Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Forskere i Nature: EU's klimaplan er på bekostning af naturen

PLUS.
Der bliver rift om naturen, når EU´s klimaplan satser massivt på biomasse for at nå i mål. Illustration: Getty/University of California

Det kan godt være, at vi på papiret når i mål med EU´s klimaplan, 'Fit for 55': Altså, at vi skal skære 55 procent af drivhusgasudledningerne inden 2030.

Men det bliver på bekostning af massive naturarealer, naturlig CO2-lagring og biodiversitet i både Europa og udlandet, lyder det fra flere forskere, herunder en tysk, svensk, fransk og amerikansk forsker, der har lavet en analyse af EU-kommissionens plan og udgivet en kommentar i tidsskriftet Nature.

Midlet til at nå målet bliver massiv brug af biomasse.

Forskerne bruger EU-kommissionens egne modeller i deres kritik. Her står der for eksempel, at Europas brug af bioenergi vil blive fordoblet fra 2015 til 2050 og kræve biomasse svarende til det dobbelte af Europas nuværende skovhugst hvert år, samt en otte-dobling af den mængde, vi i dag dedikerer til bioenergi.

Det skal sammenholdes med, at EU-kommissionen, ifølge mediet Euractive, forventer 300 nye bioraffinaderier inden 2030, der skal producerer alt fra bioplast til kemikalier.

I EU-kommissionens egne modeller lyder det, at 20 procent af vores marker i 2050 vil blive brugt til energiafgrøder, samtidig med vi firedobler importen af træ til bioenergi.

Hele øvelsen vil ifølge forskerne markant mindske levestederne til biodiversitet i Europa, store dele af vores græsarealer vil forsvinde, og bioafgrøder vil fortrænge 17 millioner hektar land, som i dag bliver brugt til dyr og fødevarer.

Vi outsourcer vores klima-aftryk

Men Europas biomasse-rovdrift får også konsekvenser langt ud over egne grænser, mener forskerne.

Vores import af biomasse er en outsourcing af Europas CO2-aftryk. Og det er den skjulte bagside af EU´s klimaplan, lyder kritikken.

I EU er skovarealet udvidet med mere end 13 millioner hektar siden 1990, men til gengæld har vores import af landbrugsprodukter ført til en afskovning uden for Europa på 11 millioner hektar.

Kritikken af outsourcing er skovforskeren Niclas Scott Bentsen principielt enig i:

»Hvis vi ser på EU's forbrugsbaserede klimaregnskab, så har vi også outsourcet klimaaftryk til andre lande. Det er i høj grad til Kina og andre lande i Asien, hvor vi får produceret mange af de produkter, vi forbruger,« siger Niclas Scott Bentsen, der er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet.

Han minder dog om, at vi i Danmark har vedtaget - med Klimaloven 2020 - at ‘tiltag, der skal anvendes for at reducere udledningen af drivhusgasser, skal medføre reelle indenlandske reduktioner, og sikre at det danske tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser.’

Vi løber hurtigt tør for plads

Ifølge forskerne i Nature er årsagen til biomasse-rovdriften især, at energi fra biomasse stadig betragtes som kulstofneutralt.

»Ved at behandle biomasse som CO2-neutral bliver der skabt incitament til at fælde træer og omlægge landbrugets plantebaserede fødevareproduktion til bioafgrøder,« lyder det fra forskerne.

De retter også en kritik af de lempelige regler for biobrændstoffer i EU´s klimaplan, der optager naturarealer til for eksempel fødevarer.

Samme kritik kom for nylig fra tænketanken Agora Agrar og talspersonen Harald Grethe, professor i landbrugsøkonomi og udvikling ved Humboldt University i Berlin.

Den samlede kritik af EU´s klimaplan kan opsummeres til, at planen ikke tager højde for, at tingene hænger sammen.

Landbrugsdyr, fødevareafgrøder, biobaserede kemikalier, bioafgrøder vil alle bruge skov og natur, og om vi bruger det i Europa eller udlandet er et fedt for klimaet.

Derfor skal vi gøre alt for at mindske presset på naturarealerne, og det simpleste greb er at spise mindre kød og mælkeprodukter, lyder analysen fra forskerne.

Voksende befolkninger verden over skaber med de nuværende fremskrivninger behov for 40 til 60 procent flere afgrøder og 70 procent mere mælk og kød frem mod 2050.

Selv hvis forskerne medregner, at landbruget bliver stadig bedre til at øge udbyttet af de enkelte afgrøder, så vil der blive brug for at areal svarende til 1,5 gange Indien - alene til mad. Bioafgrøderne kommer oveni.

Beregn CO2-aftrykket fra både import og eksport

Ifølge forskerne er EU nødt til at bruge regnemetoder, der afspejler brugen af landarealer ved import og eksport af landbrugsprodukter. Hvis EU's import lægger beslag på større arealer end eksporten, så er EU i minus.

Forskerne foreslår, at EU bruger en regnemetode kaldet Carbon Opportunity Cost, hvor man estimerer mængden af tabt kulstof per år ved at producere et ton af en bestemt afgrøde eller landbrugsdyr - delt med 35 år.

Det giver samtidig en indikation af, hvor meget kulstof, der kan lagres, hvis europæerne konsumerede et ton mindre af en bestemt fødevare.

Ved brug af Carbon Opportunity Cost, så kommer forskerne frem til, at EU-landene alene på fødevareområdet har underskud i CO2-regnskabet på 393 millioner CO2-ækvivalenter om året, fordi importen har et større aftryk end eksporten. Her er medregnet soja til svineproduktion, vegetabilske olier, kaffe, kakao osv.

Og kød- og mælkeforbruget er et af de oplagte steder at sætte ind, lyder det.

Europa bør kompensere for ulandes vækst

Den gennemsnitlige europæer indtager fire gange mere kød og mælk end den gennemsnitlige person i ulande, hvor indtaget ventes at stige.

Det er forskernes holdning, at europæerne må prøve at kompensere for væksten uden for EU.

Hvis Europa blot skar 17 procent i sit indtag af animalske produkter, så ville det frigive næsten 30 procent landbrugsjord, svarende til 28 millioner hektar eller et område på størrelse med Polen.

En af årsagerne er den store import af soja fra tropiske områder, der er skyld i et stort CO2-udslip.

Og yderligere 17 millioner hektar kunne frigives, hvis Europa fortsat øger sine høstudbytter og ruller forbruget af biobrændstoffer tilbage til 2010-niveau.

En sådan reformation af Europas landarealer vil give mere plads til både bioenergi-afgrøder, mere biodiversitet, og lagring af CO2 i større skovområder, lyder det.

Skovforsker Niclas Scott Bentsen savner dog et svar fra forskerne på, hvordan vi skal lykkes med at ændre folks kostvaner i en mere plantebaseret retning:

»Det er oplagt, at Europa kunne reducere sit klima og arealaftryk ved at blive fattigere, men det står ikke på mange politikeres dagsorden. Og så er vi tilbage ved det etiske spørgsmål: Hvad er europærernes retfærdige andel af verdens ressourcer?«

Emner : Biomasse
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Frygten for CO2-udledningerne er blevet så stor, at den slører for al sund fornuft. Er der virkelig ingen ansvarlig politker, der har en basal viden om fysisk, forsyning og matematik? Kan der virkelig kun tænkes forud højest en valgperiode?

Allerede i slutning af 1960erne erkendte jeg, at prof. Heinz Habers prognoser om et øget globalt energibehov kun kunne dækkes af massive invsteringer i atomkraft for at undgå belastninger fra emissioner.

Biomassepoduktionen er ikke omkostningsfrit, som artiklen beskriver. Er det etisk foreneligt, at landbrugsjord bliver brugt til at dyrke biomasse? Er det ikke tåbeligt, at sejle træpiller fra Canads vestkyst til Europa, for at blive afbrændt 'klimaneutralt'? Vor grønne omstilling har allerede nu mange lig i lasten og der vil komme flere til.

Takket atmosfærens høje CO2-indhold er der kommet ca 14% flere løvbærende plantearealer til på Jorden og det globale udbytte fra jordbrug er stigende. Og godt for det, fordi Verdensbefolkingen stiger årligt med ca. 90 millioner mennesker, der allesammen har samme ret til et godt liv.

 • 12
 • 11

Jeg synes, at artiklen er for vanskelig at læse, samt at udlede noget klart af. At tingene rigtigt nok hænger sammen som ærtehalm, betyder ikke nødvendigvis, at der skal skøjtes rundt på det hele.

Der kunne med fordel fokuseres på f.eks. det, der står om biomasse/bioenergi i EU´s klimaplan , "Fit for 55".

Står der f.eks. slet ikke noget om, at de begrænsede biomasse-ressourcer, bør benyttes effektivt, så som til bio-kraftvarme, der levere særlig værdifuld backup til el fra vind og sol, frem for fortrinsvis blot til produktion af lavværdig varme?

Hvad med mulighederne for - f.eks. tilsvarende effektiv - energiudnyttelse af andre organiske restprodukter end træaffald, så som halm, biogasrestfibre, spildevandsslam, og div. lokale restprodukter fra bl.a. fødevareindustrier, som pt. medfører både klima- og andre miljøbelastninger?

Hvad med mulighederne i retning af, at gøre bio-energi CO2e-negativ, baseret på bl.a. samtidig jordforbedrende biokoks og/eller CCS.

Hvad med mulighederne i retning af, at energiudnytte biomasse "flere gange" baseret på CCU.

Og er der tænkt på, at bio-energi med fordel supplerende/alternativt kunne importeres i form af mere eller mindre færdigt fremstillede VE-brændstoffer fra især fjerne områder med adgang til rigelig biomasse og/eller ultrabillig el fra f.eks. solceller?

Og/eller at de biomasse-importerende EU-landene, "til gengæld" og både med klimafordel og som hjælp til fattigere og evt. sultende befolkninger, der måske ellers flygter til EU - kunne befordre storstilede opdyrkningsprojekter udenfor EU?

Bare et overblik over, hvad der står noget om, og hvad der ikke står noget om, ville være nyttig, selvom det heller ikke giver det endegyldige svar på, hvad man bør mene om bio-energi i EU.

 • 4
 • 0

Politisk IDIOTI sat i system med Regneark + Skyklapper. Det bedste som jeg har oplevet i denne åndssvage jagt på CO2 er fyringen af Benny Engelbrecht som Transportminister. Men det er blot en enkelt svindler mindre. Jeg vil spare debatten for flere ord og blot gentage overskriften: Politisk IDIOTI sat i system med Regneark + Skyklapper.

 • 9
 • 5

I indlægget står, at vores forbrug svarer til afskovning af 11. mio. ha. Det er med stor sikkerhed noget vrøvl! Almindelig skovdrift kaster ganske meget af sig i form af udtyndningstræ, der tidligere fik lov at blive i skoven, fordi det ikke kunne afsættes. Det bliver det nu! I en almindelig skovdrift vil en bevoksning i løbet af sin levetid blive udtyndet mindst 4 - 5 gange, så de tilbagestående træer får plads nok til at vokse optimalt. Disse udtyndinger giver store mængder træ, hvoraf noget kan afsættes til reelle effekter og noget kun kan bruges til brændsel. Det ville da være tåbeligt ikke at anvende denne mængde til energiformål. Hvis vi tilmed bruger mere træ i byggeriet, vil vi måske nå en situation, hvor forbruget står mål med produktionen - det er mange år siden, at det har været tilfældet! Og når der bruges træ, vil der også være et betydeligt spild - runde stammer, som ikke er lige tykke hele vejen giver ved opskæring op mod 50 % spild, som igen stort set kun kan bruges til energiformål - vi taler om skaller og kasserede produkter samt savsmuld.

Der er alt for mange nuancer i denne diskussion til at den kan behandles enkelt. Og vi har ikke brug for katastrofeudmeldinger, der helt sikkert forplumrer vandene.

Vi har med sikkerhed brug for massiv back-up til vores naturbaserede energi - vandkraft, solkraft, vindkraft, bølgekraft, jordvarme mv. Og hele den nødvendige back-up kan ikke være baseret på træ, halm, affald og tilsvarende, men disse produkter skal da også være en del af den samlede pakke. Vi når ikke den nødvendige energiforsyning ved at satse på få kilder, men bliver nødt til at tage hele paletten i brug. Lad os gøre det med omtanke og hensyn også til naturen, men det er nok ikke sandsynligt, at naturen bliver prioriteret over hensynet til os mennesker.

Hvis man for alvor mener, at naturen skal prioriteres først, så må den logiske følge være, at man selv slukker fyret og slår strømmen fra på hovedafbryderen - og lever med det hele vinteren. Jeg tror dog, at det bliver svært at få ret mange med i en sådant projekt.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten