Forskere: Sådan undgår pattedyr høreskader fra Energi-ø-undersøgelser

Illustration: RUne Dietz, Aarhus Universitet

Før der kan anlægges energiøer i Nordsøen og Østersøen skal havbunden kortlægges præcist, og én af metoderne benytter akustiske chokbølger så kraftige, at de risikerer at skade hørelsen på havpattedyr permanent.

Forskere fra DCE ved Aarhus Universitet har derfor undersøgt netop, hvordan de akustiske chokbølger fra en såkaldt sparker påvirker populationerne af marsvin, hvidnæse, vågehval, spættet sæl og gråsæl i Nordsøen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra DCE, som sammen med Niras har udarbejdet en rapport for hver af energiøernes områder forud for de strategiske miljøkonsekvensvurderinger og udbud af koncessioner på havmølleparkerne.

Gnist og luftboble

Sparkeren bruges til at lave højopløselige målinger af havbunden ved hjælp af lydbølger i frekvensområdet mellem 1 og 4 kHz. Bølgerne laves af elektroder i sparkeren, der skaber en gnist, der medfører en luftboble, som kollapser og skaber lydbølgen.

Denne bølge kan altså være så kraftig, at havpattedyr kan tage permanent skade af den, påpeger DCE. Sæler kan tage skade inden for 50 meter af sparkeren, marsvin 620 meter væk og vågehvaler hele 1400 meter fra undersøgelsen, påpeger forskerne.

Hertil kommer, at alle arterne, der indgår i undersøgelsen vil reagere på lyden i en afstand af hele 11 km fra undersøgelsesskibet. Løsningen på havpattedyrenes høreproblemer ligger imidlertid lige for, påpeger forskerne.

»Risikoen for permanent høretab for havpattedyr kan efter al sandsynlighed reduceres til ubetydelig ved anvendelse af en soft start procedure som afværgeforanstaltning,« hedder det i rapporten om Nordsøens energiø.

Soft start betyder, at apparatet i begyndelsen fungerer ved lavere styrke eller med længere mellemrum og dermed skræmmer dyr i området væk, før det skrues op på en styrke, der kan give permanent høretab.

Natura2000-områder kan blive ramt

En radius på 11 km fra undersøgelsesskibet betyder, at to Natura2000-områder i Østersøen vil blive ramt af de akustiske bølger i en grad, så det påvirker havpattedyrene. Det er områderne Adler Grund og Rønne Banke, fremgår det af DCE’s rapport om Østersø-området.

Rapporten foreslår, at man reducerer påvirkningen ved at flytte undersøgelsesområdet længere væk fra de to områder. Det skyldes, at de såkaldte JNCC-guidelines for Natura2000-områder angiver, at maksimalt 20 pct. af området må påvirkes af den type forstyrrelser.

Forskerne fra DCE konkluderer, at områderne sammenlagt påvirkes i 34 pct. af arealet og derfor er mere påvirket end JNCC-guidelinen foreskriver. Hertil kommer, at der reelt er tale om tre områder, hvoraf det værst påvirkede er den danske del af Rønne Banke, hvor hele 59 pct. er påvirket.

Til andre dele af undersøgelserne skal man benytte apparater, der enten laver lyde uden for dyrenes høreområde eller benytter magnetometer og derfor er lydløse, påpeger DCE, som derfor ikke har vurderet disse dele af undersøgelserne.

Rettet den 7/4 2021 12:15: Det fremgik tidligere af artiklens sidste sætning, at man kunne vælge at bruge andre typer undersøgelser i stedet for sparkeren. Det er ikke tilfældet, da de to andre nævnte undersøgelser skal benyttes i tillæg til sparkeren i forundersøgelserne og ikke kan stå i stedet for denne del af undersøgelsen.

Emner : Dyr