Forskeralarm: Truede havgræsser gemmer på CO2-bombe

Havgræsser dækker mindre end 0,2 procent af havbunden, men står for mere end 10 procent af den samlede årlige begravelse af kulstof i oceanerne.

Nu viser ny dansk forskning, at arealet tilmed bliver ca. 7 procent mindre hvert år. Dermed forsvinder der arealer med havgræs i samme tempo som med regnskovene.

Det er blot nogle af de resultater, som et internationalt forskerteam med deltagelse fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet er nået frem til.

Ålegræs er den vigtigste havgræs i danske farvande. Planterne kan danne tætte enge, der er opvækstområder for fiskeyngel, som holder næringsstoffer tilbage, og som er et effektivt værn mod kysterosion. Nu viser en ny undersøgelse, at de også begraver betydelige mængder kulstof i havbunden Illustration: Peter Bondo Christensen

»Græsserne forsvinder, fordi presset på dem stiger. De er udfordrede, både fra en øget mængde af opslemmet materiale fra ændringer i kystformationer og udledning af næringsstoffer, der medfører en øget mængde af alger i vandet, der altsammen er med til at gøre vandet mere uklart og forringe vækstbetingelserne for havgræsserne,« fortæller seniorforsker ved Bioscience, Aarhus Universitet, Dorte Krause-Jensen, til ing.dk.

Havgræsser er som deres artsfæller på land afhængige af sollys for at kunne vokse, sætte blomst og formere sig. Derfor vokser de kun på havdybder, hvor sollyset kan nå ned.

Forskeren peger på, at havgræsser blandt andet hjælper til bevarelse af bodiversiteten i havene, og de fungerer både som fødeområde og som opvækstområde for mange dyr. Dertil kommer, at havgræssernes blade dæmper bølgebevægelsen, og deres rodnet stabiliserer havbunden, så de udgør et naturligt kystværn.

Næsten samme binding som en skov

Forskernes seneste arbejde afslører desuden i hvor stort et omfang, havgræsserne er i stand til at binde kulstof.

»Det er tankevækkende, at en havgræsbund kan binde så meget kulstof, at det nærmer sig det samme som en skov. Her er det ikke den grønne del af havgræsserne, der har den store betydning, men det lager, der ligger nede i havbunden, og som består af de levende rødder og stængler, og for en meget stor del dødt materiale fra rester af havgræsser og partikler fra vandet, og som kun nedbrydes meget langsomt,« forklarer Dorte Krause-Jensen.

Forskernes arbejde med afdækningen af bindingen af CO2 i havgræsser er netop publiceret i Nature Geoscience.

»Den mængde CO2, der bliver frigivet som følge af de havgræsarealer, der årligt forsvinder, svarer til ti procent af det, man tilskriver ændret arealanvendelse på land, inklusive at man fælder skove, så det er et tal, der betyder noget også globalt set,« uddyber Dorte Krause-Jensen.

Efter hendes opfattelse bør bevaring af havgræsbede i langt større udstrækning også tages med i diverse direktiver om biodiversitet og miljøbevarelse, for den eksisterende lovgivning er efter hendes opfattelse ikke tilstrækkelig til at beskytte dem.

Dokumentation

Nature Geoscience

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så længe der ikke er penge at tjene på den korte sigt er folk fuldstændig ligeglade med om vi er ved at begå kollektivt selvmord.

Det monetære system er selvdestruktivt og gør at vi som mennesker er selvdestruktive.

Den gode nyheder er at der er milioner af folk rundt om i verden der planlægger et systemskifte der tilgode ser mennesker og naturen og ikke pengene. Se en kort intro på Youtube http://www.youtube.com/watch?v=KphWsnhZ4Ag

 • 0
 • 0

Så længe der ikke er penge at tjene på den korte sigt er folk fuldstændig ligeglade med om vi er ved at begå kollektivt selvmord

Er fremtiden da værd at leve i uden penge?

 • 0
 • 0

»Græsserne forsvinder, fordi presset på dem stiger. De er udfordrede, både fra en øget mængde af opslemmet materiale fra ændringer i kystformationer og udledning af næringsstoffer, der medfører en øget mængde af alger i vandet, der altsammen er med til at gøre vandet mere uklart og forringe vækstbetingelserne for havgræsserne,« fortæller seniorforsker ved Bioscience, Aarhus Universitet, Dorte Krause-Jensen, til ing.dk.

Når Dorthe Krause-Jensen taler om "udledning af næringsstoffer", mener hun formentlig hovedsagelig fosfor. Det er i hvert fald fosfor, der er ansvarlig for uklart vand, fordi det sætter "turbo" på vækstraten (celledelinger). Fosfor kommer både fra fortsatte udledninger (bl.a. vaskemidler) og fra tidligere udledninger (sedimentet). Men Dorthe Krause-Jensen kunne godt være så venlig at nævne, at kvælstof ikke spiller den store rolle i denne sag. I hvert fald ikke en negativ rolle, for det er en kendsgerning fra talrige analyser og praktiske erfaringer, at lavt N/P giver uklart vand, mens højt N/P giver klart vand. Så prøv lige at tjekke efter, om det ikke er vandmiljøplanerne der ud over muslingeskrab o.l. har slået havgræsserne ihjel gennem de senere år.

 • 0
 • 0

Se en kort intro på Youtube http://www.youtube.com/watch?v...Z4Ag

I dette utopia overses noget fundamentalt ved mænd: Ønsket om uafhængighed udtrykt fint af Axel Sandemose i ,,En sømand går iland": [i] Snedkeren blev stående lidt. Så begyndte han at give gode råd. Espen svarede ærgerlig. Sådan en snedkertamp. Her går jeg med et hus i sjælen og skal rejse det her på sletten. Gjastridgård skal det hedde. Den slyngel må hellere snart se og tage sig lidt i agt. [/i] og behovet for at konkurrere - vise den ,,udkårne" at man er bedre end den sjuft, hun tilsyneladende interesserer sig mere for.

 • 0
 • 0

Ganske vist har dansk forskning gennem de senere år haft trange kår, men det er vist endnu ikke kommet så vidt, at det er overraskende, når den viser resultater.

Ålegræsset er tidligere forsvundet helt og atter vendt tilbage. Det er derfor næppe overraskende, at det sker igen. Det overraskende er mest nogle af de forklaringer på fænomenet , der fra forskelligt hold diskes op med.

... og det er slet ikke overraskende at se ordet 'bombe' blive knyttet til alt fra bryster til bakterier.

 • 0
 • 0

Nu viser ny dansk forskning, at arealet tilmed bliver ca. 7 procent mindre >hvert år. Dermed forsvinder der arealer med havgræs i samme tempo som >med regnskovene.

(sarkasme ON): Samme Tempo! Der maa helt sikkert vaere en sammenhaeng her! Ioevrigt er det vel ca. det samme som Graekenlands BNP er faldet med per aar de sidste 3-4 aar. Tilfaeldighed? Det tror jeg ikke! (sarkasme OFF)

Hvad skal vi med den slags sammenligninger? Er det endnu et tilfaelde af at alt skal maales i fodboldbaner og andet lavpandede folk kan forholde sig til?

 • 0
 • 0

For at kunne sætte det lidt mere i perspektiv .. Er det så nogen som kan fortælle for meget kulstof (CO2) der frigives fra al det vi henter op fra undergrunden pr år ?

 • 0
 • 0

... og det er slet ikke overraskende at se ordet 'bombe' blive knyttet til alt fra bryster til bakterier.

Men ordet bombe er journalistens og ikke forskerens?

 • 0
 • 0

Jeg tænker på genetik. Hvis man så sikkert kan sige, at der er noget fundementalt i mænd i deres søgen efter frihed, ja så må det være genetisk betinget, for ellers må det være kulturelt.

 • 0
 • 0

Det er en kendsgerning at der mangler en kilde til udledning af næringstoffer i Poul Vejby-Sørensen indlæg, al udledt P kommer ikke fra vaskemiddel. Gæt selv hvilken kilde jeg tænker på.

Jeg vil ikke bruge lang tid her, men blot gøre opmærksom på at hans udlægning af tingenes sammenhæng ikke nødvendigvis deles af alle andre.

Men hvis Paul Vejby-Sørensen vil henvise til en kilde der viser at det vil give klarere vand og bedre betingelser for det marine miljø i sin helhed at slække for kravene til udledning af N, så vil jeg med glæde læse den.

 • 0
 • 0

Anders Winkel. Nej, alt P kommer ikke fra vaskemidler. Derfor skrev jeg "bl.a. vaskemidler". Men det er jo en kendsgerning, at Danmark er et af de få lande, der endnu ikke har grebet ind mod vaskemidler. Mener du, det er i orden altid at tale unuanceret om "næringsstoffer" under et, når kvælstof og fosfor opfører sig helt forskelligt, og forholdet mellem dem har afgørende betydning?

Jeg er godt klar over, at alle andre ikke er enige i min udlægning. Det er jo sådan set det, jeg anser for problematisk.

Men jeg betragter det frem som bevidst sort tale, når Dorthe Krause-Jensen og mange andre i DMU/DCE konsekvent taler om "næringsstoffer" og dermed lægger røgslør ud.

Du kan få et indtryk af kompleksiteten omkring den økologiske støkiometri ved at se nærmere på f.eks. denne:

http://www.sustainabledelta.com/pdf/Gliber...

 • 0
 • 0

Jeg er godt klar over, at alle andre ikke er enige i min udlægning. Det er jo sådan set det, jeg anser for problematisk.

Det er der vist mange der ikke er. Jeg citerer fra :http://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer...

Citat 1. "Danmark har næsten løst problemet med forurening af vandområder med organisk stof og næringssalte fra spildevand og er godt på vej med en reduktion af kvælstof fra markerne. Derimod er der ikke sket nogen reduktion i fosforudvaskningen fra de dyrkede arealer, som nu er den største kilde til forforbelastningen af vore vandområder. Det har i mange år været gængs viden at fosfor er det vigtigste begrænsende næringsstof for væksten af alger i de danske søer."

Mht til den sidste sætning er det vist også det PVS siger. Det med udvaskningen fra dyrkede områder nævner han ikke med et ord men henviser i stedet hele fosforproblemet til vaskemidler og sedimenter far tidligere urensede spildevand.

Citat 2. "Kilderne til fosforforureningen af det danske vandmiljø har ændret sig betydeligt siden 1989. Punktkilderne, dvs. byernes renseanlæg, industrier, dambrug og spredt bebyggelse, udgjorde i 1989 næsten 90 % af den samlede fosfortilførsel til havet. I 1999 var andelen reduceret til ca. 40 %. I samme periode er betydningen af fosfortabet fra dyrkede arealer til ferskvand derfor også steget fra at udgøre omkring 20 % i slutningen af 1980’ere til omkring 50 % i slutningen af 1990’erne."

Hele samfundet med undtagelse af landbruget har reduceret forforforureningen markant, landbruget kun marginalt. Alligevel lader repræsentanten fra "Bæredygtigt Landbrug" som om landbruget ikke rolle overhovedet spiller mht til fosforudledninger.

Citat 3. "Fosforudledningerne fra byernes renseanlæg til overfladevand udgjorde 4.470 tons i 1989 fordelt med 1.770 tons til ferskvand og 2.700 tons direkte til havet. Siden da er fosforudledningen reduceret til 581 tons i 1999, en reduktion på 87 %, som følge af udbygningen af byernes renseanlæg. De samlede fosforudledninger fra industrien til overfladevand er i samme periode reduceret med 94 % og fra ferskvandsdambrug med 65 %. Hertil kommer at udledningerne fra den spredte bebyggelse uden for kloakerede områder er blevet reduceret med mindst 26 % på grund af det øgede brug af fosfatfrit vaskepulver i husholdningerne. Samtidig foregår der nu en forstærket indsats for yderligere at reducere fosforudledningerne fra spredt bebyggelse i det åbne land."

