Fagligt talt: Ny konverterstyring kan afhjælpe elnettets stabilitetsudfordringer

9. februar 2022 kl. 15:2024
Fagligt talt: Ny konverterstyring kan afhjælpe elnettets stabilitetsudfordringer
Illustration: Nabrus/BigStock.
Artiklen er ældre end 30 dage

Satsningen på vedvarende energi medfører ikke kun fluktuerende energikilder i det moderne elnet, men kræver også en massiv anvendelse af en ny type komponenter, de såkaldte effektkonvertere.

Helt kort

Ph.d.-projekt på DTU har undersøgt, hvordan konverterstyring efter ”grid forming control”-principptet kan være med til at sikre stabiliteten i elnettet i takt med, at de tunge synkrongeneratorer bliver udfaset og fjerner inerti i systemet.

Styringen af konvertere har historisk fulgt en designfilosofi, der resulterer i en fuldstændig anderledes dynamisk karakteristik sammenlignet med konventionelle synkrongeneratorer.

Globalt har man set adskillige hændelser, hvor vedvarende energianlæg utilsigtet er blevet frakoblet elnettet pga. eksterne hændelser. Et af de seneste tilfælde var blackoutet i Storbritannien i august 2019, hvor en af ​​de store havvindmølleparker var part i et omfattende strømnedbrud [1].

Stabiliteten af et elnet med en stigende andel af vedvarende energi udgør derfor en stigende bekymring for TSO’erne (Transmission System Operator).

Artiklen fortsætter efter annoncen

FAGLIGT TALT

Et nyt artikelformat i Ingeniøren og Teknologiens Mediehus' øvrige medier, hvor forskere og specialiserede fagfolk - nøgternt - formidler og forklarer en specifikt teknisk eller naturvidenskabelig problemstilling samt ny viden om tilhørende løsninger. Formålet er at give vores læsere mere viden om forskning og udvikling inden for deep tech eller deep science ved siden af den journalistiske behandling af tekniske problematikker. Faglig talt kan indeholde faglige vurderinger, men er fri af partipolitiske synspunkter.

Et ph.d.-projekt på DTU har undersøgt stabilitetsaspekterne for forskellige styringsprincipper for effektkonverter, herunder konventionel designfilosofi og nye forslag samt validering af de forskellige design gennem simuleringer og eksperimenter. Effektkonverteres transiente egenskaber vurderes også med fokus på elnetstabilitet og metoder til at forbedre egenskaberne.

Synkrongeneratorer, traditionelt anvendt i konventionelle kraftværker, synkroniserer med elnettet gennem direkte elektro-mekanisk kobling mellem generatorens roterende aksel og elnettet. Denne konfiguration tilfører inerti til systemet og medfører at forsyningsenheden har karakteristik af en spændingskilde.

Almindeligt anvendte effektkonvertere synkroniserer med elnettet ved hjælp af konverterstyringen. Konverterstyringen er en kombination af målinger med høj tidsopløsning og en kobling via et kontrolloop til styringssystemet. I tilfælde af hændelser i nettet defineres den dynamiske respons af effektkonverterne således alene af konverterstyringen.

For at genoprette stabiliteten i elnettet og åbne for en massiv anvendelse af vedvarende energi i den grønne omstilling, er det nødvendigt med forskning og innovation på følgende områder:

Artiklen fortsætter efter annoncen

1) Studier af aspekter og egenskaber for styring og stabilitet med hensyn til de nuværende styringsprincipper, samt udvikling af innovative løsninger for styring af effektkonvertere med henblik på at forbedre elnetstabiliteten [2];

2) Studier og design af innovative komponenter til levering stabilitetstjenester til elnettet. Et eksempel på dette er synkronkompensatoren, som har sammenlignelige karakteristika som en synkrongenerator og derfor kan være med til at genoprette stabiliteten i elnettet [3];

Ph.d.-projektet er en del af et større projekt kaldet Phoenix, finansieret af den britiske regering og koordineret af Scottish Power and Energy Networks, som er TSO i Skotland [4]. Phoenix-projektet har et overordnet formål at udvikle og demonstrere en innovativ løsning for synkronkompensatorer med henblik på at levere stabilitetstjenester, og samtidig studere styringsløsninger for​​ konverteren.

Den aktuelle gængse konverterstyring er afhængig af et faselåst loop (PLL – phase-locked loop), der tjener til regulering af både fase og frekvens på konverterudgangen så konverteren kan synkronisere med elnettet. Oven i denne er der et effektstyringsloop, der sikrer de aktive og reaktive set-punkter i konverteren. Denne type styring kaldes også Grid Following.

På denne måde kan konverteren ses som en strømkilde parallelt med en indre impedans, hvor impedanskarakteristikken bestemmes af styringsalgoritmen og dens parametre. Resonans og dermed tab af stabilitet opstår, hvis der er et sammenfald mellem konverterens impedans og elnettets impedans i et bestemt frekvensinterval.

Baseret på dette undersøgte ph.d.-projektet effekten af ​​designet af filteret i konverterstyringen, PLL’en, og dennes vekselvirkning med elnetstabiliteten ved at variere dels filterets tidskonstanter og dels PLL’ens båndbredden. Det har vist sig, at en høj PLL båndbredde, hvilket betyder hurtigere respons fra PLL’en, fører til ustabilitet, og det samme gælder for større tidskonstanter i filteret. vekselvirkning mellem PLL’en og filteret fører også til ustabilitet, som opstår i et bestemt frekvensinterval for systemet.

Det aktive styringsloop i konverteren kan også påvirke stabiliteten. I projektet fandt man, at en hurtigere spændingskontrol og langsommere aktiv effektstyring kunne fremme stabiliteten.

Derudover har styringen en strømbegrænser-blok for at beskytte hardwaren. Denne blok aktiveres, når konverteren ikke kan nå setpunktet på grund af elnettets tilstand. Denne type begrænsning har en negativ indvirkning på elnetstabiliteten og ses ikke for synkronmaskiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I de senere år er der blevet foreslået en ny type konverterstyring, der er baseret på en anden filosofi. Denne styring har ingen PLL, men bruger i stedet for udgangseffekten til synkroniseringen. Desuden regulerer den terminalspændingerne direkte. Denne type styring kaldes for ”grid forming control” (GFC). Ved normal drift opfører den sig som en spændingskilde, altså svarende til synkronmaskiner.

Mange nye styringsmekanismer og lag foreslås løbende af forskere, men følges sjældent af en grundig vurdering baseret på elnettets stabilitet. Ph.d.-projektet undersøgte grundigt forskellige GFC-styringsprincipper og algoritmer eller arkitekturer og sammenlignede deres egenskaber. Det viste sig, at nogle af styringsalgoritmerne var bedre end andre med hensyn til at sikre stabiliteten i elnettet.

GFC efterligner inertien i en synkronmaskine, men er udsat i forhold til tab af synkronisering ved transiente hændelser (store overspændinger, red.). Dette skyldes den indbyggede strømbegrænser-blok, som aktiveres ved drastiske ændringer. Ph.d.-projektet afslørede, at transienter fra fejl på elnet er en udfordring for GFC's evne til at opretholde synkroniseringen.

Ph.d.-projektet nåede frem til en potentiel løsning af stabilitetsudfordringen ved at bruge en estimeret virtuel effekt til at sikre synkroniseringen ved drastiske transienter, dvs. når konverterens udgangsstrøm begrænses. Det blev også påvist, at denne synkroniseringsmetode kan sikre en meget bedre stabilitet end den originale løsning.

På DTU blev en eksperimentel platform udviklet i projektet, for at bekræfte simuleringerne og den foreslåede løsning. DTUs eksperimentelle platform binder en konverter sammen med en realtidssimulering af elnettet. Den foreslåede styring blev realiseret på en konverter og testet på platformen. Eksperimenterne bekræftede ovenstående konklusioner og øgede resultaternes pålidelighed.

Eksperimentel platform. Konverteren modtager forstærket spændingssignal ved hjælp af en effektforstærker, og den målte strøm sendes tilbage til simuleringen. Illustration: DTU Elektro. Illustration: DTU.

Henvisning:

  • National Grid ESO, “Technical Report on the events of 9 August 2019,” 2019.
  • H2020 Migrate project, “The Massive Integration of Power Electronic Devices,” 2016-2019.
  • EUDP SCAPP, “Synchronous Condenser Applications in Low Inertia Systems,” 2014-2018.
  • Phoenix, “Phoenix – System Security and Synchronous Compensators,” 2016-2021.

Har du lyst til at skrive et synspunkt til et af Ingeniørens PRO-Medier? Send dit udkast til redaktionen på pro-sekretariat@ing.dk.

24 kommentarer.  Hop til debatten

Fortsæt din læsning

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
24
12. februar 2022 kl. 19:35

Jeg regnede egentligt ikke med, at man brugte PLL'er mere. Frekvenser genereres i dag digitalt, og hvis der anvendes PLL'er er de digitale. Men, de kan meget fint anvende langt mere komplekse algoritmer, end de traditionelle gammeldags PLL'er, der blev designet til analog elektronik. Ofte ses at "PLL'er" ikke anvender metoder, der på mange måder ligner de "gamle" analoge PLL'er. De anvender metoder, der gør at der reguleres langt hurtigere, og selvom det er en slags analog regulering, så er den på hastighed med successiv approdximation ved fejl (altså, den regulerer eksponentielt). Det betyder, at der er en langt hurtigere respons.

23
11. februar 2022 kl. 12:57

Lyshastigheden er kun 3e8m/s i vacuum, i metaliske ledere er den noget lavere.

Nej, det afhænger af isolationsmaterialets dielektricitetskonstant - ikke af metallet, hvis det vel at mærke ikke er magnetisk eller opspolet som en helix med henblik på at forøge selvinduktionen pr. meter. Energien flyder nemlig ikke inden i lederen, som langt de fleste tror, men udenfor - ellers ville en transformator med adskildt primær og sekundær jo ikke virke, og man ville umuligt kunne få elektroner uden direkte kontakt med hinanden til at overføre energi med hastigheder op til nær lysets. Den eneste energi, der løber inden i lederen, er den, der varmer den op, og ved superledning er den 0!

Udbredelseshastigheden er givet ved v = 1/sqrt(e0 x er x u0 x ur), hvor e0 er den såkalde vakuumdielektricitetskonstant, "er" er den relative dielektricitetskonstant for isolationsmaterialet, som f.eks. er ca. 2,3 for PE og PEX, u0 er vakuumpermeabiliteten, og ur er den relative permeabilitet, som i langt de fleste tilfælde kan sættes til 1.

Hvis du prøver at drive 50Hz energi ind i en 6000km lang højspændingsledning kommer der stort set ikke noget energi ud i den fjerne ende. (Se også: Maxwell's ligninger.) og derfor er det inderligt ligegyldigt hvad faseforskellen måtte være mellem de to ender.

Det er heller ikke rigtigt, hvis man ser bort fra ohmske tab. Det svarer jo til at påstå, at man ikke får noget ud af en 6 m lang transmissionslinje, hvis man driver 50 MHz ind i den. Problemet i praksis er, at linjen ikke kan afsluttes med den karakteristiske impedans, og derfor får man refleksioner, som er vanskelige at holde styr på, og som kan forårsage spændinger på over det dobbelte af forsyningsspændingen, hvis refleksionerne adderer sig sammen. Alene den første vil give en fordobling, hvis linjen ikke er belastet.

Det, der volder problemer ved delvis nedgravning af kabler, er ikke støj, som det ofte påstås - hvor skulle en støjeffekt på adskille kW komme fra - men forskelle i linjeimpedans kombineret med, at nedgravede kabler har en meget lav karakteristisk impedans og derfor kommer til at indeholde meget mere energi oplagret i dens selvinduktion og kapacitet end en luftlinje med høj impedans, og det er den oplagrede energi, der volder problemer, når den farer frem og tilbage og kun langsomt dæmpes af ohmske tab. Det ved jeg alt om, for hele grundlaget for min feltbus Max-i, som ikke anvender termineringsmodstande, men clampnetværk i hver enhed og alligevel er ganske hurtig, er en kreativ brug af refleksionerne til at lade linjen op og dermed forbedre signal/støjforholdet betydeligt i stedet for bare at brænde hele energien af i termineringsmodstande. I løber af de sidste over 25 år har jeg foretaget hundredevis af computersimuleringer og adskillige praktiske målinger på disse forhold.

22
11. februar 2022 kl. 11:35

Nej jeg taler om den reelle faseforskel i spændingen eller strømmen mellem nord og syd. Bølgelængden for 50Hz er 6000km, så 1000km er 60 grader

  1. Lyshastigheden er kun 3e8m/s i vacuum, i metaliske ledere er den noget lavere.

  2. Hvis du prøver at drive 50Hz energi ind i en 6000km lang højspændingsledning kommer der stort set ikke noget energi ud i den fjerne ende. (Se også: Maxwell's ligninger.) og derfor er det inderligt ligegyldigt hvad faseforskellen måtte være mellem de to ender.

21
11. februar 2022 kl. 11:04

Bølgelængden for 50Hz er 6000km, så 1000km er 60 grader. Skal energien skifte retning må deres indbyrdes faseforskel ændres 120 grader.

Det ser ud som om du tænker fasen på to forskellige steder i systemet. Det er en lidt utraditionel måde at anskue det på. Sædvanligvis vil man vel sige, at energien flyder fra det spændingssystem der er "foran" til det der er "bagude", sådan at strømmen er den vektorielle spændingsforskel divideret med den effektive impedans.

I praksis: Vil man af med mere aktiv effekt fra sin synkrongenerator, giver man lidt mere indeks på sin drivmotor, så polhjulsvinklen øges en smule...

20
10. februar 2022 kl. 22:06

Man tænker ikke umiddelbart på bølgelængde ved 50Hz, men 1000km er langt, svarende til ca. 3ms med lysets hastighed og en periode tager 20ms. For at etablere den nye relative fase må der nogle frekvensændringer til i et kortere tidsrum hvorefter de igen har samme frekvens.

Den forskydning har da ingen praksis betydning? Heller ikke når man ændre energiretningen på en delstrækning af disse 1000 km... Det er jo ikke sådan at flow retningen op igennem Jylland, påvirkes af flow retningen lidt nord for Paris...

19
10. februar 2022 kl. 20:24

På 1000km er der 60 graders forskel, så skal effekten pludselig skifte mellem nordsverige og Sjælland skal fasen ændres 120 grader for at sende effekten den modsatte vej.</p>
<p>Det her kan jeg ikke få til at give mening...</p>
<p>Vi er vel enige om at faseforskydningen er vinklen mellem strøm og spænding og ikke flow retningen på energien?

Nej jeg taler om den reelle faseforskel i spændingen eller strømmen mellem nord og syd. Bølgelængden for 50Hz er 6000km, så 1000km er 60 grader. Skal energien skifte retning må deres indbyrdes faseforskel ændres 120 grader.

Man tænker ikke umiddelbart på bølgelængde ved 50Hz, men 1000km er langt, svarende til ca. 3ms med lysets hastighed og en periode tager 20ms. For at etablere den nye relative fase må der nogle frekvensændringer til i et kortere tidsrum hvorefter de igen har samme frekvens.

Denne ændring i energiretning medfører at nogle kraftværker øger effekten og andre mindsker den, det kan så yderligere give frekvensændringer af forskellig art, selvom mere eller mindre effekt fra et kraftværk ikke nødvendigvis kræver frekvensændring. Jeg er imponeret over at de kan få systemet til at virke så godt som det virker.

16
10. februar 2022 kl. 18:16

På 1000km er der 60 graders forskel, så skal effekten pludselig skifte mellem nordsverige og Sjælland skal fasen ændres 120 grader for at sende effekten den modsatte vej.

Det her kan jeg ikke få til at give mening...

Vi er vel enige om at faseforskydningen er vinklen mellem strøm og spænding og ikke flow retningen på energien? Du kan godt ændre flow retningen, uden at ændre på faseforskydningen... Der opstår nogle transienter lige i det øjeblik du ændre flow retningen, men du ændre ikke på faseforskydningen...

13
10. februar 2022 kl. 17:34

inerti (+ energi?)! ;)

Hallo, når Shakespeare måtte opfinde nye ord, må jeg vel også? :-D Nej, det var bare en typo...

9
10. februar 2022 kl. 14:08

Sammenhængen mellem frekvens og effekt er fra før kraftværkerne blev bundet sammen.</p>
<p>Svend Ferdinandsen</p>
<p>Den påstand må du gerne forklare nærmere ?

Sammenhængen er nogle milliarder år gammel.

Jeg tror, Ole Rømer var den første til at sætte tal på den.

Jeg kender intet til frekvensstabilisering i geografisk store net, men det må være svært at komme uden om den sammenhæng, som Svend påpeger. Den er funderet i naturlovene.

8
10. februar 2022 kl. 14:08

Sammenhængen mellem frekvens og effekt er fra før kraftværkerne blev bundet sammen.</p>
<p>Svend Ferdinandsen</p>
<p>Den påstand må du gerne forklare nærmere ?

Det eneste magiske ved de 50Hz man har valgt er, at man har valgt det som en art reference. Hele det skandinaviske net kunne køre på 50,1Hz uden at det betød der var overskud. Overskud og underskud findes ikke i nettet, produktionen svarer til forbruget. Spændingen er måske en bedre indikator for balancen mellem produktion og forbrug.

Norge og Sverige kunne ved tilfældigheder afvige fra 50Hz og Sjælland blev så nød til at følge med. Sjælland kan ikke ændre på frekvensen ved at producere mindre eller mere el. Et kraftværks produktion styres først og fremmest ved magnetiseringen i generatorerne, ikke ved at ændre omløbstal. Der er grænser for hvor længe du kan have et andet omløbstal, da du så kommer i modfase. Derfor betragter jeg det som en fasestyring relativt til en slags reference. Og referencen er ikke absolut.

Et godt eksempel er det europæiske net der var kommet flere minutter bagud for nogle år siden. Der var ingen der havde manglet strøm, men synkronure var kommet bagud.

Det kunne være interessant at se målinger af faseforskellen mellem EU og Sjælland f.eks. målt ved Storebælt.

7
10. februar 2022 kl. 13:23

Sammenhængen mellem frekvens og effekt er fra før kraftværkerne blev bundet sammen.

Svend Ferdinandsen

Den påstand må du gerne forklare nærmere ?

Før kraftværkerne blev bundet sammen, brugte man mekanisk tungefrekvensmeter og frekvensen røg op og ned og var man smart, så satte man et synkronur i stikkontakten og brugte et kronometer som referance.

Nu bruger man elektronisk frekvensmåling og frekvensen kan sagtens måles i flere decimaler, som eksempel 50.05 Hz og det viser at der er overskudseffekt på nettet og lynhurtige elpatronerne sættes ind, eller man er nødt til at regulere vindmøllerene ned og det er ikke just gavnligt for kap faktoren hos møllerne og det er det som man ser ske.

6
10. februar 2022 kl. 01:19

En vigtig del af løsningen er lynhurtig frekvensstabilisering

Det er en skrøne når frekvensen er bestemt for enorme områder med masser af kraftværker og forbrugere fordelt over 1000km eller mere. I virkeligheden er det en fasestyring der foregår i forhold til en eller anden virtuel reference.

Frekvensen fra et givent kraftværk ændres kun i en kort tid for at sikre det faseseskift det kræver at sende el en ny vej gennem systemet. På 1000km er der 60 graders forskel, så skal effekten pludselig skifte mellem nordsverige og Sjælland skal fasen ændres 120 grader for at sende effekten den modsatte vej. Hvem der så ændrer deres frekvens op/ned i en vis tid for at opnå faseforskellen ved jeg ikke.

Sammenhængen mellem frekvens og effekt er fra før kraftværkerne blev bundet sammen.

5
10. februar 2022 kl. 00:08

Her er klip der faktisk beskriver problemet, se de første minutter og det er indlysende at noget mangler til at holde broen fast.https://www.youtube.com/watch?v=t-_VPRCtiUg

En vigtig del af løsningen er lynhurtig frekvensstabilisering med varmelegemer der sikrer at frekvensen ikke går over 50 Hz. Glem i samme ombæring alt om, at højspændingskedler kan yde det samme, da de er effektreguleret med pinligt langsomme servomotorer.https://www.youtube.com/watch?v=N8aGV3Z8dOA

3
9. februar 2022 kl. 23:03

Så får vi brug for en masse synkronkompensatorer, for at kompensere for de kapacitive effekter i kablerne....

Nå, "desværre" er synkronkompensatorer nok en lidt dyr måde at løse problemet. Men de giver enerti.

Hov: Beklager dobbeltposten....

2
9. februar 2022 kl. 22:59

Så får vi brug for en masse synkronkompensatorer, for at kompensere for de kapacitive effekter i kablerne....

1
9. februar 2022 kl. 19:36

" I tilfælde af hændelser i nettet defineres den dynamiske respons af effektkonverterne således alene af konverterstyringen."

Der er vel grænser for hvor meget konverteren kan gøre, når der ikke er et tilpas stort lager bagved. For synkrongeneratoren er lageret inertien i alt det roterende jern, som kan optage variationer i strømtrækket.

Vindmøller har en vis rotationsenergi de kan kompensere med, men det har solceller ikke, ud over den forsvindende kapacitet de repræsenterer.

Hvis disse generatorer skal kunne kompensere reelt må de køres et stykke under maks-effekt, så de har mulighed for også at skrue op. Skrue ned kan de vel altid.