholdsvis opvarmning med el og olie udarbejdet af en energikonsulent med de rigtige programmer. Det giver energimærker på henholdsvis C og F. I øvrigt er det ganske ukompliceret at regne efter. Forskellen ligger i den omtalte energifaktor på 2,5, der skal anvendes ved opvarmning med el inden indplacering på energimærkeskalaen

 • 7
 • 0

Dette emne fortjener I høj grad opmærksomhed og tråden fortjener at blive holdt I live. Jeg har selv boet nu næsten 30 år I et 150m2 hus vi fik bygget med el-opvarmning og dertil hørende bedre isolering. ( den tids energiruder +200 mm isolering I stedet for 100mm) Da vi havde 3 teenagere boende hjemme tror jeg vi brugte ca 15000 KWH årligt til husholdnings strøm, varmtvand og elvarme. Senere har en luft-luft varmepumpe samt en brændeovn og 4-6m3 brænde årligt overtaget det meste af opvarmningen. Sammen med et 6 KWP solcelleanlæg er vores nette elforbrug nu ca 3500 kwh /år til 2 voksne. Det kan vist ikke gøres meget grønnere eller billigere. Jeg ved ikke hvilket energimærke huset ville få, men beregningsmetoden tyder på et ufortjent lavt mærke. Lad os få det lavet om. Måske sælger energimærket mest varm luft og konsulent timer.

 • 6
 • 0

Jeg har med interesse læst Johan Lorentzens artikel i magasinet: ”Vedvarende Energi & Miljø” nr 4/2011 om samme emne. Se linket i tråden. Her forklarer en chefkonsulent fra Energistyrelsen, hvordan energifaktoren på 2,5 for el skal forstås. Han oplyser, at elvirkningsgraden på et kraftværk normalt er på 40-45%. Det må jo så betyde, at man bruger en energimængde på 2,5 kWt i et kraftværk for at få 1 kWt el ud til forbrugeren. Men, hvor er så el produceret af vindmøller? Og hvad med de store mængder el, der produceres på kraftvarmeværker, hvor der produceres både el og fjernvarme? Her er der tale om en langt større virkningsgrad for den samlede energimængde, der produceres som el og fjernvarme.

Det er jo også klart, at hvis fjernvarmen betragtes som et spildprodukt ved elproduktion på kraftvarmeværkerne, så giver det en stor energifaktor på el. Jeg kan godt se, at det er et samfundsmæssigt problem, at det kan være økonomisk fordelagtigt, at anvende el til opvarmning af huse med de enorme investeringer, der allerede er foretaget i fjernvarmenettet. Hvis det er hensigten med disse uigennemskuelige øvelser med energifaktorerne i energimærkningen, at forhindre opvarmning med el, er det jo mere ærligt, at forbyde elopvarmning af huse i områder, der har fjernvarmeforsyning på samme måde, som man allerede har gjort for oliefyr.

 • 0
 • 0

Jeg kan godt se, at det er et samfundsmæssigt problem, at det kan være økonomisk fordelagtigt, at anvende el til opvarmning af huse med de enorme investeringer, der allerede er foretaget i fjernvarmenettet.

Men det er jo et udtryk for sunk cust fallacy.

Vi skal forholde os til hvad der er bedst for både økonomi og miljø, og det er det ikke nødvendigvis at blive ved med at fastholde en klodset opvarmningsform fra forrige århundrede, når resten af verden bevæger sig mod ren el (på flere planer).

Og stadigvæk bør vurderingen af selve huset være objektiv.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten