Ingeniører savner ny viden om konstruktion

Området konstruktioner dækkes dårligere nu end for nogle år siden af By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Det mener flere rådgivende ingeniører, der efterlyser løsninger på nye byggeproblemer. Instituttet afviser kritikken. Ingeniøren har spurgt seks ingeniører fra rådgiverfirmaer om deres syn på By og Bygs forskning. De deler sig i to lejre, alt efter om de beskæftiger sig med konstruktioner eller med emner inden for indeklima, isolering, energi mm. - På konstruktionsområdet får vi mindre nyt fra instituttet end tidligere, siger akademiingeniør Carsten Kærgaard, der er afdelingsleder i konstruktionsafdelingen hos Cowi i Lyngby. Han så gerne, at SBI kom med flere løsninger på nye problemer, som f.eks. dem, der opstår i forbindelse med vor tids mange efterisoleringer.

Til gengæld bifalder han, at SBI efter decemberstormen i 1999 har taget fat på at vurdere, om konstruktionsnormerne er rimelige. By og Bygs nytiltrådte direktør, civilingeniør Lone Møller Sørensen mener ikke, at instituttet har nedprioriteret konstruktionsområdet: - Men formidlingen på det tekniske felt har til en vis grad ændret karakter, så anvisningerne i dag suppleres med andre publikationer og formidling via projekter. Hertil kommer, at markedet oversvømmes med nye materialer og metoder, så vi ikke kan dække alt, men må vælge nogle hovedlinier. Og her kunne vi godt ønske, at erhvervet ville engagere sig mere med både penge og prioriteringer, så vi har sikkerhed for, at vi forsker i det, der er brug for, siger Lone Møller Sørensen.

Indeklima står stærkt

Inden for emner som indeklima og energi synes instituttet at ramme målgruppen godt. Civilingeniør Ida Garre, der er afdelingsleder i Cowis afdeling for installationer og indeklima, siger: - By og Byg er en vigtig kilde til ny viden om f.eks. ventilation og alternativ isolering. Hun forstår dog godt, hvis konstruktionsingeniører kan savne mere hard core ingeniørviden fra By og Byg - og peger på Cowifonden som en mulig donator til ny forskning. I Sønderborg er civilingeniør Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører, glad for By og Bygs forsøg og vejledninger inden for alternativ isolering og andre byggematerialer, ganske som han har stor gavn af instituttets edb-programmer til beregning af f.eks. indeklima, dagslys og energibalancer i bygninger. Civilingeniør Anders Helbo hos Bygge- og Miljøteknik i Vi rum udvikler selv tilsvarende edb-programmer og bruger derfor ikke By og Bygs. Men han er glad for, at instituttet omsætter normerne til praksis, og anvender gerne dets rapporter og anvisninger om f.eks. fugt, isolering og vindlast.

Det bløde er til andre

Alle de adspurgte ingeniører har megen ros til By og Bygs anvisninger. - De er sobre, velskrevne og et godt supplement til Teknisk Ståbi, siger civilingeniør Claus Cor nelius Hansen, Cornelius Hansen rådgivende arkitekter og civilingeniører. Han finder dem nyttige til mange opgaver, der ikke dækkes helt af normer og bygningsreglement. Tilsvarende lyder det fra civilingeniør Niels Winther Hansen, der er ansat i konstruktionsafdelingen hos Bascon i Århus: - Anvisningerne hører til det tekniske fælleseje, der angiver sikre, velprøvede løsninger. Så vi bruger dem flittigt, siger han. Ingen af de adspurgte inge niø rer drager særlig nytte af den forskning, By og Byg udfører inden for de samfundsrelaterede områder. Heri ligger der ingen kritik, men blot en erkendelse af, at de ikke hører til målgruppen for denne del af instituttets aktiviteter.

Mindre fokus på teknik

I Ingeniøren 7/01 i år gav direktøren for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, civilingeniør John Cederberg udtryk for, at Byggeforskningsinstuttets betydning for udbredelsen af teknisk viden tydeligvis er svækket, så det nu er svært at skelne det fra Socialforskningsinstituttet. By og Bygs kommunikationschef, civilingeniør Jesper Kirkeskov erkender, at det på baggrund af dagspressens omtaler nok kan virke, som om instituttet prioriterer emner om trivsel, kvarterløft etc. højest. De tekniske emner påkalder sig nemlig sjældent særlig opmærksomhed uden for fagkredse og syner derfor mindre i dagspressen. Men faktisk udgiver By og Byg flest publikationer og har flest forskere inden for det tekniske område. n s By og Bygs rapport om skader efter decemberstormen i 1999 fik stor omtale i både fag- og dagspresse. Derved adskiller den sig fra næsten alle andre tekniske publikationer fra instituttet. (Arkivfoto: A. Hartung)