IDA-domicilet bliver 30 mill. kroner dyrere

Forlig med hovedentreprenøren kostede 15 mill. kr. Men nybyggeriet vil stadig være kontingentneutralt, forsikrer IDA's økonomidirektør. Ingeniørernes ny domicil bliver 30,6 mill. kr. dyrere end forudsat, da de kompetente forsamlinger i foråret 1996 gav grønt lys for byggeriet. Det fremgår af et informa tionsmateriale udarbejdet til IDA's repræsentantskab, som mødes i denne weekend. Halvdelen af overskridelsen kan henføres til det forlig, som Ingeniørhuset A/S først i april måtte indgå med sin hoved entreprenør, Skanska Jensen.

Her måtte bygherren dels yde entreprenøren en tillægsbetaling på 10 mill. kr., dels acceptere 2,5 måneders længere byggeperiode, så domicilet først står færdig i august. Det koster yderligere godt 5 millioner kr. i renter og afledte udgifter. Besluttede projektforbedringer, uforudseelige myndighedskrav og enkelte mindre budget overskridelser løber til sammen op i andre 15 mill. kr., så domicilbyggeriet ifølge det seneste estimat nu kommer til at koste i alt 275 millioner kr. Inflationen fraregnet er det en overskridelse på mere end 10 procent i forhold til de budgetterede 240 mill. kr. i foråret 1996 (hvilket er 244 millioner i 1998-kr.). Domicilbyggeriet vil stadig være kontingentneutralt - som forudsat ved byggebeslutningen i 1996 - forsikrer IDA's økonomidirektør Poul Erik Bjørns hauge, der også er direktør for bygherreselskabet Ingeniørhuset A/S:
PLUSSER OG MINUSSER

  • Isoleret set vil merudgifterne selvfølgelig ændre forudsætningerne. Men der er heldigvis også forhold, der trækker den anden vej. Finansieringen bliver mere gunstig end forudsat, og på en række andre forhold har udviklingen været med os. Dertil kommer, at vi fik solgt de gamle domiciler bedre end forventet. Hvis man regner både plusser og minusser med, lader det til at blive endnu mere fordelagtigt for IDA at bygge, end man dengang forudsatte, siger Poul Erik Bjørnshauge. Det ændrer dog ikke ved, at meromkostningerne ved byggeriet bliver en likviditetsmæssig belastning, som kun delvist modsvares af merindtægterne fra salget af de gamle domiciler. Resten skal enten finansieres gennem større lån eller på anden vis. Og her har Ingeniørhuset A/S kig på byggemomsen.
    MOMSEN FINANSIERER

Som reglerne er, kan en udlejer vælge at betale byggemoms, hvorefter lejeindtægterne ikke er momsbelagte. Alternativt betales der ikke moms af byggeomkostningerne, men udlejer momsregistreres og skal således lægge moms på huslejen. En sådan momsregistrering kan imidlertid ophæves efter 10 år. Det betyder, groft sagt, at Ingeniørhuset A/S kan vælge enten at betale momsen kontant eller at strække betalingen over 10 år. En sådan momsafløftning har man allerede besluttet for kantine- og restaurantdelen af nybyggeriet, hvorved anlægssummen nedbringes med 7,3 mill. kr. Nu har bestyrelsen også foretaget en foreløbig momsafløftning på resten af domicilet. Herved nedbringes anlægssummen med yderligere 28,7 mill. kr. - og lander dermed en lille million under det oprindelige byggebudget fra 1996. Hvorvidt denne foreløbige momsafløftning på resten af huset opretholdes, afgøres først, når der foreligger et endeligt byggeregnskab.
HÆNGEPARTIER

For selv om der i det seneste budget er afsat 1 million kroner i reserve til uforudsete merudgifter, er der stadig forhold, der kan påvirke det endelige byggeregnskab. Et af hængepartierne er forholdet til rådgiverkonsortiet KCK. Bestyrelsesformand for Ingeniørhuset A/S, Peter Müller, har tidligere bebudet, at bygherren vil søge at hente noget af merbetalingen til Skanska Jensen hjem igen fra KCK Totalrådgivning A/S, som bygherren holder medansvarlig for nogle af de forhold, der har forsinket byggeriet, samt for projekteringsfejl. Hverken Peter Müller eller Poul Erik Bjørnshauge ønsker på nuværende tidspunkt at kommentere sagen, endsige udsigterne til at få nogle af pengene hjem igen fra rådgiverne. Peter Müller fremhæver dog, at både rådgivere og entreprenør bærer ansvar for forsinkelserne, og at entreprenøren med det indgåede forlig har erkendt sin del af skylden. Skanska Jensen havde oprindelig forlangt en væsentlig højere tillægsbetaling end de 10 millioner kr., som aftalen endte på. Det fremgår af informationen til repræsentantskabet, at Inge niør huset A/S i første omgang vil fremsætte et erstatningskrav på 2,1 millioner kr. over for rådgiverkonsortiet. Bygherren er i øjeblikket i færd med at indsamle den fornødne dokumentation.
DOMICILET ER KLAR ULTIMO AUGUST

Det bliver på et hængende hår, det ny Ingeniørhus når at blive færdigt til tiden. Med henvisning til storkonflikten på arbejdsmarkedet har hoved entreprenøren Skanska Jen sen anmodet om fristforlængelse på knap 14 dage til ultimo august, hvilket dog ikke er accepteret af Ingeniørhuset A/S. Ingeniørforbundets lejekontrakt på det midlertidige domicil på Lyngbyvej udløber 1. september. Der er således lagt op til en gyser i slutspurten på byggepladsen. Men direktør for Ingeniørhuset A/S, Poul Erik Bjørnshauge, har is i maven: - Forbundet flytter ind i domicilet den sidste weekend i august. Hovedforeningen og alle andre på Farimagsgade flytter ind den første weekend i september. Flyttedatoerne er nu endeligt fastlagt, siger Poul Erik Bjørnshauge. Han kan samtidig fortælle, at der forhandles med lejere til de to øverste etager i punkthuset, som IDA ikke selv skal bruge. I alt 500 kvadratmeter vil sandsynligvis blive lejet ud til to forskellige lejere. Hvem det er, vil Bjørshauge dog ikke oplyse, før kontrakterne er på plads.