Fra 1989 til 1999

• Udledninger fra renseanlæg 4.470 tons 581 tons • Særskilte industrielle udledninger 1.195 tons 69 tons • Udledninger fra ferskvandsdambrug 238 tons 83 tons • Udledninger fra havdambrug 60 tons 35 tons • Udledninger fra regnvandsbetingede udløb – 200-300 tons – • Udledninger fra spredt bebyggelse 300 tons 221 tons • Gennemsnitligt tab fra naturarealer – 61 tons – • Gennemsnitligt tab fra landbrugsarealer – 1.300 tons"

Men:

Citat 4. "Fosforudledningerne fra landbruget er ikke faldet siden 1989. Nye intensive målemetoder har afsløret at der er et større fosfortab fra dyrkede arealer i vandløbsoplande end der blev målt med traditionelle metoder for bare 10 år siden. Landbruget har reduceret forbruget af fosfor i handelsgødningen fra 47.600 tons i 1985 til 19.300 tons i 1999. I samme periode er produktionen af fosfor i husdyrgødning steget med 5.600 tons. Forskellen mellem tilførsel og fraførsel på landbrugsjorden er faldet fra et overskud på 15 kg fosfor pr. hektar dyrket areal i 1980 til 11 kg fosfor pr. hektar i 1999. Der sker således hvert år en nettotilførsel af fosfor til landbrugsjord og heraf tabes da omkring 0,5 kg fosfor pr. hektar tabes til overfladevand. Billedet er dog ikke ens over hele landet og for alle brugstyper. De store fosforoverskud er i husdyrbrugene, mens der ofte er underskud i de rene planteavlsbrug.Udviklingen i de totale udledninger af fosfor til overfladevand fra punktkilder og gennemsnitligt tab fra regnvandsbetingede udløb, naturarealer og landbrugsarealer i perioden 1989 til 1999."

PVS repræsenterer interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Hans indlæg burde derfor afvises medmindre de tydeligt fremlægges som partsindlæg. (hip til redaktionen). Om Bæredygtigt Landbrug kan man finde følgende (http://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6redygt...)

Foreningens navn: Foreningens navn Bæredygtigt landbrug giver anledning til misforståelser, da den almindelige opfattelse af hvad bæredygtigt landbrug er, mere svarer til den engelske betegnelse Sustainable agriculture der er en videreudvikling af begrebet bæredygtig udvikling, der blev lanceret i Brundtlandrapporten i 1987 [13], hvilket står i direkte modsætning til foreningens modstand mod Grøn Vækst. Dermed står foreningen i direkte modpol til foreningen Frie Bønder, der praktiserer bæredygtig udvikling og udgør en del af den internationale bondeorganisation La Via Campesina.

og

Kritik: Bæredygtigt Landbrug er blevet kritiseret for at opfordre til personlig hetz mod miljøforkæmperen Kjeld Hansen, som er én af dansk landbrugs vigtigste kritikere. I et brev udsendt til medlemmerne 9. maj 2011 blev foreningens medlemmer opfordret til at "forfølge dem, der forfølger os", hvorefter brevet fremlagde en række personlige og følsomme oplysninger om Kjeld Hansen. Brevet er underskrevet af foreningens direktør Vagn Lundsteen og spørger: "Kender vi nogen, der bor i nærheden?" Det opfordrer også til at finde "belastende artikler" og gør opmærksom på, at "man kan altid finde noget".

 • 0
 • 0

Det er da lidt frækt at kaste et review på 61 lange sider ind i debatten på den måde :)

Jeg er nået til side 31 og har endnu ikke stødt på noget hvor jeg tænkte, aha! Så må jeg give Paul Vejby-Sørensen ret i hans holdninger.

De eksempler jeg har læst indtil videre der beskriver en positiv effekt ved at forhøje N:P forholdet, er opnået ved at reducere P, ikke forøge mængden af N.

Desuden syntes jeg mest de beskriver de ferske vand, og knap så meget det marine miljø.

 • 0
 • 0

PVS er en af de hårde professionelle drenge og som den forening han repræsenterer viger han ikke tilbage for manipulation.

Han hører ikke hjemme i et debatforum. Jeg har tippet ham.

 • 0
 • 0

Jeg har på intet tidspunkt bestridt, at renseanlæggene i dag renser langt mere forfor væk end i 1989. Det har jeg tvært imod glædet mig over. Men det ændrer jo desværre ikke ved, at sedimentets fosfor genbruges og genbruges.

Aner jeg Søren Fosbergs accept af, at det er fosfor og ikke kvælstof, der er problemet, nu da han kan skyde skylden på landbruget for en større procentdel af udledningen? Men husk på, at sedimentet spiller med!

At P-udledningen fra landbrugsarealer ifølge dine opgivelser kun er lidt mere end 20 gange så stort som fra naturarealer, er vel nærmest en understregning af, at der kun udledes meget lidt ud over den naturlige "baggrundsudsivning" af fosfor, som i øvrigt stiger, når der etableres vådområder (P-mobilisering).

Hr. Fosbergs mere usaglige og personrelaterede kommentarer vil jeg lade stå ukommenteret som et monument over manglende debatkultur.

 • 0
 • 0

Hr. Fosbergs mere usaglige og personrelaterede kommentarer vil jeg lade stå ukommenteret som et monument over manglende debatkultur.

Bla bla. Som sagt Poul, jeg har tippet dig. Du har ikke noget at gøre her medmindre du bekender kulør i forhold din rolle. Om det er nok mener jeg iøvrigt heller ikke, men det må være et mindste krav.

Det er op til enhver at bedømme dine manipulationer. Din egen bedømmelse er vel temmelig uinteressant.

 • 0
 • 0

Han hører ikke hjemme i et debatforum. Jeg har tippet ham.

Alternativt kan målte data bare afvises med samme argument. Men så er der jo tale om påvirkning af resultatet, her debat. Hvad er de målte værdier for de naturlige emisioner, depositioner, recirkulation. Det være sig koncentrationer, årlige mængder, antal år før 1990... I en anden tråd har jeg linket til en rapport der netop også kommer frem til at "nitrat ist nicht giftig", hvor det netop er fosfor der skal fokuseres på. I tysklands Bundesministerium für Umwelt benyttes denne viden, så hvorfor ikke tippe tyskerne? Eller er den Danske (selektive) viden ophøjet til en helligdom?

 • 0
 • 0

Eller er den Danske (selektive) viden ophøjet til en helligdom?

Nej bestem ikke. Men debatten er baseret på at folk deltager med deres egne synspunkter og ikke noget de er betalt for. Og hvis de er betalt, i det mindste siger det.

Er du uenig i det?

 • 0
 • 0
 

[quote]Han hører ikke hjemme i et debatforum. Jeg har tippet ham.

Alternativt kan målte data bare afvises med samme argument. Men så er der jo tale om påvirkning af resultatet, her debat. Hvad er de målte værdier for de naturlige emisioner, depositioner, recirkulation. Det være sig koncentrationer, årlige mængder, antal år før 1990... I en anden tråd har jeg linket til en rapport der netop også kommer frem til at "nitrat ist nicht giftig", hvor det netop er fosfor der skal fokuseres på. I tysklands Bundesministerium für Umwelt benyttes denne viden, så hvorfor ikke tippe tyskerne? Eller er den Danske (selektive) viden ophøjet til en helligdom?[/quote]

For mig at se, er det ikke Paul Vejby-Sørensen ideer eller argumentation der er noget galt med, men derimod hans dagsorden. Hvorfor går Paul Vejby-Sørensen så højt op i vores marine miljø og den debat der foregår vedrørende N og P udledning med efterfølgende eutrofiering? Hvorfor insisterer han på at vi skal forhøje N:P ratioen i vores marine miljø?

For at slække på kravene til landmændenes udledning af N til vores vandmiljø. Og når man kender den baggrund kaster det et lidt andet lys over Paul Vejby-Sørensens bekymring vedrørende vores marine miljø.

 • 0
 • 0

Du har dog ret i, at det er god skik at personer, der udtaler sig på vegne af interesseorganisationer (herunder politiske partier), gør opmærksom på forholdet.

Men det er jo præcist det jeg siger. Så vi er enige på det punkt. Her taler vi iøvrigt om noget så sjældent i disse spalter som en betalt lobbyist for en interesseorganisation - det er ikke det samme som en professionel som dele sin v iden, f.eks. en forsker.

Jeg så helst at Poul blev bortvist, men hvis ikke, at hans rolle fremgår lysende klart i alle hans indlæg.

 • 0
 • 0

[quote]Eller er den Danske (selektive) viden ophøjet til en helligdom?

Nej bestem ikke. Men debatten er baseret på at folk deltager med deres egne synspunkter og ikke noget de er betalt for. Og hvis de er betalt, i det mindste siger det.

Er du uenig i det?[/quote]

Det er godt at Du så usvigeligt sikkert ved hvad der er rigtigt og forkert og da Du nu er her har jeg altid haft lyst til at spørge om noget af Dit underhold kommer fra Inkvisitionen,Statssikkerhedstjenesten,Undervisningsministeriet eller offentligt bestilte miljøredegørelser?

 • 0
 • 0

Det er godt at Du så usvigeligt sikkert ved hvad der er rigtigt og forkert og da Du nu er her har jeg altid haft lyst til at spørge om noget af Dit underhold kommer fra Inkvisitionen,Statssikkerhedstjenesten,Undervisningsministeriet eller offentligt bestilte miljøredegørelser?

Det er en hemmelighed Niels. Men du er altid velkommen til at spørge. Så ved vi i tjenesten hvor vi har dig så vi tage tage vores forholdsregler overfor dig og dine venner når dagen kommer.

Husk der er ikke noget galt i at være paranoid hvis der er en grund til det.

 • 0
 • 0

Jeg synes, det yderst mystisk, at Søren Fosberg pludselig forlanger, at jeg som almindelig debattør i en blog skal tilkendegive, hvem jeg samarbejder med. Har en eneste af de mange andre på debattrådene præsenteret sig ved andet end navn?? Til information kan nævnes, at jeg har forfulgt dette emne i 25 år - udelukkende af privat interesse - og inden for det seneste år, har jeg samarbejdet med Bæredygtigt Landbrug. Det har på ingen måde ændret mine synspunkter. Jeg ved ikke om andre kan købes til at fremsætte synspunkter, de ikke deler. Jeg kan ikke! Men når Søren tror, man skifter kulør efter hvem, man arbejder for, kunne det da være interessant at vide, hvem Søren arbejder for.

I øvrigt er Bæredygtigt Landbrug en helt igennem seriøs og demokratisk legitim organisation, der repræsenterer ca. halvdelen af den primære fødevareproduktion i Danmark. Medlemmerne er stærkt optaget af at tilgodese miljøet, men efter de korrekte spilleregler, der ikke smadrer dansk fødevareproduktion og samfundsøkonomi. Og så bør Søren nok lige tænke sig om en ekstra gang, inden han bruger hr. Kjeld Hansens udlægninger af verden til noget.

 • 0
 • 0

Og så bør Søren nok lige tænke sig om en ekstra gang, inden han bruger hr. Kjeld Hansens udlægninger af verden til noget.

Er det er trussel?

 • 0
 • 0

På ingen måde Søren. Jeg truer aldrig! Så hvis du virkelig kan bruge Kjeld Hansens eventyr til noget, så er det i orden med mig. Jeg skal ikke bruge dem.

 • 0
 • 0

@PV-J

Medlemmerne er stærkt optaget af at tilgodese miljøet, men efter de korrekte spilleregler, der ikke smadrer dansk fødevareproduktion og samfundsøkonomi.

Her modsiger du dig sq 100 % - "Bæredygtig Landbrug" vil intet for miljøet medmindre man bliver mere end 100 % kompenseret!

Se bare Jeres hjemmeside:

"Om Bæredygtigt landbrug Gennem en aktiv indsats med faglig og saglig argumentation, påpegning af urimeligheder og begrænsninger i produktionsforhold vil Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug gå i spidsen for et bedre dansk landbrug med vilkår på lige med vore nabolande Vores medlemmer mener at • Dyrkningsrestriktionerne i "Grøn Vækst" er én stor misforståelse • Landbruget allerede overholder EU's nitrat- og vandrammedirektiv • Indsatsen målrettes der hvor den største effekt opnås bedst, hurtigst og billigst • Regeringen er ved at ødelægge økonomien i Dansk landbrug! • Dansk Landbrug skal kompenseres for hver krone som "Grøn Vækst" koster landbruget • Grøn Vækst vil udpine jorden og efterlade en fattig jord til vore efterkommere"

Intet om beskyttelse af miljøet end ikke varetage det ,men kun tale om "Privat økonomisk landbrug"

Med hensyn til:

Så hvis du virkelig kan bruge Kjeld Hansens eventyr til noget, så er det i orden med mig.

Så mangler du da at dokumentere, hvorfor det er "eventyr"!

Har arbejdet med vandløbsområdet i 20 år og en bog som "Det tabte land" er da yderst dokumenteret. Jeg har selv set eksempler der var værre.

Efter landvindingslovene fik landbruget i mange projekter betalt mere end 2/3 af omkostningerne til udretning af vandløb + en bro og en kommunevej og siden 1963 har vandløbsmyndigheder betalt for vandløbsvedligeholdensen! Det grellest eksempel herpå var rørlagt vandløb med diameter 3 tommer!

Desuden blev arbejdernes løn differentieret, så landbruget ikke skulle betale så meget. Et eksempel jeg har stødt blev arbejderne betalt efter tre tariffer; single, gift og gift med børn.

Samfundets støtte til landbrugets dræningsprojekter ophørte først i 1988 og var den gang på 25% - tidligere højere!

 • 0
 • 0

Stig Per Andersen. Jeg modsiger ikke mig selv. Der er derimod 100% overensstemmelse mellem hjemmesiden og det, jeg siger. For du vil vel ikke gennemføre Grøn vækst, hvis planen skader mere end den gavner? Det er ikke urimeligt, at landbrugsvirksomhederne forlanger en vis form for dokumentation, hvis de skal udrede store summer for gennemførelse af en plan.

I øvrigt har nogen afsporet den oprindelige diskussion om "næringsstoffer".

 • 0
 • 0

@PV-S

Mig bekendt er Grøn Vækst vedtaget af VK(O)-regeringen og som medlem af blå fløj er jeg da enig i, at planen er nødvendig og gavner mere end den skader set ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel. Her klemmer dine briller lidt og ser kun på det privat landbrugs økonomiske!

Hvorfor skal

IDet er ikke urimeligt, at landbrugsvirksomhederne forlanger en vis form for dokumentation, hvis de skal udrede store summer for gennemførelse af en plan."

når vi "byboer" lider under samme omkostninger eller jeg vil sige mere end hvad landbruget er blevet pålagt?

Læs lige debatten igen; du har som mange andre fra "Bæredygtig Landbrug"-flokken forsøgt at afspore debatten i den tråd og mange andre!

I øvrigt har nogen afsporet den oprindelige diskussion om "næringsstoffer".

Hvis du gad at betale 32 USdollers kunne du have set dokumentation på linket; men ak, du bragte selv "næringsstoffer" på banen i trådens indlæg uden at have belæg herfor!

 • 0
 • 0

Så hvis du virkelig kan bruge Kjeld Hansens eventyr til noget, så er det i orden med mig. Jeg skal ikke bruge dem.

Som du nok kan forstå som opfatter jeg dig som repræsentant for Bæredygtigt Landbrug (BL)og BL opfatter jeg som en lobbyorganisation. Er det forkert?

Og BL kan godt bruge Kjeld Hansen. Se her:

’Bæredygtigt Landbrug’ udsender anbefalinger til sine medlemmer med overskriften ’Forfølg dem, der forfølger os.’ Om den kyndige miljøjournalist og forfatter Kjeld Hansen har ’Bæredygtigt Landbrug’ oplyst hans adresse og opfordret: »Kender vi nogen, der bor i nærheden? Googl manden. Er der nogle belastende artikler? Man kan altid finde noget. Sig ikke, at han er dum. Skriv, at han må være dårligt informeret.«

http://www.information.dk/295489

 • 0
 • 0

Søren: Jeg er dybest set enig med dig. Det er synd for Kjeld Hansen, at han skal udsættes for sine egne metoder. Du kan så glæde dig over, at det kun er i beskedent omfang. Sagen ligner historien om drengen, der kom stortudende ind til sin mor, som straks spurgte, hvad der var sket. "Jo", snøfter knægten, "det begyndte med, at Peter slog igen!"

 • 0
 • 0

Sagen ligner historien om drengen, der kom stortudende ind til sin mor, som straks spurgte, hvad der var sket. "Jo", snøfter knægten, "det begyndte med, at Peter slog igen!"

Du brænder vist for at fortælle hvordan Kjeld Hansen har moppet BL. Men først skal du fortælle om det passer at BL har sendt et brev ud til 2000 medlemmer og opfordret dem til at "finde noget på ham".

Er det virkelig sandt?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten