For evigt slut med at åbne vinduet: Flertal vil tillade hermetisk lukket boligbyggeri i støj og stank

Aarhus Kommune var en af de byer, der blev ramt, da der sidste blev indført krav i planloven om, at vinduerne i nye boliger skal kunne åbnes uden at beboerne bliver generet af støj, støv eller snavs. Siden har flere kommuner kæmpet imod den såkaldte lugtparagraf, og et flertal i Folketinget vil nu i stedet tillade opførelsen af hermetisk lukkede bygninger i områder med miljøgener. Den løsning er der imidlertid heller ikke nogen, der er begejstrede for. Illustration: Tomorrow AB / Aarhus Kommune

En ny lejlighed med udsigt over havnen - men uden mulighed for at trække frisk luft på en altan eller sågår åbne vinduerne. Det er, hvad et flertal i Folketinget ifølge Altinget har tænkt sig at tillade.

Fredag førstebehandlede Folketinget således et lovforslag, der vil ændre planloven, så der fremover kan bygges boliger i områder, hvor de nuværende grænser for støj, støv og luftforurening er overskredet.

Lovændringen begrundes med, at flere kommuner har klaget over, at den nuværende planlov, der blev vedtaget i juni 2017, har gjort det meget svært at ombygge skrantende erhvervsområder til boligområder. Men regeringens forslag til en ændring møder både kritik fra arkitekter, Danmarks Naturfredningsforening og flere kommuner, der er bekymrede for, at hermetisk lukkede bygninger kan få et indeklima, der er så dårligt, at beboerne bliver syge af det.

Ville mindske nabokonflikter

Da den nuværende planlov blev vedtaget sidste år, ville politikerne beskytte virksomhederne bedre imod naboklager, der kunne pålægge virksomhederne ekstra udgifter eller begrænse deres udviklingsmuligheder. Efterhånden som gamle erhvervsområder i flere byer gradvist bliver omdannet til boligområder, opstår der flere konflikter mellem de nye beboere og de eksisterende virksomheder over støj, forurening eller lugt fra produktionen.

For at mindske risikoen for klagesager indførte politikerne foranlediget af Dansk Industri et krav om, at en lokalplan kun må »udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.« Med andre ord: Hvis der skal bygges, skal man kunne åbne vinduerne uden at blive generet af hverken støv støv, stank eller støj.

I samme omgang blev der dog indført en undtagelse for kontorer. Fremover ville det stadig være tilladt at bygge kontorer i områder, hvor de af Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet fastsatte grænseværdier for lugt, støv og anden forurening var overskredne - de såkaldte konsekvensområder. Loven kræver, at kontorbyggeri i disse områder skal være hermetisk lukkede.

I praksis betød det, at bygningens vinduer ikke må kunne åbnes, og at bygningen skal ventileres mekanisk med luftindtag, der er placeret i en højde, hvor grænseværdierne er overholdt. Desuden må der ikke opsættes altaner eller indbygges tagterrasser på bygningerne.

Bremser byudviklingen

Da konsekvenserne af lovændringen gik op for såvel kommunerne som de folketingspolitikere, der havde vedtaget den, rejste der sig en protest - særlig højlydt fra Aarhus, hvor lugten fra virksomhederne på havnen kunne forhindre planlagt boligbyggeri i det nye byområde og omkring rutebilstationen.

»Det betyder, at man ikke kan bygge boliger alle de steder, hvor det lugter. Og det bliver en stor udfordring for byudviklingen af blandt andet resten af Aarhus Ø og af området omkring rutebilstationen,« sagde chefen for Aarhus Kommunes afdeling for Bolig og Projektudvikling, Bente Lykke Sørensen, således til Aarhus Stiftstidende i oktober 2017.

Kommuner vil have lukkede huse

En del kommuner vil ifølge bemærkningerne til det nye lovforslag derfor gerne kunne tillade boliger bygget efter de samme krav, som der nu stilles til kontorhuse i konsekvensområder - altså hermetisk lukkede huse og etageejendomme i områder, hvor grænseværdierne for støj, støv og snavs er overskredet.

Det vil ifølge kommunerne gøre det muligt at imødekomme efterspørgslen efter boliger i de større byer og udvikle tidligere erhvervsområder til boligområder eller blandede byområder.

»Aarhus Kommune har et stort behov for på den ene side at fastholde eksisterende virksomheder og arbejdspladser og på den anden side at skabe plads til nye typer af virksomheder og ikke mindst flere boliger. Den gældende Planlovs bestemmelser omkring forureningsbelastede områder medfører nogle yderst problematiske begrænsninger for byudviklingen i Aarhus,« skriver den jyske storkommune således i sit høringssvar.

Med lovforslaget imødekommer regeringen dette ønske. Den har sikret sig opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

Dog vil regeringen ikke tillade, at der bygges døgninstitutioner som plejehjem, ældreboliger, handicapboliger kostskoler og lignende, hvor beboerne må forventes at opholde sig i bygningen i størstedelen af døgnet, og hvor beboerne ikke på samme måde som andre borgere frit kan vælge, hvor de vil bo.

Kritikere: Uoplukkelige vinduer er uacceptabelt

Men regeringen bør slet ikke tillade, at man begynder at bygge boliger, hvor det er umuligt at åbne vinduerne, mener flere kritikere.

»I Byplanlaboratoriet er vi også meget optagede af at skabe gode rammer for byomdannelse i tidligere erhvervs- og havneområder. Der er god samfundsøkonomi i at omdanne eksisterende arealer frem for at tage jomfruelig jord i brug. Men der opstår naturligvis også en række konflikter mellem eksisterende og fremtidige funktioner, der skal håndteres på bedste vis. Vi har forståelse for, at der kan opstå uhensigtsmæssige sammenstød, men finder det ikke acceptabelt at opføre boliger med hermetisk lukkede vinduer,« skriver Byplanlaboratoriet således i sit høringssvar.

Danmarks Naturfredningsforening er også på krigsstien.

»DN mener forslaget om at tillade boliger i forurenede områder er et markant skred i den politiske holdning til, hvad borgerne bør udsættes for. Det er et opgør med det grundlag, vi normalt planlægger på, og et opgør med hidtidige klare målsætninger om sunde boliger til danskerne,« skriver organisationen.

Misligholdt ventilation vil gøre beboere syge

Arkitektskolen Aarhus frygter, at indeklimaet kan blive virkeligt dårligt i de nye boliger, fordi de udelukkende skal ventileres mekanisk.

»Det kan virke besnærende at antage, at ejer-/andelsboligforeningerne kan håndtere ansvaret for korrekt vedligehold af ventilationsanlæg. Dette mener jeg dog ikke er en rimelig antagelse. Alle indbyggere bør beskyttes mod uacceptable miljøpåvirkninger - også de der bor i dårligt fungerende boligforeninger. Jeg forstår godt, at der er ønske om salg af attraktive grunde langs havnearealer under omdannelse. At udelukke frisk luft gennem åbne vinduer er dog en for høj pris at betale. Løsningen er nok nærmere at vente med boligbyggeri disse steder, til områdernes miljøstatus er ændret,« skriver adjunkt Martin Odgaard på Arkitektskolens vegne.

At det ikke bare er en risiko opfundet til lejligheden viser tidligere undersøgelser af bygningstyper med mekanisk ventilation. Eksempelvis påviste en stikprøveundersøgelse foretaget af Blik- og Rørarbejderforbundet på 21 folkeskoler og institutioner, hvor der er mekanisk ventilation, at to tredjedele af folkeskolerne kun får skiftet filtre ved service, men aldrig får renset ventilationskanalerne.

Og mens det i Sverige er et lovkrav at mekaniske ventilationsanlægs effekt bliver målt hvert tredje eller hvert sjette år afhængigt af bygningstype, er der i Danmark ikke indført lignende krav.

Kommuner: Lad beboere styre selv

Flere kommuner og KL foreslår, at bygningerne opføres med oplukkelige vinduer og også altaner med henvisning til, at påvirkningerne af støj, støv og stank formentlig ikke vil være konstant. På den måde vil borgerne selv kunne bestemme, hvornår genen er så stor, at de vil være indenfor i deres hermetisk lukkede boliger.

Det ønske har regeringen dog ikke imødekommet i det fremsatte lovforslag.

Efter førstebehandlingen i fredags er lovforslaget nu sendt til udvalgsbehandling.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Har svært ved at forestille mig at det vil være muligt at lave en sund business case, hvor du på en gang skal øge bygge omkostninger ved at installerer mekanisk ventilation og ekstra isoleringen, samtidig med at salgspriser bliver mindre, da der hverken er altan eller mulighed for at åbne vinduer en varm sommer dag.

 • 14
 • 4

I disse boliger bør det forbydes at have børn.

Man kan ikke stille en barnevogn udenfor på altanen, så den lille kan sove i den friske luft. Og de lidt større børn kan ikke komme ned og spille fodbold eller sjippe med 'tøserne'.

Og ikke at kunne åbne et vindue og få luftet ud - det er fuldstændig uacceptabelt!

 • 22
 • 5

Og man tør slet ikke tænke på hvad der vil ske hvis den mekaniske udluftning svigter - vi taler om hermetisk tætte bygninger.

Ro på! Vi taler ikke om områder hvos al indånbing af luft er dødelig. Vi taler om områder hvor længerevarende indånding (flere måneder eller muligvis flere år) på nuværende tidspunkt er skadelig. Et midlertidigt nedbrud af ventilationssystemerne vil ikke kvæle adskellige mennesker, men som med så meget andet her i verden, hvis det går i stykker og man ikke laver det, vil folk dø på et tidspunkt, det er en kalkuleret risiko vi gør, for eksempel med trafiklys.

Desuden er begge politiske fløje jo nu enige om vi skal have mere ren luft i fremtiden, og her taler vi om byggeri som skal bygges de kommende år og holde i adskellige årtier måske århundreder.

 • 7
 • 7

Derfor har problemer med støj og luftforurening været løst over lokalplaner. Det er en uskik at blande erhvervsområder og boligområder. (mindre handel undtaget) Ventilation har landbruget erfaring med, særligt ved strømudfald. Backup? De hermetisk lukkede bygninger bliver måske også beklædt med brandbare materialer? Brandslukning? Er bange for at disse bygninger får øgenavne som: Ligkister, osteklokke, bunker mv.

 • 8
 • 3

Så er vi tilbage ved min pointe. Det er muligt at bygge rent byggeteknisk, men kan du sælge/ leje boligerne bagefter, og stadig få et fornuftigt afkast? Næppe i min verden.

 • 5
 • 3

...med den slags byggeri. Det vil kræve at forslaget indeholder krav om mekanisk ventilation som er støjsvag og effektiv og at der er backup i form af generator til klimastyringen (som selvf. skal placeres langt fra luftindtaget). Filtre der fjerner lugt UDEN at tilføje lugte er forholdsvis besværlige - det er noget med f.eks. aktivt kul - og de skal skiftes ofte. Desuden skal man tænke på at uheld sker i industrien - der kan dukke en sky af f.eks. klor op som man kunne filtrere væk. Det ligner allerede ventilation til en koldkrigsbunker.... bortset fra at det skal levere væsentligt mere da kravene til indeklimaet nu er højere. Luften skal varmes op om vinteren til min 23˚C ved indblæsningen, da den ellers vil føles som en kold brise, og skal køles om sommeren og det skal minimum være justerbart per. lejlighed og helst per. værelse... og hvis man laver en indblæsning / udsugning per. lejlighed skal man kunne garantere flovet ikke bare i rummet men i hele lejligheden.

 • 4
 • 1

Hvis et hus er bygget hermetisk tæt, og luftudskiftningen svigter, f.eks om natten, så er det en alvorlig sag.

Du overfortolker hermetisk lukket, der menes ikke totalisoleret, men blot af vinduer ikke kan åbnes og der ikke kan tilkobles venlilation direkte udefra. Jeg lukker tit døren til mit soveværelse om natten og har lukket vindue, og der er ingen anden ventilation i mit soveværelse. Det kvæles jeg altså ikke af. Jeg kører også tit i IC3-tog med hundreder af andre mennesker som også forbruger luften.

 • 9
 • 11

Citat: "Misligholdt ventilation vil gøre beboere syge"

Det kan manglende rengøring af kølediske i supermarkeder også. Alt der misligholdes kan gøre skade, det ligger jo i selve defenitionen. Men mon ikke beboerne vil klage over dårlig luft mange år før de falder om som fluger.

 • 7
 • 5

Det er en uskik at blande erhvervsområder og boligområder

Isoleret set har du ret. Men vi taler jo ikke om at tillade forurenende industri i eksisterende beboelsesområder hvilket vil skade de eksisterende beboere. Vi taler om nybyggeri.

Men hele centrum af København ligger mellem H. C. Ørstedsværket, Svanemølleværket, vestforbrændingen og Amagerforbrændingen.

Det er selv børnefamilier i stand til at se, det må herefter være op til dem om det er vigtigst for deres børn med frisk luft, eller at have 3 café-latte-caféer i nærheden er vigtigere.

 • 4
 • 6

Muligheden for udluftning bliver væsentligt forringet og kan i visse tilfælde medføre ophobning af mug og svamp i foringsrør, har oplevet det og alle i nærområde blev syge, det er i mine øjne bedre med direkte udluftning via vinduer, så skal man lade være med at bygge i forurenede steder, hvor folk alligevel bliver ramt når de færdes i området.

 • 6
 • 3

Jo måske. Eller problemet med Lynetten der skal flyttes for at reglerne kan overholdes på den nye ø. https://ing.dk/artikel/hvor-flytter-man-re...

Det kan jo være fint nok til kontorer, men derefter tænker jeg det blive ret uattraktivt at bosætte sig et lugtested. Man ser for sig at når først "lugtesikre" boliger er etableret bliver der frit slag efterfølgende for især offentlige projekter at opnå "dispensation" fra reglerne.

 • 5
 • 0

I stedet for at løse de virkelige problemer, støjen og forureningen, så giver man bare op og burer folk inde? Det er altså rigtigt som flere og flere bemærker: intelligensniveauet i verden er faldet!

 • 15
 • 3

Hvis vores IQ nogensinde havde været højt nok, så boede vi ikke i verden som idag. Så havde fornuften sejret for længe siden, og vi kørte sikkert i el biler idag der kunne køre 1000+ km på en opladning hvor strømmen kom fra ikke fossile kilder.

 • 5
 • 3

Hvis det er et problem at boligen udelukkende udluftes af mekanisk ventilation har vi allerede et gigantisk problem med nuværende byggeform.

Nye huse i dag er allerede tætte og udluftes med ventilationsanlæg. Som man så ville kunne blive syge af eller dø hvis det svigter.?? Dem der tror det er et muligt senarie, vil jeg gerne have finder nogle cases hvor det er sket at folk er døde i deres nybyggede hus fordi de ikke havde åbent vindue og ventilationen gik ned ... ;)

En ting er at man har muligheden for at åbne vinduer, en anden ting er hvor mange der gør det i nye lejligheder. De byggerier jeg har set er der ikke advarselssystem der fortæller beboere at man skal åbne vinduer hvis ventilation svigter.

Om man har lyst til at bo i sådan en bolig er så en anden ting (jeg ville aldrig drømme om det) men det lige så meget fordi jeg aldrig ville drømme om at bo sådan et sted.

At det kræver vedligeholdelse for at boligen er sund at leve i er heller ikke noget nye. Varmt vand kan potentielt dræbe mange hvis det ikke er varmt nok til at slå legionalle ned. Så lav nogle krav om vedligeholdelse og eftersyn. Lige som der er ved jordvarme, gasfyr mm.

Indeklimamæssigt vil det ikke give nogle problemer, som vi ikke allerede vil få med nye boliger ikke at kunne åbne vinduer.

 • 6
 • 0

Et menneske forbruger ca. 10 l/s atm. luft ~ ca. 0,4 m3/ h. 5 mennesker forbruger 2 m3/ h

Man laver ikke bygninger så tætte, at denne luftudskiftning forhindres.

En alm. lejlighed indeholder ca. 250 m3 og en villa ca. 3-400 m3 luft - selv med en 100% (utopisk) tæt lejlighed ville det vare meget lang tid inden at CO2 niveauet nåede en koncentration, der kunne mærkes

 • 4
 • 3

Nu kommer jeg med en upopulær udtalelse, men bygninger hvor vinduerne ikke kan åbnes, er altså helt normale i storbyer. De fleste højhuse, også dem til beboelse, har absolut ikke den mulighed. Der er så vidt jeg ved ikke blevet påvist, at en udelukkende mekanisk ventileret bygning skulle have dårligere indeklima, end en med udelukkende manuel udluftning.

Hvis jeg skulle tale ud fra personlig erfaring, ville jeg tro at de faktisk har bedre indeklima, i det der foregår en konstant ventilering af bygningen, i modsætning til en gennemsnitlig dansk lejlighed i dag, der kun ventileres hvis man åbner vinduerne.

 • 6
 • 0

https://ing.dk/artikel/hvor-flytter-man-re...

Man skulle måske väre rigtigt visionäre og bygge en Fuller-dome over hele den nye bydel, når man nu alligevel var igang?

Det gälder om at handle hurtigt, fordi Markedet.

Personligt tror jeg at man når at köre en masse jord ud til deponering i "fundamentet" på den nye ö, hvorefter rentestigninger, konkurser, økonomisk afmatning og andre begrädeligheder lägger projektet brak i de näste 15-20 år, hvorefter det ikke er noget problem med rensningsantlägget for det er slidt op alligevel og luftkvaliteten er derfor heller ikke et problem.

 • 1
 • 0

Så det er ikke kun hos det danske folketingsflertal?

Ikke noget nyt! Man har i 100 år bygget masser af boliger og institutioner på eller tæt på stærkt forurenede arealer/industrier og med miljøfarlige byggematerialer.

Uvidenheden om helbredskonsekvenserne af disse beslutninger, både hos finansinstitutioner, byggesagkyndige og politikere har været og er fortsat ubetalelig ringe.

Jeg husker stadig fra den tid for omkring 40 år siden, da jeg var ansat i Miljøstyrelsen, at styrelsen ikke kunne stoppe Glostrup Kommunes tilladelse til byggerier på arealer, der var stærkt forurenet med bly og andre toksiske metaller fra nogle virksomheder i nærheden. Det blev en skandale!

Kommunens ønske om flere skatteydere blev vægtet højere end disses nye borgeres fremtidige helbred! At der var ikke-forurenede byggegrunde andre steder i Københavns området, som i stedet kunne bebygges, var ligegyldigt for lokalpolitikerne.

Nu er det Københavns Kommune, som har fortsat vokseværk og med alle midler har brug for flere skatteydere for at klare økonomien.

 • 3
 • 0

Det her minder om Sovjettidens boligbyggeri,. Her kunne beboerne ikke selv regulere varmen, og det resulterede i, at enten frøs de til de var blå, eller også blev de stegte. Forslaget skal nok sætte gang i installationen af energislugende air condition-anlæg, deer så kan udlede endnu mere CO2 osv. osv. Undres ikke over, at DF hopper på den - i det parti kan man jo ikke tænke. Men at Sosserne også gør det....! My foot!

 • 2
 • 3

Muligheden for udluftning bliver væsentligt forringet og kan i visse tilfælde medføre ophobning af mug og svamp i foringsrør, har oplevet det og alle i nærområde blev syge, det er i mine øjne bedre med direkte udluftning via vinduer, så skal man lade være med at bygge i forurenede steder, hvor folk alligevel bliver ramt når de færdes i området.

30% af Danmarks befolkning "overventilerer" aka. fyrer for fuglene og 60% underventilerer og lever i dårligt indeklima, de sidste 10% kan finde ud af det når de ikke lige skal ud af døren.

Mit genvex kører 24x7 og udskifter al luften i hele huset (dvs. incl kælderen) 2 gange i timen... jeg åbner kun vinduer om sommeren og det er fordi jeg var så fedtet at jeg købte genvex uden køl.

 • 4
 • 0

Og jeg som troede det kun var her ude på landet det lugtede ;-)

Men altså, bare der ikke er almenyttige boliger imellem, så kan samfundet vel være ligeglade.

 • 2
 • 1

Mit genvex kører 24x7 og udskifter al luften i hele huset (dvs. incl kælderen) 2 gange i timen... jeg åbner kun vinduer om sommeren og det er fordi jeg var så fedtet at jeg købte genvex uden køl.

Jamen det er jo godt at du har midler til at investere i et ordentligt anlæg, men det er der ikke alle der har råd, så bliver der sparet lidt hist og her, samt klamphuggere vil nok lave lidt småfejl under installering og vedligeholdelse.

Den anden del er at det ikke giver mening at man ikke må lufte ud pga forurening, men børn må gerne lege i nærområde, ok? Det lyder sørme til at være helt i orden!

 • 1
 • 1

Der er som regel stor forskel på luftforureningen i gadeplan og oppe i højden. Man bygger jo med vilje skorstene på bl.a. forbrændingsanlæg i byerne ret høje.

 • 0
 • 0

Altså hvis nogen vil bo i et forurenende industriområde, så må de enten opkøbe industrien og lukke den, eller sætte et ordentligt anlæg op.

Så er vi tilbage til : Lokalplan og kommuneplaner. Har politikere ikke respekt for planerne, så får vi problemerne. Nu har vi jo haft skoler med dårligt indeklima, og vi ved jo at det påvirker læringen negativt. Hvorfor pønses der nu på at opføre boliger med dårligt inde- OG udeklima. Eller er det en betingelse at kun barnløse slår sig ned her, f.eks. plejehjem? Supersygehuse bliver jo ikke placeret sådanne steder.

 • 1
 • 1

Bygninger skal naturligvis altid have vinduer der kan åbnes, og det er så op til beboerne at åbne eller lukke. Det et fuldstændigt uacceptabelt om den slags skal bestemmes af en flok overhysteriske politikere.

I dag hvor alt kan måles ned på mikroniveau er der jo "usundet" at leve snart sagt overalt, også de samme steder og i samme miljøer hvor generationer har boet og trivedes og blevet gamle i generationer.

Miljøindustrien og deres NGO-supportere er efterhånden gået helt amok og truer os nu på vores liv, ære og velfærd.

Må vi være her - tak.

 • 3
 • 3

Hvor er det sørgelig læsning. Tænk at nogen i ramme alvor kan foreslå og måske endda godkende dette. Det strider imod alt hvad vi ved om komfort og sundhed i vores boliger. Et kvikfix af et problem som på den lange bane kun vil give os endnu større problemer. Få dog droppet det forslag omgående!!!

 • 4
 • 1

I dag indgår døre og vinduer som flugtveje.

Så hvad siger brandmyndighederne til dette ?

 • 2
 • 1

Er hele sagen ikke bare et vink med en vognstang, som fortæller os at det er på tide at tænke lidt mere i omvendt urbanisering og decentralisering af mennesker og boliger?

 • 4
 • 0

Det er vel ikke nok med mekanisk luftudskiftning i et usundt miljø, så er man vel nødt til at rense luften ? Og kan man gøre dette effektivt og bæredygtigt.

 • 3
 • 0

Men det er ikke en flugtvej.

Kjeld du vrøvler.

Hvis du vil være så venlig at studere bygningsreglementet lidt nøjere, så er det helt entydigt at beboelsesrum skal have enten to døre som hver især fører til et sted med en flugtvej til det fri, eller en flugt vej til det fri direkte fra rummet.

Og der stilles følgende krav til en redningsåbning, uagtet hvilket plan den befinder sig på: "Redningsåbningens frie højde skal være mindst 60 cm. Den frie bredde skal være mindst 50 cm og højde plus bredde skal være mindst 150 cm."

Derfor er det også et krav, at hvis man har tagvinduer i et beboelsesrum, så kan man ikke kun klare sig med de traditionelle Velux 78x140 cm vippevinduer, da de ikke honorerer kravene til flugtvej - det skal være en et tophængt vindue, eller et hvor hele vinduet kan demonteres.

 • 2
 • 0

Ligesom et tagvindue skal kunne demonteres, og dermed ødelægge vinduet

Tagvinduet bliver ikke ødelagt!

Velux' vinduer er konstrueret så der er en ekstra ramme, som er sidehængslet, så ramme, inklusive vippevindue, kan vendes ud på taget - men det ødelægges på ingen måde, og kan sættes tilbage igen.

Og det er et implicit krav at det skal være nemt at åbne, altså ikke noget med at knuse glas.

Men bevares, man kan da godt lave en redningsåbning, som er en lukket plade i en ramme der er hængslet. Så kunne det selvfølgelig være smart hvis man kunne se gennem pladen - jamen hov, så har vi vist opfundet vinduet igen.

 • 1
 • 0

Skal ikke størrelse på åbninger ikke op til revision.

Flere og flere af befolkningen er ved at opnå korpus, der er en vel proportioneret Amerikaner værdig.

 • 2
 • 0

Flere og flere af befolkningen er ved at opnå korpus, der er en vel proportioneret Amerikaner værdig.

For det første - USA ikke Amerika, der er trods alt en lille forskel ;o) Dernæst, så er det livstilen og kosten du skal fokusere på - ikke landet de kommer fra. Der er masser af steder i verden i dag, hvor befolkningen har svært ved at se flere og flere kropsdele/områder, uden at bruge et spejl eller en selfiestang. Men ja - alle redningsopgaver bliver ikke ligefrem nemmere at at nogle mennesker er unødigt store.

Hermetisk betyder, som ofte lufttæt. Så det burde være indlysende at huske luftudskiftningen. Afgasning fra nye møbler, støv og andre "sjove" ting, bliver pludselig en udfordring når man ikke kan lufte ud, eller på anden måde skifte luften fornuftigt, hvis ikke der er tænkt over dødzoner, filtre og kontrol/styring. Men der kommer sikkert et alarmsystem, med nogle sensore der overvåger alt - selvfølgelig tilsluttet en app, så selv folket der nu lider af sms/tablet-nakke, kan følge med i hvad der sker omkring dem.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten