EU om slækkede miljøkrav: »Vi er overraskede og skuffede«

Det bliver op til EU-Kommissionen at afgøre, om Danmark slipper af sted med at lade fisk og bunddyr gispe længere end oprindeligt planlagt. Men Karen Ellemanns (V) udmelding om at udskyde over halvdelen af den lovede kvælstofudledning til 2027 giver panderynker i EU.

»Vi er overraskede og skuffede, fordi det er Danmark, der plejer at leve op til miljøkrav. Vi forventer, at de vil leve op til de forpligtelser, som de påtog sig for år tilbage,« siger Joe Hennon, der er talsmand for EU´s miljøkommissær til Politiken.

Skal Danmark have lov til at udskyde miljømålene, så skal regeringen komme med et ordentligt argument på et af tre områder: Enten skal udskydelsen dokumenteres i manglende viden, tekniske problemer eller uforholdsmæssige store omkostninger. Danmark har tidligere udskudt sine mål med den begrundelse, at vi havde for lidt viden om sammenhængen mellem udvaskningen af kvælstof og påvirkningen af vandmiljøet i visse områder.

Og nu har Karen Ellemann (V) lagt op til at bruge argumentet om uforholdsmæssige store omkostninger for at få udskudt målene, fordi en rapport fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet viser, at Danmark risikerer at smække langt hårdere krav i hovedet på sig selv i forhold til Tyskland og Holland.

Men om EU-Kommissionen vil godtage det argument er usikkert.

»Det er i hvert fald ikke en brugbar årsag at sige, at fordi et andet medlemsland måske ikke lever op til vandrammedirektivet, så vil vi heller ikke,« siger han til Politiken.

Venter på ny analyse

Med den nye udmelding fra miljøminister Karen Ellemann har regeringen udskudt 10.000 af de 19.000 tons kvælstof, som der med regeringens egen plan Grøn Vækst skulle fjernes inden 2015.

I rapporten fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet åbnes der for, at regeringen helt kan droppe den planlagte reduktion på 10.000 ton, men den endelige beslutning sker først, når en tværministeriel arbejdsgruppe under ledelse af Finansministeriet er færdig med en analyse, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Danmarks udfordring større end nabolandenes

Selvom miljøminister Karen Ellemann ikke vil ramme Danmark med hårdere krav end nabolandene, så fremgår det af rapporten fra hendes eget ministerium, at Danmarks udfordring er større end hos nabolandene.

»Koncentrationen af næringsstoffer skal længere ned i mange af de danske kystvande end i de andre landes kystvande, når vi skal opfylde de samme mål for miljøtilstanden. Danmark har desuden mere landbrug i forhold til det samlede areal, end både Nederlandene og Slesvig-Holsten, og da landbruget er den væsentligste kilde til forureningen med kvælstof, gør det ikke situationen bedre,« skriver ministeriet.

Danmark har også rekorden for mest landbrugsjord i forhold til det samlede areal. I Danmark udgør landbrugsarealer 62,5 procent, mens 57,5 procent bliver dyrket. I Tyskland bliver kun 33,4 procent dyrket, mens Holland har 28,3 procent dyrket areal.

Fakta om landbrug i Danmark:
Omkring tre procent af Danmarks BNP udgøres af landbrugets primære produktion og produktionen udgør omkring tre procent af Danmarks beskæftigelse.

Hver enkelt dansker giver hvert år 3.000 kroner i landbrugsstøtte via skatten. Heraf går syv procent - 140 kroner - til miljøformål.

Landbruget er det erhverv, der belaster klimaet mest.16 procent af Danmarks udledning af klimagasser stammer fra landbruget.

Der er omkring 44.000 landbrugsbedrifter i Danmark. Men kun ca. 15.000 heltidsbedrifter. Landbrugene i Danmark bliver stadig færre, men også stadig større. Man regner med, at størstedelen af landbrugsproduktionen om få år sker på blot 8.000 bedrifter.

Emner : Vandmiljø
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Har den nogenside været ægte grøn? Dvs. andet end pletvis på overfladen ved, for regeringen, strategisk gavnlige lejligheder, eller ved lejligheder hvor farven har været letkøbt.

 • 0
 • 0

Jeg ville ønske at den grønne farve først nu var forsvundet, men desværre skete det allerede for ca. 10 år siden. Det kan dårligt have undgået nogens opmærksomhed at vi siden - uanset den pt. siddende minister - ikke har haft en miljøminister men derimod en økonomi- og erhvervsminister for miljøet (og i øvrigt det samme for transport, klima, energi, fødevarer, forskning mv.). Resultatet er derefter.

 • 0
 • 0

Man må bare tage til efterretning, at den nuværende miljøminister er ligeglad med Danmarks natur ! Hvornår har venstre nogensinde været et miljøbevidst parti ? Satans til regering !

 • 0
 • 0

Det er ikke kun som følge af miljøminister Karen Ellemanns lempelser i landbrugets udledning af kvælstof, at dansk natur er truet.

Regeringens planer for etablering af et vindmølletestcenter i området ved Vigsø Bugt, nord for Østerild i Thy eksemplificerer problemstillingen.

Her er der også tale om, at en omfattende skovfældning af store fredskovsarealer vil påvirke vandkvaliteten i det nærtliggende Ramsar-område Vejlerne, samt EU Habitatområdet ved Vullum Sø.

Dette har regeringen forslået, for at placere 250 meter høje vindmøller midt i et naturområde, der hidtil har været beskyttet via Viborg Amts hidtidige planlægning, som blev ophøjet til gældende landsplanlægning, da amterne blev nedlagt.

Der er ikke gennemført videnskabeligt baserede undersøgelser af denne påvirkning af de beskyttede områder, - men miljøministeren kværner videre som om intet er hændt ?

Begrebet "politiker-lede" må siges at være på sin plads, når politikere ikke baserer deres lovgivning på saglig viden og videnskabelig forskning.

Det har netop problemstillingen omkring Miljøstyrelsens useriøse og usagligt begrundede afvisning af de internationalt meget anerkendte akustiske forskere fra Aalborg Universitet afdækket. Dette er omtalt ganske detaljeret i Politiken, søndag d. 6. febr. 2011.

Artiklen kan læses på www.nationalttestcenter.dk under fanen Medier II.

Politikerne har taget industrien som gidsler som led i en national branding af Danmark, hvilket er helt ude af trit med virksomhedernes ønsker, hvilket man har kunne læse i Berlingske Nyhedsmagasin d. 9. febr. 2011.

Danmarks position som en "grøn" nation er derfor ikke længere så åbenbar. På samme måde som vindmølleproducenter, der måtte vælge, at lade sine industriprodukter teste eller opstille på bekostning af natur og biodiversitet samt uden hensyn til befolkning, vil det fremover blive den sorte farve, der vil klæbe til disse firmaer såsom Vestas og Siemens, ligesom Danmark som nation ikke har grund til at være stolt over tilsidesættelse af fundamentale beskyttelseshensyn overfor den fælles arv - naturen !

 • 0
 • 0

At hele miljøsektoren i årevis har kørt ude i en blindgyde er dokumenteret i en anden tråd.

http://ing.dk/artikel/116348-kritikere-kna...

Uanset hvos mange planer man lægger vedrørende reducering af landbrugets N-udledninger, har det ingen miljøeffekter, tværtimod. Der sker blot en fortsat forringelse af landbrugets produkter m.h.t. proteinkvaliteten og ringere udbytter. Det eneste rationelle var at hæve N-normerne til et niveau, hvor også dansk hvede igen kan bruges som brødkorn. Vedrørende landbrugets andel i N-udledningere henviser jeg til ovenstående debattråd. Sagen er den enkle, at kvælstoffet afgasser ret hurtigt i vandmiljøet, så der allerede i forsommeren er udpræget N-mangel, der bevirker at vækst af de vigtige grønalger frosvinder til fordel for de uspiselige blågrønalger, der ikke leverer ilt til vandmiljøet som grønalgerne gør. Det giver altså en usund algesammensætning i det sårbar miljø i de indre farvande. De "grønne" miljøorganisationer" må siges at børe de røde farver, hvilket er udmærket ved landskampe, desværre må miljøet siges at være taberen.

 • 0
 • 0

Den ellers yderst "kompetente" Karen Elleman må ha været lettere forvirret den dag der blev delt ministerposter ud. Jeg vil tro at man som miljøminister skal/bør varetage miljøets interesser, heraf navnet. Så er der nogen der vil være venlig at minde den lille dame om at hun hverken er beskæftigelsesminister eller fødevareminister.

Jeg kan desvære ikke forsvare at sætte mit kryds ved de borgerlige mere, så må vi se om erhvervslivet kommer til at overleve et rødt regime.

 • 0
 • 0
 • Danmark hører til blandt de mest intensivt dyrkede lande i verden. Ca. 60 pct. af alle danske marker er drænet. Det siger sig selv at udstrømmende vand indeholdende gødningsrester og diverse pesticider er hovedårsagen til at vores åer, søer og lave have er ved at dø ud. Ser man landskaberne i Tyskland - herunder især Østtyskland - Polen og de baltiske lande er plante -og dyrediversiteten her langt, langt større. Og meget få marker er drænet. Derfor kan dansk landbrugs kraftige forbehold overfor "Grøn Vækst" ikke respekteres. Både Miljøminister Ellemann og Fødevareminister Høegh er marionetter ført af landbruget - den sidste oven i købet anbragt af de konventionelle bønder og Axelborg. Det er sandelig på tide at få nye ministre på de to poster - og fremover få en egentlig Landbrugsminister for at få implementeret EU´s regler på miljøområdet.
 • 0
 • 0
 • Danmark hører til blandt de mest intensivt dyrkede lande i verden. Ca. 60 pct. af alle danske marker er drænet. Det siger sig selv at udstrømmende vand indeholdende gødningsrester og diverse pesticider er hovedårsagen til at vores åer, søer og lave have er ved at dø ud.

Det er forunderligt at sidde som bonde og biolog her i Norge - hvor dansk landbrug regnes som verdensledende på alle områder, ikke mindst på miljø - og læse diskussioner i ing.dk om dansk landbrug.

Når man ser, hvor selvsikkert konkrete påstande om biologiske sammenhænge i landbrug og miljø bliver fremført, så må man få den opfattelse, at der er utroligt mange højt uddannede landbrugsakademikere, der læser ing.dk. Ser man derimod på påstandene, så fristes man til at tro, at mange af dem er "uddannet" i sovjettidens østblok, og at de er uddannet til at få det kapitalistiske Vest til at se ud, som om det var på sammenbruddets rand.

Det vigtigste stof til at skabe problemer i vandmiljøet er (dødt eller døende) organisk stof, der både forårsager iltsvind, når det nedbrydes, og som er det eneste effektive medie for fosfor til cyanobakterier (blågrønalger), fordi fosfor meget hurtigt binder sig til partikler og falder til bunden, hvor det både binder sig til bundslammet og er utilgængeligt for cyanobakterierne, der kun findes på overfladen (indtil de dør).

Udrænede jorder medfører meget større udvaskning af organisk stof, fordi vandet ikke kan nå at synke ned under stærk nedbør, men i stedet løber på overfladen og river plantedele, bakterier, svampe og smådyr med sig i vandløbene, hvor de efterhånden dør. - I øvrigt er det jo noget vrøvl, at man dræner mere i Danmark end i f.eks. Tyuskland. - Mange danskere har da en mærkværdig tro på, at danske landmænd er irrationelle og dumme - man undres.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Uanset hvos mange planer man lægger vedrørende reducering af landbrugets N-udledninger, har det ingen miljøeffekter, tværtimod.

Dvs. tabet af alle de arter af planter og dyr som kun findes i næringsfattige omgivelser skyldes at vi ikke udleder næringsstoffer nok?

 • 0
 • 0

Poul Pedersen:

[quote]Uanset hvos mange planer man lægger vedrørende reducering af landbrugets N-udledninger, har det ingen miljøeffekter, tværtimod.

Dvs. tabet af alle de arter af planter og dyr som kun findes i næringsfattige omgivelser skyldes at vi ikke udleder næringsstoffer nok? [/quote]

Nu er der jo her snak om vandmiljøet generelt og havvandmiljøet i særdeleshed. Det, du tænker på, er sikkert fortrinsvis højmoser og meget næringsfattige hedearealer. Højmoserne er ved at forsvinde pga. at en større tilgang af næringsstoffer gør det muligt for små træer og buske at etablere sig, dræne mosen og derved starte en nedbrydning af den, som sætter en kædereaktion i gang. Det problem findes alle steder, og skyldes luftbåret forurening, som landbruget kun i meget lille grad er delagtig i.

De mest næringsfattige hedearealer er faktisk et kulturfænomen, der skyldes, at der hele tiden blev bortført næringsstoffer af græssende får og geder samt af mennesker, der slog lyngen og skrællede lyngtørv til gødning i haven og til bygninger.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

I søer og åer skulle fosfor være den begrænsende faktor.

I have og fjorde skulle det være kvælstof, der begrænser væksten.

Er der links til dokumentation af at blågrønalger og ugiftige alger er forskellige mht. N/P behov?

 • 0
 • 0

Eksperterne fra EU , hvem er det? Nåh ! Det er ukendte personer fra den sammenslutning der ikke kan styre Euroen.

Det er lande uden regering.

Det er lande hvor premiereministeren giver fanden i landets lovgivning.

Det er lande der åbenlyst giver alle andre flygningeproblemer.

Det er lande der underbyder dansk landbrug med utidige subsidier, med invandret arbejdskraft der slave aflønnes.

Det er alle lande der snakker stor snak og i øvrigt lader fem og syv være lige.

Det er lande der ikke vil opfylde deres Natoforpligtelser. det er simpelt hen lande der ikke vil tage eller magter et ansvar et ansvar......skal man så tage henvendelser fra dem alvorligt?

 • 0
 • 0

@Rasmus,

I søer og åer skulle fosfor være den begrænsende faktor.

I have og fjorde skulle det være kvælstof, der begrænser væksten.

Er der links til dokumentation af at blågrønalger og ugiftige alger er forskellige mht. N/P behov?

 • sjovt du nævner det. Da H. O. A. Kjeldsen i 80-erne var på TV med samme budskab, så blev han hånet i årevis af datidens biologer, der nu må være seniorforskere. De "glemte" bare at sige han havde ret, da de overtog landbrugets argumenter fra tinde omkring NPO-redegørelsens udgivelse, hvis formand senere blev direktør for DMU, der har leveret en masse fejlskud i årenes løb - men ind imellem også god forskning af de yngre ansatte. Alle alger foretrækker et N:P forhold på 16:1 på basis af antallet (Redfield-konstanten). Søg på det så finder du uden tvivl hvad du efterlyser. Efter man havde givet landbruget halvt ret - altså i fersk- og brakvand er fosfor - i saltvand er det kvælstof, der er den begrænsende faktor, så må man konstatere, at man alligevel fortsætter med at prøve at nedsætte N:P forholdet i de marine områder, hvilket uvægerlig vil medføre at blågrønalger bliver bedre stillet i konkurrencen. I de brakvandslignende områder i Østersøen tegner blågrønalger sig alene for 1/3 af kvælstoftregnskabet. Ikke underligt at dnaks miljøforskning har fået dumpekarakterer af undlandet, men de bøvler bare videre af samme sidevej.
 • 0
 • 0

@Peter Størup, hvad er din pointe? Dine små sætninger siger intet, kom bare med noget substans. Du skal nok få et seriøst og kompetent svar, foreløbig har du vist ikke kunnet pege på fejl i mine indlæg? (bortset fra lidt slåfejl). Er der uklare ting i mine indlæg, så skal jeg gerne underbygge dem yderligere

 • 0
 • 0

@Poul,

Dvs. tabet af alle de arter af planter og dyr som kun findes i næringsfattige omgivelser skyldes at vi ikke udleder næringsstoffer nok?

 • artiklen handler om vandmiljøet, det kommenterede jeg. Det er en kendsgerning, at vandmiljøet mangler kvælstof i svær grad om sommeren, det afgasser. Du tager fat på et andet emne, vistnok fra vådområder, hvor der ikke gødes? Hvad er det for planter og dyr, der er forsvundet her - og som du mener kan skyldes overgødskning - eller hvad? Det er et helt andet problem, men lad os bare få det frem. Der sker da et ret stort atmosfærisk nedfald af kvælstof til naturarealerne der hovedsagelig stammer fra forbrænding (NOx + fotokemiske processer udvikler nitrater og nitritter).

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@Holger,

 • Danmark hører til blandt de mest intensivt dyrkede lande i verden. Ca. 60 pct. af alle danske marker er drænet. Det siger sig selv at udstrømmende vand indeholdende gødningsrester og diverse pesticider er hovedårsagen til at vores åer, søer og lave have er ved at dø ud.
 • det er en udokumenteret påstand. Nu må i prøve at blive enige - nogle siger at det vokser til, du mener søerne dør. Man har de seneste 80 år nøje analyseret drænudløbene og har fundet, at der ikke er den store forskel nu og i 1920-erne, bortset fra af N-udslippet blev øget en smule efter ca. 1970-erne. Pesticidresterne er så små, at ingen organismer dør af det, algerne trives fint overalt. Ikke som i de svenske søer, som danske svovludslip har forsuret i en grad, så de er rene og klare og uden liv. Lad os se en dokumentation for dine påstande, ingen skal køre på frihjul i miljødebatterne.
 • 0
 • 0

Det er et helt andet problem, men lad os bare få det frem. Der sker da et ret stort atmosfærisk nedfald af kvælstof til naturarealerne der hovedsagelig stammer fra forbrænding (NOx + fotokemiske processer udvikler nitrater og nitritter).

Enig - den dokumentation ville jeg også gerne se ....

 • 0
 • 0

Analyser af Drænudløbene viser stort set uændret udløb

ER DET IKKE KORREKT AT DER FLERE GANGE ER LOVGIVET OG ELLER TRUFFET FRIVILLIGE AFTALER OM REDUCERING AF KVÆLSTOFFORBRUGET ?? Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Bo,

ER DET IKKE KORREKT AT DER FLERE GANGE ER LOVGIVET OG ELLER TRUFFET FRIVILLIGE AFTALER OM REDUCERING AF KVÆLSTOFFORBRUGET ??

Boe Jørgensen

tag det roligr - svaret er jo, det er da også sket i stor stil. Siden indførelse af de såkaldte "grønne marker" er N-udledningen fra landbruget faldet meget, men desværre stiger det atmosfæriske bidrag - det stammer fra forbrændingsprocesser. Der er ingen sammenhæng mellem tilført mineralgødning og udvaskning med de normer, der anvendes i dag, kun en effekt i form af mindre udbytter og dårligere proteinkvalitet i afgrøderne! Må vi ønske miljøbevægelserne og de såkaldte "grønne" med dette resultat. Effekten på vandmiljøet af de nævnte tiltag er ikke videnskabeligt funderede, det hele bygger på biologiske teorier, der ikke er videnskabeligt bevist. Mindre kvælstof i vandmiljøet begunstiger blågrønalger, der ødelægger miljøet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten