Fakta: Hovedkonklusioner i rapport om grundvand

Mindre nitrat i grundvandet, men stadig over grænseværdien

Grundvandets indhold af nitrat er overordnet faldende. Det skyldes især vandmiljøplanerne, der strækker sig tilbage til 1987.

Nitratindholdet er signifikant faldende i betydelige dele af det yngste iltede grundvand, men store dele af grundvandet indeholder fortsat nitrat over grænseværdien.

Kun få danskere udsættes for nitrat i drikkevandet, fordi vandværkerne fravælger den nitratpåvirkede del af grundvandet til vandindvinding.

Grundvandet bliver stadig mere forurenet med pesticider

Danmarks mest anvendte pesticid Glyphosat findes ikke længere kun i de øverste og mest sårbare vandmagasiner. Stadig flere vandprøver indeholder Glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA.

I2009 blev der i lighed med de seneste år fundet pesticider i knap 40 procent af de undersøgte overvågningsindtag, mens drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l var overskredet i ca. 12 procent af indtagene. Særligt de øvre grundvandsmagasiner er præget af pesticider og nedbrydningsprodukter fra disse, mens pesticidindholdet i det mere dybtliggende og gamle grundvand er væsentligt mindre.

I vandværkerne er mange års faldende pesticidindhold i drikkevandet ophørt. I 2009 blev der fundet pesticider i 23 procent af de undersøgte aktive vandværksboringer, mens kvalitetskravet for enkeltstoffer var overskredet i 4,3 procent.

Hovedparten af de fundne pesticider og nedbrydningsprodukter stammer fra pesticider, der i dag er fjernet fra det danske marked.

Mængden af uorganiske sporstoffer overskrider krav

En række uorganiske sporstoffer optræder i dansk grundvand i koncentrationer over drikkevandskvalitetskravene. Andelen af indvindingsboringer med overskridelse af kvalitetskravet (på 5 µg arsen pr. liter ved afgang vandværk) har ligget nogenlunde konstant på 15 procent de seneste seks år.

I godt 5 procent af drikkevandsindvindingsboringerne er drikkevandskvalitetskravet på 20 µg nikkel pr. liter overskredet. Nikkel kan forårsage allergi. På landsplan spores et ganske svagt generelt fald i andelen af indvindingsboringer, hvor nikkelindholdet overskrider drikkevandskvalitetskravet.

Kilde: GEUS

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det meste "talende" ved en del kommunikation er det, de ikke siges.

Citat fra rapporten fra GEUS:

En analyse af pesticidbelastningen i forhold til arealanvendelsen viser, at der findes lige så mange pesticider i byområder som i landområder. Dette skal ses i sammenhæng med, at arealbelastningen (anvendelse i kg/ha) er langt større i landområder end i byområder. Dette viser, at der er behov for en bedre forståelse af pesticidsårbarheden af befæstede områder. <<<

Dette viser klart, at det ikke er landbruget, der er "den skyldige", men derimod "andre anvendelser" såsom vejvæsen, kommuner, og private haver. Desuden ulovlig rengøring af udstyr - der jo da også må ske i byområder lige så ofte som på landet.

Det passer det åbenbart bare ikke at nævne, da det gør "byfolket" og dets institutioner til de skyldige. Landbruget beskæftiger jo få ingeniører og journalister, hvorfor man ikke risikerer at være "brøndpisser", når man antyder, at landbruget er skyld i "det hele".

Mvh Peder Wirsrad

PS: "Opgøret med Frygten" - som redaktionen langerede for leden, omfatter åbenbart ikke den helt overdimensionerede frygt for landbrugets miljø- og fødevarerødelæggelse, som florerer i Danmark

 • 0
 • 0

Meget enig med Peder: Besynderlig bias/'nysprog' i disse mangfoldige 'vandforureningstråde' (man kunne næsten tro, at Ritt'eren havde fået et deltidsjob på redaktionen)! :)

Mængden af uorganiske sporstoffer overskrider krav

 • lyder mystisk!: Stilles der ligefrem [b]krav[/b] om (tilstedeværelse af) uorganiske sporstoffer i vandet??
 • 0
 • 0

Når nu et stof som glyphosat får en fremtrædende rolle, var det interessant at vide hvor meget der er fundet, og i hvilke dybder. Desuden var det vigtigt at vide hvor meget AMPA der samtiddig er målt. Det vil om ikke andet, give et fingerpeg om hvor længe midlet har været på ved ned fra overfladevandet. Men selve undersøgelsen burde være uvildig,

 • 0
 • 0

Tak for en saglig artikel, Thomas. Den sætter fokus på det største problem for drikkevandet - tungmetallerne.

I vandværkerne er mange års faldende pesticidindhold i drikkevandet ophørt. I 2009 blev der fundet pesticider i 23 procent af de undersøgte aktive vandværksboringer, mens kvalitetskravet for enkeltstoffer var overskredet i 4,3 procent.

 • vi skal lige have med, at den overvejende del af overskridelserne stammer fra kilder udenfor landbruget! Det gælder f.eks. BAM, som landbruget ikke kar anvendt, det samme gælder stort set alle atraziner. En del af glyphosat/AMPA fundende stammer også fra steder udenfor landbruget - f.eks. vandærkernes egen ukrudstbehandling med håndsprøje. Enkelte tilfælde af udvaskning fra landbruget har overraksende vist sig at stamme fra sprækkedannelse, hvor jordpartikler med bundet glyphosat er skyllet ned i jorden. Det kan undgås ved at harve jorden i tørre perioder, hvor der er sprækkedannelse. Loven skal naturligvis overholdes for vandværkerne, men mange af de fastsatte normer har intet med dårlig drikkevandskvalitet at gøre. Normerne for nitrat var af WHO fastsat til at gælde for lande med dårlig hygiejnisk standard. Nitrat er ikke giftigt, vi producerer det selv i spytkanalen, hvor det siden omdannes til nitrit, der er et led i vort immunforsvar.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

En hurtig kommentar til GEUS rapporten om pesticider i byer. GEUS konkluderer, at boringer beliggende i byområder er ligeså eksponerede for at blive forurenede med pesticider som boringer beliggende i det åbne land, fordi pesticider nedbrydes i ringere grad i på grund af en mindre biologisk aktiv jord og mere koncentrerede vandstømme fra befæstede arealer. Problemet er altså lige stort i byer som på landet. Derfor er der behov for at lave beskyttende tiltag uanset om en kildeplads ligger i det åbne land eller i byområde. Hovedparten af de store kildepladser ligger i det åbne land fordi man længe har været klar over, at forureningsrisikoen i byområder er stor. Det gælder også fra andre organiske forureninger som opløsningsmidler o.s.v.

Mvh Knud

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten