Innovationsfonden får hård kritik: Favoriserede og bøjede reglerne

Carlsbergsfondets magtfulde formand Flemming Besenbacher er centrum i sag om Innovationsfonden. Illustration: Das Büro

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udtrykker i en 43 sider lang redegørelse kritik af flere forhold i Innovationsfonden.

Det sker på baggrund af anklager rejst af to afskedigede medarbejdere i sommeren 2020. Disse gjorde bl.a. gældende, at deres fyring hang sammen med, at de havde advaret fondens ledelse om, at denne var på vej til at handle i strid med gældende ret i forbindelse med Innovationsfondens behandling og tildeling af midler i marts 2020.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu afgjort, at behandlingen af ansøgninger til covid-19 relaterede forskningsprojekter, som blev foretaget af et særligt Covid-udvalg, ikke var i orden.

Styrelsen kritiserer udtrykkeligt, at bestyrelsesformandens forslag til bestyrelsen om delegation til Covid-udvalget ikke indeholdt en dækkende eller retvisende beskrivelse af konsekvenserne i form af fravigelserne fra gældende krav i opslag og retningslinjer og fravigelserne fra Innovationsfondens normale sagsbehandlingspraksis.

Om en konkret bevilling på 19,1 mio. kr lyder konklusionen:

»Styrelsen finder på den baggrund, at Innovationsfonden i betydeligt omfang har givet positiv særbehandling til én ansøger, hvilket udgør usaglig forskelsbehandling i forhold til de øvrige ansøgere.«

De afskedigede medarbejdere havde også peget på, at Innovationsfondens daværende næstformand Flemming Besenbacher skulle være inhabil i forbindelse med behandling af tre konkrete ansøgninger heriblandt den ansøgning, som fik positiv særbehandling.

Besenbachers mange kasketter

Flemming Besenbacher, der er formand for Carlsbergfondet, er også bestyrelsesformand for Aarhus Vand samt tilknyttet iNano ved Aarhus Universitet - et nanoscience center - har selv var med til at stifte for mange år siden.

Styrelsen kritiserer Flemming Besenbacher for ikke have oplyst den samlede bestyrelse i Innovationsfonden om sit hverv som bestyrelsesformand i Aarhus Vand A/S, så snart dette firma blev tilknyttet som partner i et projekt, der havde ansøgt om støtte.

Innovationsfonden kritiseres for ikke i tilstrækkelig grad at have begrundet, hvordan Besenbacher kunne fortsætte med at behandle tillægsansøgningen, efter at Aarhus Vand A/S blev tilknyttet projektet.

Der er dog ikke fundet grundlag for, at erklære, at Flemming Besenbacher rent faktisk var inhabil ved sagsbehandlingen. Det samme gør sig gældende i to andre sager, der er undersøgt.

Afskedigelser i faglig voldgift

Når det gælder afskedigelserne, bemærker styrelsen, at der ikke er fundet »anledning til, som led i tilsynet, at forholde sig til Innovationsfondens grundlag for de omtalte afskedigelser.«

»Styrelsen er blevet oplyst om, at afskedigelserne undergives fagretlig behandling/voldgift,« er anført.

På sin hjemmeside, skriver fondens bestyrelsesformand Tina Fanø:

»Fonden tager kritikken alvorligt. Der skal være styr på processer og sagsgange, og de punkter, tilsynsmyndigheden påpeger, skal der rettes op på, og det arbejde er i fuld gang.«

Det nævnes desuden, at der er indført en række initiativer, som skal adressere kritikpunkterne.

Flemming Besenbacher fratrådte planmæssigt som medlem af bestyrelsen for Innovationsfonden i juli 2020, efter han havde været medlem og næstformand siden fondens oprettelse i 2014.