Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Ingeniører versus forskere: 3 nedslag i debatten om miljøvurderingen af Lynetteholm

PLUS.
Gytjen skal fjernes fra Lynetteholms grund, inden den kunstige ø kan bygges Illustration: By og Havn

Rambølls miljøvurdering af Lynetteholm og den dertilhørende klapning af materiale i Øresund har mødt bred kritik fra en vifte af landets forskere i marinebiologi og miljøjura i den seneste tid. Kritikken har nu ført til, at der nu ses efter andre metoder til at skille sig af med den gytje, som skal fjernes fra anlægget, for at Lynetteholm i fremtiden kan bygges nord for Refshaleøen i København.

1. Kvælstofudledning fra klapning i Øresund

Konsulentfirmaet Rambøll har brugt et amerikansk studie til at vurdere, hvor meget kvælstof, der vil blive frigivet, når det klappes i Øresund. Estimatet lyder ifølge Rambøll på en procent, og refereret står det amerikanske studie fra 1981.

Men både forskeren bag det oprindelige studie samt en række danske forskere mener ikke, at studiet kan bruges til at understøtte Rambølls estimat.

I en pressemeddelelse fra i fredags går Rambøll i rette med de seneste ugers kritik af, at konsulentfirmaet har brugt det ældre studie. Rambøll skriver, at det amerikanske studie ikke er afgørende for miljøvurderingen, som også vil være gældende uden det amerikanske studie.

Tallet findes nemlig også i baggrundsrapporten fra Dansk Hydraulisk Institut (DHI), som på baggrund af målinger fra anlægsprojekter i Storebælt, Femern Bælt og Grådybet ved Esbjerg har målt, at der efter 24 timer frigives 0,99 procent biotilgængeligt kvælstof fra havbundsmaterialet ved klapning.

Men den udlægning giver forskerne ikke meget for, og det ændrer ikke deres kritik.

»Den nye forklaring kommer flyvende ind fra højre, efter de amerikanske forfattere har undsagt anvendelsen af deres studie til dette formål. Rambøll refererer ikke engang til DHI i afsnittet i deres rapport, hvor der kun er reference til det amerikanske studie,« siger professor Jacob Carstensen, som forsker i Østersøen på Aarhus Universitet.

»Det virker meget mærkeligt, at Rambøll hiver ét specifikt tal frem fra bilaget til DHI's rapport, uden at give en faglig begrundelse for, hvorfor netop dette tal er valgt. DHI har lavet en vurdering af, hvor meget kvælstof og fosfor, der frigives fra det sediment, som skal graves op ved Lynetteholm, men Rambøll vælger at bruge et andet tal ud fra nogle projekter, der ikke er sammenlignelige med Lynetteholmen,« siger han.

Ifølge Stine Gro Jensen, afdelingsleder ved Miljøvurderinger hos Rambøll, er resultaterne fra tabellerne i DHI's rapport brugt, da de »bedst repræsenterer, hvor meget kvælstof, der kan frigives fra bundsediment, som bringes i suspension.«

»Sådan, som næringsstoffrigivelsen foregår, når man klapper, er ikke det samme som, når man graver op. Når man klapper, falder størstedelen af materialet ned på havbunden over relativt kort tid i en nogenlunde klump. Det sker indenfor et par timer. Når materialet falder ned gennem vandsøjlen, vil kun en del af det bringes i suspension, og her kan der ske næringsstoffrigivelse. Herudover vil noget af det materiale, som er på overfladen af “klapklumpen”, kunne frigive næringsstoffer. Derimod, når man graver, vil der kun ske næringsstoffrigivelse til vandmiljøet fra det sediment, som spildes ud i vandet. Det vil til gengæld være i fuld suspension, og det kan derfor antages, at der kan ske biotilgængelig næringsstoffrigivelse fra alt det spildte materiale,« siger Stine Gro Jensen.

2. Frigivelse af kvælstof over kort eller lang periode

Rambøll vurderer, at de 0,99 procent kvælstofudledning ved klapning beskriver, hvor meget af det biotilgængelige kvælstof, der vil blive frigivet over 6 til 24 timer.

Dette tidsinterval har mødt kritik, for ifølge forskere ville det være langt mere relevant at se på, hvordan frigivelsen af kvælstof er for eksempel over en periode på mindst 28 døgn.

Stine Gro Jensen ved Rambøll forklarer, at der er en række forhold, som gør, at de ikke har valgt at se på udviklingen over længere tid .

»Den ene procent kommer fra, hvad man har målt, når man har rystet en prøve over 24 timer. Det er ikke over 24 timer, en klapning foregår, og hovedparten af materialet vil være faldet ned på havbunden i løbet af væsentligt kortere tid,« siger hun.

Hun forklarer, at det ville »overvurdere kvælstoffrigivelsen betragteligt at anvende resultaterne fra langtidsforsøgene, der strækker sig over 12,5 til 28 dage. Det skyldes, at klapningen sker i forholdsvis tykke lag på klappladserne, hvor en stor del af materialet bliver begravet, ligesom det var på de lokaliteter det kom fra. Da det kun er de øverste få cm der fortsætter med at frigive kvælstof, vil det være en overvurdering at regne med, at alt klapmaterialet svæver oppe i vandsøjlen og afgiver kvælstof i op til 28 dage,« siger hun.

Ifølge en af kritikerne, Karen Timmermann, professor ved DTU Aqua, er det tvivlsomt, at det klappede materiale vil opføre sig på den måde, som Rambøll estimerer.

»Der findes områder i havet, særligt dybe huller, hvor sådan noget materiale aldrig vil komme op igen. Men det forestiller jeg mig ikke er tilfældet i Køge Bugt. Det er urealistisk at tro, at det bare bliver liggende på bunden. Alt det biotilgængelige kvælstof kan potentielt blive frigivet,« siger hun.

Ifølge Jacob Carstensen, professor ved Aarhus Universitet, kan man ikke blot antage, at sedimenterne vil overdække hinanden.

»Når sedimenterne først er faldet ned én gang, ligger de ikke stille. Strømningerne i Køge Bugt transporterer materialet rundt, og det lettere organiske materiale bliver iltet rigtig mange gange. Man kan ikke regne med, at det organiske materiale bliver begravet og gjort biologisk utilgængeligt,« siger han.

Derfor undrer det ham, at Rambøll har valgt at bruge procentsatsen 0,99, som beskriver frigivelsen over 24 timer. Over 28 døgn ville tallet være 2,47 procent ifølge samme tabel i DHI's rapport, hvilket dog stadig er relativt lavt sat.

Jacob Carstensens forsigtige skud fra hoften lyder på, at »20 til 30 procent« af det kvælstof, der er i det klappede materiale, over tid vil blive frigivet til Køge Bugt, Øresund og Østersøen.

3. Rambøll konkluderer minimal påvirkning af havmiljøet

Rambøll skriver i pressemeddelelsen, at miljøvurderingen »bygger på et solidt, teknisk grundlag,« og at »der er enormt strenge krav til en miljøkonsekvensvurderingsrapport.«

»Rapporten beskriver frigivelsen af næringsstoffer i forbindelse med gravespild, og inkluder blandt andet data fra en række danske infrastrukturprojekter, herunder Femern Bælt, Storebælt og Grådybet ved Esbjerg. Data og resultater i rapporten kan også anvendes, hvad angår frigivelse af næringsstoffer under klapning. Der indgår i rapporten også flere tekniske baggrundsstudier af de lokale forhold i det sydlige Øresund såsom strømningsforhold og sedimentspredning.«

Og Rambøll fortsætter:

»Rapportens vurdering af, at der frigives kvælstof i størrelsesordenen på en procent ud fra blandt andet tre sammenlignelige danske anlægsprojekter, er på samme niveau som det amerikanske studie.«

Men den overordnede kritik lyder på, at grundlaget for at konkludere, at klapningen vil have en minimal påvirkning af havmiljøet i Køge Bugt, Øresund og Østersøen, er alt for usikkert.

»Der er mange indikationer på, at én procent er alt for lavt, men den væsentligste pointe er, at grundlaget ikke er godt nok til at lave vurderingen,« siger Karen Timmermann, professor ved DTU Aqua.

»Der er tilsyneladende ikke lavet undersøgelser og beregninger, som kan understøtte udledningen af næringsstoffer under klapningen eller bagefter, og som jeg læser DHI’s resultater, viser de, at man ikke bare kan antage, at en fast andel af kvælstoffet vil være biotilgængeligt, for det varierer meget,« siger hun og henviser til nedenstående figur som et eksempel.

Den viser procentandelen af den totale mængde kvælstof, som bliver frigivet efter 12,5 til 28 døgn. Ifølge Karen Timmermann er det et eksempel på, at faktorer som det klappede materiale er meget væsentlige for, hvor meget kvælstof, der vil blive frigivet:

Illustration: Dansk Hydraulisk Institut

Til Karen Timmermanns kritik medgiver Rambøll, at der ikke er lavet specifikke feltundersøgelser ved klapning af bundsedimenter fra Lynetteholm, men mener, at de andre inddragne anlægsprojekter -- Storebælt, Femern Bælt og Grådybet - godt kan understøtte deres konklusioner i miljøvurderingen.

»By & Havn har netop hyret DHI til at undersøge, hvor meget kvælstof, der kan frigives fra bundsediment, som bringes i suspension. Her bruger DHI data fra en række danske infrastrukturprojekter, herunder Femern Bælt, Storebælt og Grådybet ved Esbjerg, og disse data og resultater i rapporten kan også anvendes, hvad angår frigivelse af næringsstoffer under klapning. Vi har ud fra grundige faglige betragtninger, også omkring usikkerheder, brugt disse resultater i vores miljøvurdering,« skriver Rambøll i et skriftligt svar til Ingeniøren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kan virke afsporende, at en debat drives af nogles spekulation om, at der er usikkerheder, og at der kunne gøres andre antagelser, hvad der jo altid er tilfældet, mens ingeniører skal løse en praktisk opgave, og lave gode faglige vurdering på basis af de bedst tilgængelige oplysninger. Forskerne må meget gerne forske mere i dette, således at vi kan få bedre viden i fremtiden. Det ville hjælpe alle. Nogle praktiske størrelsesordener: Med de vurderinger der er gjort i Miljøkonsekvensrapporten, er den samlede frigivelse af biotilgængeligt kvælstof ca. 11 tons/år, i en kort periode på ca. 2 år, hvor der klappes i udvalgte perioder, hvor påvirkning vurderes lavest, mens der løbende, år efter år, udledes i størrelsesordenen 1000 tons kvælstof fra land (spildevandsrenseanlæg og vandløb) i oplandet til Køge Bugt, samt et endnu større bidrag på ca. 10,000 tons/år med strømmen fra Østersøen. Dertil kommer et lille bidrag fra land fra Sverige. Det der diskuteres her, er derfor detaljer omkring vurderingen af størrelsesordenen af et bidrag, der udgør måske 1 promille af den samlede kvælstofsbelastning. Selv hvis denne vurdering skulle vise sig at være fx 2-5 gange undervurderet, er der stadig tale om få promiller i en kortvarig periode. Klapningen sker i øvrigt på godkendte klappladser i det sydlige Øresund, mens udledningen fra land sker til et langt mere sårbart kystnært marint miljø. Hvis man, som jeg, er meget optaget af forbedring af det marine miljø, så er der andre og langt mere afgørende bidrag, der kan reduceres, med langt større effekt. Fx de ca 1000 tons/år, der kommer fra oplandet til Køge Bugt, år efter år. Hvis man ønsker at diskuterer den danske tilgang til klapning, eller om man er for eller i mod store anlægsprojekter, så må man tage den diskussion i de relevante fora med myndighederne.

