Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Firma skaber debat med ny rapport: Vores biodiesel er et bæredygtigt alternativ

PLUS.

Det er langt billigere for samfundet at erstatte traditionel dieselolie med biodiesel fremstillet af raps frem for alternativer som biogas og syntetisk diesel fremstillet via power-to-x. Det viser en beregning fra analysevirksomheden EA Energianalyse for virksomheden Emmelev – der vel at mærke netop producerer en lang række foderprodukter og biobrændstoffer.

Selvom det overordnede resultat har været fremme før, så sætter det igen gang i debatten om udfasningen af fossil diesel og benzin til fordel for mere klimavenlige brændsler, og herunder om fornuften i at anvende biodiesel, der er produceret af raps. Som det er mange bekendt lyder kritikken, at når planter som raps, der ellers anvendes til fødevarer eller dyrefoder, anvendes til energiformål, så betyder det rydning af skov i udlandet til skade for klimaet.

Diskussionen blussede sidst op, da et bredt flertal i Folketinget i oktober besluttede, at der fortsat i stort omfang kan blandes de såkaldte førstegenerations-biobrændstoffer i brændstof. »Vanvittigt,« lød det fra flere fagfolk.

Kravet til iblanding af næste generation brændstoffer – bl.a. produceret på halm, hvilket der er et stort potentiale for – ligger under 1 procent i både 2021 og 2022.

Syntetisk diesel er over 50 procent dyrere

Konkret viser EA Energianalyses beregning, at biodiesel giver en omkostning for samfundet på 605 kroner pr. sparet ton CO2, mens biogas vil koste 948 kroner pr. ton og syntetisk diesel topper med 4.500 kroner pr. ton sparet CO2.

Men diesel baseret på dansk rapsolie skal betegnes som førstegenerations-biobrændstof på linje med importeret produkter baseret på palmeolie, mener professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet.

»Nu har vi i årevis forsøgt at komme af med førstegenerations-biobrændstoffer, fordi vi ved, at CO2-regnestykket går helt galt, når den alternative arealanvendelse regnes med. Oven i det vil det påvirke andre områder, som for eksempel biodiversitet negativt,« siger han og understreger, at det er kendt viden, at biodiesel er billigere rent samfundsøkonomisk, men at det ikke retfærdiggør, at det skal bruges i transportsektoren.

Det handler nemlig om, hvor bæredygtigt det er, og her mener Brian Vad Mathiesen, at syntetisk diesel baseret på brint måske i dag er dyrt, men til gengæld vil det være bæredygtigt.

Heller ikke transportpolitisk seniorkonsulent Henrik Gudmundsson fra den grønne tænketank Concito, mener, at biodiesel baseret på dansk rapsolie er en god idé. Han anerkender dog, at dansk raps muligvis har et mindre CO2-aftryk end biodiesel baseret på palmeolie eller soja.

»Men det handler grundlæggende om, hvad vi skal bruges vores begrænsede arealer til, og hvilke konsekvenser det har for CO2-emissionen, hvis vi bruger dem til biodiesel. De, der køber rapsolien i dag, skal for eksempel ud og finde det et andet sted, og hvilke produkter kunne vi have dyrket på markerne i stedet for?« siger han.

Arealanvendelse medregnes ikke

I beregningerne, som blev præsenteret for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i november, tager udgangspunkt i Energistyrelsens basisfremskrivninger og to scenarier for udviklingen i salget af elbiler. Hvor det forventes, at en meget stor del af den lette transport, altså personbiler, mindre varevogne og bybusser, vil kunne køre på el og i mindre omfang på brint, så vil der i 2030 fortsat vil være en stor andel af den tunge transport, som kører på traditionel dieselolie.

Det springer måske i øjnene, at diesel fremstillet via PtX, rammer hele 4.500 kr./ton fortrængt CO2, og EA Energianalyse understreger da også, at der er stor usikkerhed omkring priserne for dette produkt, da der endnu ikke er etableret et marked for den slags produkter.

Også for biogas skal der foretages en del antagelser, blandt andet i forhold til prisen for at opbygge infrastruktur til gaslagring, konvertering af biogas til naturgasstandard og køb af certifikater.

Biodiesels CO2-påvirkning er ukendt

Når det gælder biodiesel stiller sagen sig anderledes, da der i dag eksisterer et internationalt marked og dermed en kendt markedspris. Men i rapporten understreges det også, at biodiesel på raps regnes som CO2-neutralt, og altså uden afledte CO2-effekter i landbruget.

Hvis CO2 fra de afledte effekter skal med, så skal der tages fat i en type beregninger, der går under for betegnelsen ILUC (Indirect Land Use Change impacts of biofuels), som blandt andet bruges til at rådgive EU-Kommissionen.

Hans Henrik Lindboe, der er ansvarlig for beregningerne hos EA Energianalyse, forklarer, at man under arbejdet med rapporten blev opmærksom på, at den måde ILUC normalt inddrages i den type beregninger, muligvis ikke inddrager fordele ved den danske raps-dyrkning på en retvisende måde. Det gælder først og fremmest, når indenlandsk dyrkning af raps anvendes både til biodiesel og til foder.

»Vi har jo valgt ikke at tage ILUC med i rapporten, simpelthen fordi de tal, vi kunne finde i litteraturen, ikke er gode nok,« siger han.

Men da man fik kigget nærmere på litteraturen, var der flere alarmknapper, som lyste op. EA Energianalyse mener, at danskdyrket raps kan vise sig at give klimafordele, som hidtil ikke er belyst.

»Det har gjort os bekymret for, om f.eks. EU-Kommissionens Joint Research Center virkelig har de rigtige faktorer med i beregningerne. Det kan vise sig, at det faktisk ikke kun for de danske klimamål, men også globalt er en bedre idé at fortrænge fossil diesel med biodieselbaseret raps dyrket i Danmark, der samtidig leverer foder. Det afgørende er, at det foder klimamæssigt er væsentligt bedre end importeret foder produceret på soja fra områder, hvor der ryddes regnskov,« siger Hans Henrik Lindboe.

Han anbefaler derfor, at de generelle ILUC-beregningerne, som anvendes af myndighederne, bliver tjekket grundigt igennem af danske forskere. Hans Henrik Lindboe understreger samtidig, at han ser førstegenerations-biodiesel som et overgangsprodukt.

Minister vil ikke lægge sig fast på teknologi

I et svar til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, erklærer klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), sig enig i rapportens analyse om, at der fortsat vil være en efterspørgsel efter fossile drivmidler i 2030, og at biobrændstoffer her vil være et centralt virkemiddel til at reducere udledningen fra transportsektoren på vejen mod flere elbiler:

»Det gælder særligt for den tunge transport, hvor der på nuværende tidspunkt er begrænsede alternativer,« skriver han og pointerer, at beregningerne er behæftet med stor usikkerhed, og at regeringen ikke vil satse på en bestemt teknologi frem for en anden.

Rapporten blev som nævnt bestilt af Emmelev A/S, og medejer Morten Simonsen understreger, at selvom virksomheden har en kommerciel interesse i at fremstille og sælge biodiesel, så var det for at få en bedre forståelse af de samfundsøkonomiske forhold, at EA Energianalyse blev sat på opgaven.

»Vi har selvfølgelig en fornemmelse af, at biodiesel bidrager positivt til fortrængningen af CO2, og at samfundsøkonomien er fornuftigt. Men vi har ikke de fornødne regnekræfter til at sætte det i forhold til alternativerne. Med rapporten i hånden kan vi nu komme med et kvalificeret svar, når både kunder og politikere spørger om CO2-økonomien bag biodiesel,« siger han.

Men blot fordi der nu er et bedre grundlag, forventer Morten Simonsen ikke, at biodiesel overtager hele markedet frem mod 2030.

»Der er brug for mange forskellige løsninger, og biodiesel er blot en af dem,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

»Nu har vi i årevis forsøgt at komme af med førstegenerations-biobrændstoffer, fordi vi ved, at CO2-regnestykket går helt galt, når den alternative arealanvendelse regnes med. Oven i det vil det påvirke andre områder, som for eksempel biodiversitet negativt,«

En meget fin betragtning, som desværre mangler næsten fuldstændigt i debatten om brugen af biomasse i DK.

 • 6
 • 5

Hvis vi kigger på en rapsmark?

Udgifter: kan estimeres hvis vi sammenligner med en skovrejsning med hensyn til CO2 og husker at medregne gødningsforbruget. Indtægter: CO2 fortrængt ved biodiesel og CO2 sparet på import af soja (som vel er alternativet)

At der så er nogle miljø effekter kvælstofudledning, bioderversitet, sparet regnskov er så et andet regnestykke, men det kan nemt blive at blande æbler og pærer sammen at tage det med i CO2-beregningen

 • 3
 • 0

At der så er nogle miljø effekter kvælstofudledning, bioderversitet, sparet regnskov er så et andet regnestykke, men det kan nemt blive at blande æbler og pærer sammen at tage det med i CO2-beregningen

Tvært imod - en isoleret CO2 beregning, hvor man ikke tager hensyntil andre forhold er hul i hovedet. Ellers løber man en stor risiko for blot at erstatte et problem med et andet. Det er derfor man opfandt livscyklusanalyser.

 • 0
 • 2

Men det er vel validt at kigge på andre områder som eksempelvis biodiversitet. Antager at denne form for produktion ikke er "ØKO" brændstof, herunder ingen sprøjtemidler, osv osv - så hvis man skal etablere en stor produktion vil den vel antage maksimal intensiv dyrkning. Derfor er det vel rimeligt ud over CO2 at kigge på konsekvenser af at bruge arealer til dette og sammenligne.

 • 2
 • 4

Kan nogen kaste lys over, hvilke emissioner som disse biobrændstoffer (biogas, HVO etc.) REELT fører til, når de puttes i tanken i en fossilbil/bus og kommer ud af udstødningsrøret?

Ved forbrænding udledes eftersigende følgende: - En liter diesel ligger på ca 2.700 g CO2 - En liter benzin ligger på ca. 2.400 g CO2

Hvad er det tilsvarende tal for disse biobrændstoffer?

 • 1
 • 3

Vi har andre systemer der sikrer mod for stor kvælstofudledning, derfor skal det ikke være en del af vurderingen. Problemerne skal adresseres, men ikke dobbelt,

Der er mange andre forhold end kvælstofudledning der er væsentlige at inddrage når man overvejer og sammenligner forskellige miljømæssige tiltag (ikke kun i den aktuelle sag, men også helt generelt) - dels kan der forekomme mange andre typer emissioner til luft, vand og jord og dels er der også helt andre typer miljøpåvirkninger - artiklen omtaler fx arealforbrug og biodiversitet blot for at nævne et par eksempler. Og igen - de kan IKKE behandles separat og uafhængigt af hinanden. Du kan ikke have forskellige instanser der hver især sidder og uafhængigt af hinanden og kommer op med tiltag der reducere det ene miljøproblem de forholder sig til. Det er en helt almindelig problemstilling inden for miljøområdet, at en løsning som reducere én miljøeffekt meget vel kan forøge en anden, så det er tvingende nødvendigt med en helhedsorienteret tilgang til løsning af de mange forskellige miljøproblemer vi står over for.

 • 3
 • 2

Hvis man skal sammenligne med P2x så skal man huske på at i øjeblikket planter man gode landbrugsjorder til med solceller.

Så hvad giver mest CO2 udbytte, en solcelle eller en rapsmark?

Ikke at det er det endegyldige svar, for der er også 7 mia. mennesker som skal have noget at spise. Her behøver solceller jo ikke nødvendigvis fortrænge landbrugsjord.

 • 4
 • 2

Der er også problematiken med pesticider. Raps en af de helt store syndere, da den for at give et ordentligt udbytte skal bejdses med neonikotinoider (https://ing.dk/artikel/pesticid-paa-danske...).

Som jeg også har skrevet i et andet svar, så er der andre systemer der regulerer miljøpåvirkningen. Neonikotinoider er forbudt i rapsmarker fordi rapsblomster tiltrækker bier. Artiklen du linker til er fra før forbuddet.

 • 8
 • 1

Som jeg også har skrevet i et andet svar, så er der andre systemer der regulerer miljøpåvirkningen. Neonikotinoider er forbudt i rapsmarker fordi rapsblomster tiltrækker bier. Artiklen du linker til er fra før forbuddet.

Dette eksempel illustrere fint den problemstilling jeg har forsøgt at forklare i de tidligere indlæg ovenfor (og som du syntes at ignorere). Hvis man i et forsøg på at reducere én miljøeffekt, fx som her ved at forbyde et pesticid, og resultatet heraf alene er at der ikke længere anvendes neonikotinoider, så falder alle de relatrerede miljøeffekter naturligvis og alle er glade.

I virkelighedens verden er det imidlertid ikke altid det der sker. Der kan det sagtens være at neonikotinoiderne i stedet bare erstattes af et andet pesticid. Og man kunne sagtens forestille sig at det pesticid fx var meget mere energikrævende at producere end neonikotinoid, og at energien hertil kom fra fossile brændsler og dermed resulterede i højere CO2 emissioner. Det ville betyde at et i øvrigt glimrende tiltag for at tilgodese insekter mv. resultere i en større drivhuseffekt.

Denne bivirkning kunne evt. have været minimeret eller helt undgået hvis man også havde overvejet tiltagets konsekvenser for drivhuseffekten, og fx i muligt omfang havde begrænset hvilke andre pesticider landbruget i stedet kunne anvende, til nogle som ikke øgede drivhuseffekten mere end nødvendigt. Men det sker jo ikke hvis de udelukkende fokusere på "deres" miljøeffekt.

 • 3
 • 4

Vi kan umiddelbart etablere nye bæredygtig biomasse kraftværker forberedet for oxyfuel fyring og med netto elvirkningsgrader over 45%. Den samlede "well to mile" virkningsgrad er ca. 3 gange bedre end brintløsningen og den tunge transport er på vej med både konduktiv eloverførsel (4.000 km i Tyskland og Sverige på vej) samt nye energitætte solid state batterier. El lastbilerne er også på vej, så glem andet end elektricitet til landtransport.

Elektriciteten vil naturligvis overvejende være fra vind og sol. De hurtigt modulerende biomasse kraftværker er principielt back-up, når vind og sol udbygges yderligere. Herved er lagerproblematikken også klaret.

 • 4
 • 3

Der er vist ikke mange der er i tvil om at landtransport bliver elektrisk, det er kun et spørgsmål om tid. Selv Emmelev der gerne vil sælge masser af biodiesel anser deres produkt for at være en midlertidig løsning. Så biodiesel er ikke en beslutning om fremtidens brændstof, men et godt alternativ til fossil diesel indtil andre løsninger er tilgængelige og indenfor økonomisk rækkevidde.

 • 1
 • 0

HT - jeg tror nærmere at lastbiltransporten bliver hybrid, forstået på den måde at på flad motorvej med lille effektkrav på 60-80 kW, køres elektrisk; men på biveje, overhalinger, vejarbejde m.m. køres med biodiesel.

Det er sådan ca. det modsatte af det optimale... Fossil-motorer foretrækker konstant last, elmotorer har ikke noget mod varierende last. Koldstart er det allerværste for en fossil-motor.

Hybridbiler gør det modsatte af det du foreslår: Elmotoren hjælper til ved overhalinger mv., mens fossil-motoren klarer grundlasten.

 • 3
 • 0

HT - jeg tror nærmere at lastbiltransporten bliver hybrid, forstået på den måde at på flad motorvej med lille effektkrav på 60-80 kW, køres elektrisk; men på biveje, overhalinger, vejarbejde m.m. køres med biodiesel.

At gøre lastbiler hybride vil ikke gøre en stor forskel. Jeg kan dog se en fordel i at have en range extender. Lastbiler kører et ret forudsigeligt mønster, de kører fx. ikke mere end ca. 400 km ad gangen da der er køre-hviletid som skal overholdes. derfor kan batterikapaciteten nøjes med ca. 400 KWh og så en range-extender som sikkerhed.

 • 0
 • 1

Hvis vi vil fjerne bare en brøkdel af de 1000 Gigaton CO2, vi har lukket ud i atmosfæren i løbet af de sidste 100 år, så skal vi ikke være 50% CO2 neutrale, eller 70%, eller 100%.

Vi skal være CO2 neagtive, og alle disse absurde krumspring bringer os ikke en tøddel nærmere en løsning.

Tværtimod, ødelægger vi mere og mere natur, og den skov vi allerede har udryddet 50% af siden 1800, på verdensplan, bliver ikke større af at vi lave mere landbrug til brug i maskiner.

Kun en eneste energikilde på planeten er energitæt nok til at både leverer energi og samtidig drive CCS anlæg, som kan bruges til fremstilling af syntetiske brændstoffer.

Ironisk nok bekæmper vi den eneste energikilde, der kan operere 24/7 i 18-24 mdr af gangen i 60-80 år, på 1/1000 del af den plads VE og biomasse marker optager.

Men det er nok billigere at ødelægge den sidste natur, og drive temperaturen op med 5-7 grader C. Hvis det ikke giver fortjeneste her og nu, skal det naturligvis ikke gøres.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten