EU-plan for metan

Landbrug, affald og energi er de tre vigtigste menneskeskabte emissionskilder for methan i EU. Det fremgår af EU-Kommissionens nyligt udsendte meddelelse om strategi for mind skelse af methanemissionerne.
Landbruget indtager en førsteplads med 45 pct., hvoraf de 30 pct. hidrører fra anaerob tarmforgæring. Selvom kilden betegnes som menneskeskabt, er der ikke tale om tarmforgæring hos landmænd, men husdyr, hvor særligt drøvtyggerne ventilerer dette stærkt
drivhusfremmende stof ad både for- og bagvejen. Affaldet ligger på en klar andenplads med 32 pct., som hidrører fra anaerob forgæring af organisk stof i affald på deponeringspladser. For Danmarks ved kommende er denne andel utvivlsomt væsentligt
mindre, eftersom deponering af organisk affald er ved at være en saga blot. Energisektoren står for 23 pct. af den samlede, menneskeskabte methanemission, hvor 12 pct. stammer fra kulbrydning og 8 pct. fra produktion, distribution og

anvendelse af naturgas.
Kommissionens plan for, hvorledes de nævnte emissioner kan nedbringes, forventes udmøntet i fællesskabsinitiativer i de kommende år.
wej