 • 25
 • 0

Praktisk brug af "whitespaces" (WS) kan forbedre læseligheden af tekst betydelig.

I kommentar #1 er WS ikke brugt, hvilket betyder færre læsere; færre læsere betyder mindre verbal diskussion og flere tomler op eller ned.

Ved at opdele teksten i afsnit -her: to linjeskift - bliver teksten mere læselig. Normalt bruges afsnit til at opdele teksten i meninger - som et "superpunktum". Man kan læse lidt mere om brug af afsnit her.

 • 3
 • 1

Det er slemt nok at Lynetteholm kommer til at svine miljøet til som I beskriver, og at By&Havn ikke ligefrem agerer transparent. Men der er tre endnu større problemer som Ingeniøren burde interessere sig for: 1: Co2 regnskabet for Lynetteholm: Der er i VVM'en ikke redegjort for hvor meget Co2 det koster at skaber nyt land, og tilsvarende hvilke alternativer der kunne være og hvor meget Co2 det ville forårsager. Det burde være indlysende, alt andet lige, at de 350.000 tons Co2 som selve anlæggelsen koster kunne være sparet hvis man valgte at bygge på eksisterende land, fremfor at bygge nyt. Ja, så er der muligvis en del jord der skal køres lidt længere for at blive deponeret, men det er der ikke redegjort for. 2: Hele projektet bygger på en falsk præmis om at 'Flere og flere flytter til København'. Det fremlægges som om det var en uomgængelig naturlov, selv om det jo faktuelt er en politisk beslutning. Bygges der ikke flere boliger i Københavns KOmmune vil folk bosætte sig andre steder. og der er jo intet galt I at bo i Rødovre, Smørum, Hillerød eller Taastrup, hvor der også er masser af arbejdspladser. Hvilket leder til min sidste pointe: 3: Lynetteholm er så stort et projekt at det vil kræve at AL byudvikling i hele Regionen skal ske inde i Københavns Kommune, hvis projektøkonomien skal holde. Altså over noget nær de næste 100 år. Der er altså to mulige konsekvenser heraf: Enten skal der ske absolut ingen udvikling i resten af regionen, så Nævnte forstadskommuner og mange andre kan godt lægge alle deres planer tilbage i skuffen. Eller også VIL der ske en masse anden udvikling, og så holder økonomien i Lynetteholm ikke, og Københavns Kommune sidder med en økonomisk katastrofe.

Hvilket leder frem til en bonus-overvejelse: Hvor solid er projektets business case egentlig - Og er der lavet en reel og fornuftig følsomhedsanalyse? Budgettet er allerede skredet, en kommunal garanti er allerede indløst, og det fremstår ikke udpræget transparent hvilke andre forudsætningsskred der kan ske og hvad effekten på business casen vil være. For eksempel: Hvor meget mere vil en kontrolleret rensning af slam på land koste mere end dumpningen i Køge bugt? Hvilke meromkostninger kan der komme i forbindelse med det sandsynlige krav at renseanlægget Lynetten skal flyttes - For hvad nu hvis ejerkommunerne ikke vil være med til at betale for at sikre Københavns Kommune's store projekt? Hvad vil en kommende Co2 afgift betyde for budgettet? Sådan kunne man blive ved. Forudsætningerne er skrøbelige og følsomhedanalysen utilstrækkelig eller tendentiøs. Ingeniøren burde nedsætte en Task force til at kulegrave.

 • 16
 • 1

Det kan virke afsporende, at en debat drives af nogles spekulation om, at der er usikkerheder, og at der kunne gøres andre antagelser, hvad der jo altid er tilfældet, mens ingeniører skal løse en praktisk opgave, og lave gode faglige vurdering på basis af de bedst tilgængelige oplysninger.

Forskerne må meget gerne forske mere i dette, således at vi kan få bedre viden i fremtiden. Det ville hjælpe alle.

Nogle praktiske størrelsesordener: Med de vurderinger der er gjort i Miljøkonsekvensrapporten, er den samlede frigivelse af biotilgængeligt kvælstof ca. 11 tons/år, i en kort periode på ca. 2 år, hvor der klappes i udvalgte perioder, hvor påvirkning vurderes lavest, mens der løbende, år efter år, udledes i størrelsesordenen 1000 tons kvælstof fra land (spildevandsrenseanlæg og vandløb) i oplandet til Køge Bugt, samt et endnu større bidrag på* ca. 10,000 tons/år med strømmen fra Østersøen*. Dertil kommer et lille bidrag fra land fra Sverige.

Det der diskuteres her, er derfor detaljer omkring vurderingen af størrelsesordenen af et bidrag, der udgør måske 1 promille af den samlede kvælstofsbelastning.

Selv hvis denne vurdering skulle vise sig at være fx 2-5 gange undervurderet, er der stadig tale om få promiller i en kortvarig periode.

Klapningen sker i øvrigt på godkendte klappladser i det sydlige Øresund, mens udledningen fra land sker til et langt mere sårbart kystnært marint miljø.

Hvis man, som jeg, er meget optaget af forbedring af det marine miljø, så er der andre og langt mere afgørende bidrag, der kan reduceres, med langt større effekt. Fx de ca 1000 tons/år, der kommer fra oplandet til Køge Bugt, år efter år.

Hvis man ønsker at diskuterer den danske tilgang til klapning, eller om man er for eller i mod store anlægsprojekter, så må man tage den diskussion i de relevante fora med myndighederne. (nu gjort mere læsbar. Tak for anbefalingen)

 • 11
 • 0

Klapningen sker i øvrigt på godkendte klappladser i det sydlige Øresund, mens udledningen fra land sker til et langt mere sårbart kystnært marint miljø.

Tjahh - hvad er en godkendt klapplads? Under hvilke præmisser er det tilladt at dumpe overskudsmateriale?

Jeg er (selvfølgelig) enig i din kvantificering af næringsstofferne i forbindelse med klapning afmateriale fra Lynetteholm, men det er jo - langt fra - det eneste problem i den sammenhæng. Der er også miljøgifte og det faktum, at det klappede materiale ødelægger bundfaunaen, hvor det lander - og hvor strømfanen fører det hen.

Vi er imho nødt til at gøre op med ude af øje, ude af sind princippet, når det kommer til vore farvande.

Totalt forbud imod klapning og fiskeri med brundskrabende redskaber, genetablering af alle de stenrev, vi fiskede op efter anden verdenskrig, markant reduktion af udledning af næringsstoffer og miljøgifte - så kan det være, vi kan begynde at genetablere et fungerende marint miljø.

 • 3
 • 0

Hej Flemming: Uden klapning, vil der ske tilsanding af mange danske havne på ganske kort tid, andre havne kan trække den lidt længere, før de sander til, særligt på vestkysten vll tilsanding ske meget hurtigt. Fx. Esbjerg havn bliver på kort tid uanvendelig. Hvis alle disse materialer skal deponeres på land, vil der være også være negative miljøeffekter og tab af habitat på land, samt påvirkning fra saltvand, næringstoffer og miljøgifte i det afledte vand til havmiljøet, Havnene er vigtige for udskibning af også dansk eksport, nye havvindmøller, militærudstyr til baltikum oma. I tilfældet Lynetteholm, håndteres de øverste lag netop separat, og deponeres på land, da det er der fx. miljøgifte fra skibenes bundmaling o.l. lander, mens de dybere lag, der 'kun' indeholder gammelt gytje, klappes. Der er ingen lette løsninger uden miljøpåvirkninger. Grundproblemet er den menneskelige tilstedeværelse og den aktivitet det medfører.

 • 8
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten