EU: Lande må dele slutdepoter til atomskrot

Europakommissionen kræver nu, at de enkelte EU lande indfører fælles standarder for håndtering af det højaktive affald fra atomkraftværker samt blandt andet medicinsk forskning.

Det skal ske på basis af de højeste sikkerhedsprocedurer fra det internationale atomenergiagentur, IAEA, og tiltagen bliver juridisk bindende.

Ifølge energikommissær Günther Oettinger, er sikkerheden et anliggende, der berører alle borgere og alle EU-lande, uanset om de er for eller imod atomkraft. Derfor det nye direktiv-forslag.

Læs også: Sådan vil svenskerne gemme atomaffaldet

»Vi må sørge for, at vi har de højeste sikkerhedsstandarder i verden, for at beskytte vores borgere, vores vand og jordbunden mod nuklear forurening. Sikkerhed kan ikke splittes op. Hvis der sker en ulykke i ét land, kan det også få katastrofale følger i andre lande,« siger Günther Oettinger i en meddelelse fra Kommissionen.

Hvert år produceres der gennemsnitligt 7.000 m3 højradioaktivt affald i EU, hvoraf hovedparten oplagres i midlertidige anlæg på atomkraftværkerne, hvor det køler af og mister en del af sin radioaktivitet.

Lige nu er der ingen lande, der har idriftsat et slutdepot, men Finland, Sverige og Frankrig er i gang med at etablere slutdepoter og forventer at have dem i drift i henholdsvis 2020, 2023 og 2025.

Et interessant nyt punkt i direktiv-forslaget er, at EU landene nu må bygge slutdepoter i fællesskab. Hidtil har det været sådan, at de enkelte lande selv skal varetage det affald, de skaber. Med enkelte udtagelser, som da Danmark eksporterede højaktivt affald fra Risø til USA.

Et krav fra EU er dog, at landene ikke eksporterer affaldet uden for EU.
Helt konkret fastsætter direktivet at:
+ Medlemsstaterne skal udarbejde nationale programmer senest fire år efter, at direktivet er vedtaget. Programmet bør omfatte planer for bygning og forvaltning af oplagringsanlæg, herunder tidsplan og en beskrivelse af alle de aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre deponeringsløsningerne, skøn over omkostningerne og de valgte finansieringsordninger.
+ De nationale programmer skal anmeldes til Kommissionen. Kommissionen kan bede medlemsstaterne ændre deres planer.
+ To eller flere medlemsstater kan aftale at være fælles om at bruge et oplagringsanlæg, der ligger i et af de pågældende lande. Det er ikke tilladt at eksportere nukleart affald til lande uden for EU til endelig deponering.
+ Medlemsstaterne skal informere offentligheden, og borgerne skal kunne deltage i beslutningsprocessen om forvaltning af nukleart affald.
+ Sikkerhedsstandarder, der fastlægges af IAEA, bliver retligt bindende. Det indebærer, at der skal etableres uafhængige myndigheder, der udsteder byggetilladelser til oplagringsanlæg og kontrollerer sikkerhedsanalysen for hvert enkelt anlæg.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

I await with fascination the Europe-wide citizen action as everyone insists that radioactive waste stores not be in their "back-yard". As a triumph of hope over reality this EU directive will take some beating!

Incidentally, I'm also fascinated as to what long-life radioactive waste from medical research is expected. I worked for a number of years as Radiation Protection Adviser in a University with a leading international role in medical research. Apart from the odd sealed source (the majority of which were of short/medium half-life like Co-60 and Cs-137) I can't think of anything used in that university which would be of sufficient activity to register against the enormous activities in Nuclear Power waste and none of these longer lived sealed sources were used in medical research.

Perhaps someone would like to enlighten me?

  • 0
  • 0

Forslaget er utroværdigt.

I 50 år har der i mange lande for uanede milliarder dollars været forsket i "sikker" opbevaring af atomaffald.

Intet sted i verden er der præsenteret en løsning som er troværdig. Derfor har offentligheden efter disse mange års forskning og forsøg lov til at konkludere, at forsvarlige løsninger findes ikke. Alle muligheder har været undersøgt, hver en sten har været vendt. Her står forskerne - og dermed samfundene - overfor et problem, der er endnu større end kræftens gåde.

Seneste alvorlige skandale er det tyske Asse atomaffaldslager. Tyske geofysikere havde overfor den politiske verden forsikret, at i Asse kunne man deponere det mellemradioaktive affald med tilstrækkelig sikkerhed.

Men forskerne tog fejl. Få årtier senere viser det sig, at der trænger vand ind i de ellers "sikre" depoter, og derfor skal der nu hentes flere hunderede tusinde gennemtærede tønder radioaktivt affald op fra dybet. Regningen på flere milliarder kroner skal skatteyderne betale, hvorimod affaldseksperterne kan trække på skulderen.

Dersom det havde været det ellers højt besungne marked, som skulle løse de problemer, der opstår i forbindelse med atomkraft, så ville atomkraften forlængst været sendt på teknisk museum. Risikoen ved driften af atomkraftværkerne og usikkerheden med opbevaring af atomaffaldet er så høj, at intet forsikringsselskab er i stand til at påtage sig den.

Derfor lægges hele byrden ved denne uigennemtænkte energiteknologi med de uløselige affaldsmæssige problemer over på samfundets, på skatteydernes skuldre. Ikke bare de nuværende el-forbrugeres men talløse fremtidige generationers. Der er ikke ord for en sådan grad af uansvarlighed overfor og ekspropriering af fremtidige generationers helbred, velstand og velfærd.

Der ligger 400.000 tons højradioaktivt affald verden rundt og venter på at blive slutdeponeret. Og affaldsbjerget vokser og vokser. Nye atomkraftværker planlægges og gamle levetidsforlænges uden at det indgår i planlægningen og de politiske beslutninger, at atomkraftværker producerer affald, hvis deponeríng der ingen løsning er på. Det er dybt uansvarligt, virkelighedsfortrængning og naturligvis en forbrydelse imod fremtidige generationer. Kommissionens udspil ændrer ikke ved dette forhold.

De kommende generationer tvinges til at stå med ansvaret og omkostningerne for affald, som vores generation frembragte af udygtighed og dovenskab, fordi man ikke ville stille om til vedvarende energi i tide.

De såkaldt ansvarlige taler om atomkraftkraft og CCS som overgangsteknologier, underforstået, at dem skal man bruge i flere årtier endnu inden man i stor målestok begynder at stille om til vedvarende energi.

Der er ingen teknologiske og økonomiske hindringer for ikke at stille om til vedvarende energi her og nu. Indenfor sol,vind og biomasse fremstilles disse teknologier allerede i industriel masseproduktion.

Men sålænge de såkaldt ansvarlige politikere med tætte relationer til de store gamle energiselskaber endnu engang puster liv i og tildeler store offentlige ressourcer til atomare og fossile energiformer, så tøver man i vedvarende energiindustrien med at investere massivt i nye produktionsanlæg, som idag globalt burde være på størrelse med bil industrien eller byggeindustrien.

Men det er den ikke. Investorerne har ikke tillid til politikerne, som i langt de fleste lande stadigvæk foretrækker at varetage de gamle, forældede energiselskabers interesser frem for målrettet at fremme omstillingen til vedvarende energi.

Det skræmmer banker og investorer, når man politisk likviderer nye lovende vedvarende energi industrier, som det skete i USA i 1981 og i Danmark i 2001.

Efter levetidsforlængelsen af 17 udtjente atomkraftreaktorer i Tyskland i 2010 spørger mange i den ellers blomstrende tyske VE-industri og i den kommunale forsyningsselskaber, om det fortsat er forsvarligt at ekspandere. Og ekspanderes skal der i stor målestok for at vedvarende energi skal kunne erstatte kul, olie, naturgas og uran til forsyning af el. varme og mobilitet .

preben@maegaard.net EUROSOLAR Danmark

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten