Fartgrænser: Vi får mange flere klager over trafikstøj

Dansk Amtsvejingeniørforening har, som refereret i Inge niøren 50/01, advaret mod regeringens ønske om at hæve fartgrænsen på motorveje til 130 km/h ud fra sikkerhedsmæssige og trafiktekniske hensyn. Tilsyneladende har det ikke indgået i den offentlige debat, at større fart også medfører mere trafikstøj. Omkring 485.000 boliger - svarende til 20 pct. af Danmarks ca. 2,4 mio. boliger - er i dag belastet med støj fra vejtrafik. Med en ny højere fartgrænse vil disse tal stige betragteligt i boligområder nær motorveje. Det vil således vise sig, at mange af de forholdsregler, der rundt omkring er truffet for at reducere støjens udbredelse i form af afskærmning med støjvolde og -skærme, viser sig utilstrækkelige til at sikre et tåleligt miljø.

Miljøstyrelsen har fastsat en grænse for maksimalt tilladeligt støjniveau i boligområder, men den er ikke særlig lav, 55 dB, idet ca. 15 pct. af beboerne statistisk set føler sig generet af støj op til denne grænseværdi. Hvis fartgrænsen hæves til 130 km/h, vil vi altså få endnu flere klager over trafikstøj i eksisterende boligområder. Hertil kommer, at den øgede støjbelastning vil påføre nybyggeri i nærheden af motorveje øgede udgifter til støjreducerende foranstaltninger. Det må derfor være på sin plads også at inddrage de støjmæssige konsekvenser i debatten om et højere fartloft.