Fossilfri transport bliver i fremtiden en samfundsøkonomisk gevinst
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Fossilfri transport bliver i fremtiden en samfundsøkonomisk gevinst

Illustration: fir0002/Wikicommons

Det samfundsøkonomiske regnskab ved at omstille personbiler, varebiler og busser går i plus. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra De Økonomiske Råd om de samfundsøkonomiske konsekvenser af målsætningen om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Rapporten estimerer de årlige meromkostninger i 2050, som ifølge Klimaloven fra 2014 er deadline for omstillingen.

Mens den totale energiomkostning ved omstillingen til et fossilfrit samfund bliver på omkring 16 milliarder kroner i 2050, er der ifølge vismændene i alt knap fem milliarder kroner at spare ved at gøre de lettere transportmidler samt individuel opvarmning fossilfri. Selve tallene, der ligger til grund for den konklusion, indgår ikke i rapporten fra De Økonomiske Råd. De fremgår af et notat fra i år, som er udarbejdet for De Økonomiske Råd af konsulentfirmaet EA Energianalyse.

Omkostninger pr. energitjeneste ved fortrængning af fossil energi i 2050. Illustration: EA Energianalyse

Besparelse på milliarder

EA Energianalyse konkluderer, at der er en årlig besparelse at hente ved fossilfri bustransport på omkring 20 millioner kroner pr. fortrængt PJ fossil energi. Omstillingen erstatter 6,8 PJ fossil energi, hvilket giver en besparelse på i alt 136 millioner kroner om året.

Omstillingen til fossilfri personbiler giver en årlig besparelse på 30 millioner kroner pr. fortrængt PJ fossil energi. Fossilfrie personbiler erstatter 28,4 PJ fossil energi, hvilket giver en årlig besparelse på 852 millioner kroner.

Den største samfundsøkonomiske bidragyder på transportområdet er imidlertid varebiler. Her er en besparelse på 80 millioner kroner pr. fortrængt PJ fossil energi om året at hente på fossilfrie varebiler, som erstatter 32,2 PJ fossil energi. Det vil sige en besparelse på i alt 2,58 milliarder kroner om året.

Hvad angår individuel opvarmning, som De Økonomiske Råd puljer med transportområdet i sin omtale, er der tale om en besparelse på hele 250 millioner kroner pr. fortrængt PJ fossil energi i 2050. Overgangen til fossilfri individuel opvarmning vil til gengæld kun fortrænge 3,3 PJ fossil energi, men der er stadig tale om en årlig besparelse på i alt 825 millioner kroner.

I alt udgør besparelserne på de energitjenester, der har negative meromkostninger ifølge notatet 4,5 milliarder kroner, hvilket De Økonomiske Råd i sin rapport runder op til de knap fem milliarder kroner pr. år. Fly, skibe og lastbiler er derimod særligt dyre at gøre fossilfrie, og overgangen medfører ifølge notatet en samfundsøkonomisk meromkostning. Fossilfri togdrift er tættere på at gå i nul og vil i 2050 medføre en årlig meromkostning på 16 millioner kroner.

Marginale omkostninger ved fortrængning af fossil energi i 2050. X-aksen viser fortrængt fossil energi (PJ), y-aksen viser mia. kr. pr. PJ. Illustration: EA Energianalyse

Fokus uden for kvotesektoren

Netop transportsektoren er ifølge vismændene blandt de sektorer, Danmark skal fokusere på for at gøre en reel forskel i klimapåvirkningen. Transportsektoren hører til den såkaldte ikke-kvotesektor, som modsat energisektoren og energitung industri ikke er bundet af EU's kvotesystem for udledninger, og som kort fortalt omfatter transport, landbrug og boliger.

De samlede udledninger i EU fra kvotesektoren er styret af kvoteloftet, og danske tiltag har stort set ingen effekt på klimaet, skriver De Økonomiske Råd. Derfor skal den danske klimaindsats målrettes inden for ikke-kvotesektoren.

»Omkring halvdelen af de danske energirelaterede udledninger af CO2 finder sted i den del af økonomien, der er omfattet af EU's kvotesystem. Inden for dette system kan CO2-kvoter frit handles mellem forskellige udledere i de forskellige EU-lande. I kvotesektoren er det alene mængden af fastlagte kvoter i EU, som sætter grænsen for den samlede udledning. Danske tiltag i kvotesektoren har dermed ingen egentlig klimaeffekt. Hvis man fra dansk side ønsker at mindske klimapåvirkningen, kan der derfor argumenteres for, at man skal fokusere på tiltag i ikke-kvotesektoren,« skriver De Økonomiske Råd.

Samme anbefaling er vismændene også nået frem til i de seneste års rapporter.

Halvering af omkostningerne

Og hvor De Økonomiske Råd konkluderer, at omstillingen til fossilfri energi frem til 2050 vil medføre en stigning i energiomkostningerne på omkring 16 milliarder kroner, vil en mere målrettet indsats inden for ikke-kvotesektoren kunne klares med en stigning i energiomkostningerne på syv milliarder kroner.

»Målsætningen om fossilfrihed omfatter som udgangspunkt hele den danske økonomi. Et mere målrettet alternativ ville være at fokusere på drivhusgasser uden for kvotesektoren. Dette vil reducere omkostningerne og have den samme klimaeffekt (når der ses bort fra en mulig demonstrationseffekt på antallet af kvoter, som EU beslutter). Beregninger i kapitlet viser, at stigningen i energiomkostningerne i givet fald vil blive omkring 7 milliarder kroner, eller under halvdelen af hvad det vil koste at blive fossilfri i hele økonomien,« konkluderer De Økonomiske Råd.

Ikke rentabelt for hele transportsektoren

De Økonomiske Råd konkluderer imidlertid også, at det ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at omstille hele transportsektoren til fossilfri energi. Tung transport som fly, skibe og lastbiler er særligt dyre at gøre fossilfri. Vismændene peger i den forbindelse på, at EU-målene, som Danmark har tilsluttet sig, kun lyder på 80 pct. drivhusgasreduktion frem mod 2050.

»Med et EU-mål om 80 pct. drivhusgasreduktion er det derfor ikke oplagt, at man (som i Danmark) vil gøre hele transportsektoren fossilfri, når reduktionerne også kan finde sted i andre sektorer,« skriver vismændene.

Klimaloven fra 2014 om, at Danmark skal være et såkaldt lavemissionssamfund i 2050, stiller da heller ikke eksplicitte krav om fossilfrihed, og de politiske udlægninger af målsætningen er delte. Senest har Venstre-regeringen i 2015 specificeret, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. De Økonomiske Råd peger på, at den definition tillader, at energi- og transportsektorerne benytter fossile brændsler efter 2050, så længeder produceres tilstrækkeligt vedvarende energi til at dække det danske energiforbrug.

Ved ikke hvordan man kunne tro andet. Selvfølgeligt dejligt at nogen har brugt tid på at påvise det.

  • 11
  • 3

Det har vist sig, at der er stor eksplosionsfare i de tunge batterier, når el-biler er implicerede i uheld, ligesom redning af indeklemte passagerer kun vanskelig kan reddes ud, hvis der skal bruges klippe/skæreværktøj, da reddere udsættes for stor fare, hvis der ikke tages særlige og dyre forholdsregler med hensyn til procedure og værktøj.

  • 3
  • 22