Energistyrelsen: Solvarme dækker mindst 4 procent af fjernvarmen i 2020

Frem mod 2020 kommer store solvarmeanlæg til at dække godt 4 pct. af den producerede fjernvarme i Danmark. Det vurderer Energistyrelsen i et nyt statusnotat om udbygningen med solvarme fra september 2015 og bekræfter dermed det sporskifte, som allerede er i gang.

Læs også: Markant sporskifte: Fjernvarmeværker går fra naturgas til sol

Vurderingen bygger på styrelsens seneste såkaldte basisfremskrivning fra 2014, hvor man regner med en kraftig, men jævn stigning i solvarmeproduktionen fra de nuværende 700 TJ (2014-tal) til 6.000 TJ i 2020.

Energistyrelsens prognose for væksten frem til 2020 i store solfangeranlæg til fjernvarmeproduktion i Danmark. Illustration: MI Grafik

Fremskrivningen bygger blandt andet på statistik fra firmaet Planenergi over eksisterende og planlagte solvarmeanlæg samt på dialog med fjernvarmeværkernes organisation:

»Alle er enige om, at solvarme kommer til at fylde noget i fremtidens fjernvarmeforsyning. Præcis hvor meget er det dog for tidligt at sige,« siger kontorchef i Energistyrelsen Mikkel Sørensen.

Han tilføjer, at solvarmens udbredelse i fjernvarmesystemet er meget afhængig af lokale forhold i de enkelte fjernvarmeområder, og derfor er udviklingen svær at forudsige nøjagtigt: Hvor er der for eksempel plads nok til anlæggene, og hvor er der mulighed for og økonomi i at anlægge et sæsonlager, der udvider det enkelte solfangeranlægs dækning betragteligt?

Læs også: Verdens største damvarmelager indviet i Vojens

Ifølge notatet tror styrelsen ikke på, at de seneste års stejle vækstkurve vil fortsætte, fordi den bl.a. er drevet af usikkerheden om, hvorvidt solvarmeanlæggene fortsat kan opnå energisparetilskud efter 2015, hvilket giver incitament til at bygge her og nu.

»Incitamentet fra energispare-tilskuddet påvirker dog alene det aktuelle tempo i etablering af solvarmeanlæggene, og ikke hvor meget solvarme der vil blive etableret i løbet af en årrække,« påpeger Mikkel Sørensen.

Læs også: Dansk sol­teknologi mod nye verdensrekorder

Ifølge notatet vil de nye solvarmeanlæg, bygget fra 2016-2020, i alt koste staten cirka 120 mio. kroner om året i tabte afgifter på den naturgas, som solvarmen fortrænger. Den manglende indtægt er dog allerede regnet ind i forventningerne til statsprovenuet i fremtiden.

Læs også: Sol vil udkonkurrere naturgas til fjernvarme

Da solvarmen i stor udstrækning fortrænger naturgas på værkernes naturgaskedler, så reduceres CO2-udledningen. Naturgas udleder 57 kg CO2 pr. forbrugt GJ, og det vil så sige, at 6.000 TJ solvarme i 2020 reducerer CO2-udslippet med cirka 350.000 ton. Denne reduktion er dog allerede medregnet i styrelsens 2014-fremskrivning.

Energistyrelsen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en 2015-basisfremskrivning, og her skal man også tage stilling til, om fremskrivningen af solvarmens fremtidige rolle er retvisende, eller om den skal revideres.

Læs også: Fjernvarmeselskaber ser på store varmelagre

Den nye basisfremskrivning ventes klar til december.

Emner : Solvarme