Dokumentation: Lovforslag om testcenter for kæmpemøller

Hele lovforslaget og lovforslagets bemærkninger samt miljøminister Karen Ellemanns tale ved fremsættelsen kan findes under relaterede links under denne artikel.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Loven har til formål at fastlægge rammerne for etablering og drift af et nationalt testcenter for store vindmøller i et område ved Østerild og Hjardemål Klitplantager i Thisted Kommune.

Stk. 2. Testcentret skal skabe mulighed for at afprøve prototyper af nye hav- og landvindmøller hver med en totalhøjde på op til 250 m.

Stk. 3. Testcenteret etableres inden for det område, der er vist på bilag 1. Området består af en beskyttelseszone, et vindfelt, et måleområde og et testområde, jf. bilag 1.

§ 2. Danmarks Tekniske Universitet (den driftsansvarlige) er ansvarlig for anlæg og drift af testcentret.

Stk. 2. Det skal fremgå af kontrakter, at brugerne af møllepladserne afholder alle udgifterne til anlæg og drift af testcentret.

Stk. 3. Miljøministeren varetager driften, herunder naturplejen, af de statsejede naturarealer. I testområdet varetages naturplejen i samarbejde med den driftsansvarlige.

Stk. 4. Miljøministeren kan efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætte nærmere regler om Danmarks Tekniske Universitets aktiviteter efter denne lov.

Kapitel 2

Anlæg af testcentret m.v.

§ 3. Møllepladser anlægges på en nord-sydgående linje, jf. bilag 1.

Stk. 2. I test- og måleområdet vest for møllepladserne kan der anlægges pladser til målemaster.

Stk. 3. I test- og måleområdet nord og syd for linjen nævnt i stk. 1 kan der opstilles master til lysmarkering og to meteorologimaster.

Stk. 4. Der kan anlægges prøvepladser for mindre vindmøller på linjen nævnt i stk. 1 i perioden frem til, at der opstår behov for at teste vindmøller hver med en totalhøjde på op til 250 m.

§ 4. Der anlægges vejadgang til testområdet, jf. bilag 1. Der kan endvidere anlægges serviceveje og arbejdsarealer.

Stk. 2. Arbejdsarealerne må ikke anvendes til arbejder, der indebærer håndtering af olier, kemikalier, maling og lignende, medmindre der er tale om vedligeholdelse af vindmøller og bygninger.

Stk. 3. I testområdet kan der anlægges et fællesareal, der befæstes således, at der ikke kan ske nedsivning til jorden, hvor der kan foretages reparationer, der kræver brug af olie, kemikalier, maling og lignende, og hvor spild og regnvand opsamles i en lukket tank.

§ 5. Veje og arbejdsarealer m.v. anlægges med almindelig bundsikring og med et dæklag af stabilgrus.

§ 6. Bygninger til besøgscenter, transformerstation, administration og lager m.v. og et parkeringsareal i tilknytning til testcentret kan opføres inden for de placeringer, der er vist på bilag 1. Miljøministeren kan stille krav til bygningernes ydre udformning.

Stk. 2. Bygningernes højde må ikke overstige 8,5 m.

Stk. 3. På møllepladser og pladser til målemaster kan der placeres skure på op til 20 m2 til nødvendige installationer.

Stk. 4. Miljøministeren kan tillade, at stk. 1 og 2 fraviges, hvis der er en funktionel begrundelse herfor.

§ 7. Bevillingshaveren af 150 kV-luftledningen mellem transformerstationerne Frøstrup og Nors samt bevillingshaveren af 60 kV-luftledningen mellem transformerstationerne Frøstrup og Hanstholm skal inden nettilslutningen af testcentret fjerne delstrækninger, som krydser test- og måleområdet, og træffe de nødvendige foranstaltninger som følge heraf.

Stk. 2. Dokumenterede meromkostninger ved foranstaltninger, som er nævnt i stk. 1, dækkes af Energinet.dk. Energinet.dk opkræver herefter meromkostningerne hos elforbrugerne gennem Energinet.dk's tariffer.

§ 8. Miljøministeren kan beslutte, at skov og bevoksning m.v. i testområdet, i måleområdet vest for testområdet og i vindfeltet skal ryddes i det omfang, det er nødvendigt for at anlægge og drive testcentret. Rydningen kan ske i etaper. Disse områder kan holdes uden træbevoksning.

Stk. 2. Miljøministeren skal til erstatning for skov, der er ryddet i henhold til stk. 1, etablere erstatningsskov på statslige og private arealer.

§ 9. Miljøministeren udfører afværgeforanstaltninger af hensyn til yngle- og rasteområder for arter omfattet af bilag 3 til lov om naturbeskyttelse som følge af anlægget og driften af testcenteret.

Stk. 2. Miljøministeren udfører afværgeforanstaltninger for at modvirke, at fugle eller arter omfattet af bilag 3 til lov om naturbeskyttelse forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Miljøministeren foretager endvidere afværgeforanstaltninger af hensyn til fugles æg og reder.

Stk. 3. Miljøministeren udfører afværgeforanstaltninger af hensyn til naturbeskyttelsen i øvrigt.

Kapitel 3

Anvendelsen af testområdet

§ 10. Møllepladserne kan anvendes til opstilling og afprøvning af 7 vindmøller hver med en totalhøjde på op til 250 m. Der kan endvidere opstilles og afprøves mindre vindmøller på møllepladserne, jf. § 3, stk. 4.

§ 11. Meteorologimaster, lysmarkeringsmaster og målemaster skal være fastgjort med en bardunering og må hver være op til 250 m høje.

§ 12. Vindmøllerne og de master, der er nævnt i § 11, skal være ensfarvede og må ikke belyses eller påsættes belysning udover i kortvarige perioder i forbindelse med test, eller hvor hensynet til flysikkerheden tilsiger det.

§ 13. Vindmøllerne under ét må ikke give anledning til mere end 10 timers reel skyggetid årligt ved omkringliggende boliger.

§ 14. Flyvning med helikopter i forbindelse med afprøvning, servicering eller oplæring og lignende må højst finde sted 10 dage om året i og omkring testområdet.

Kapitel 4

Arealerhvervelse, ekspropriation, udlejning og frasalg af arealer, værditab og grøn ordning

Ekspropriation og arealerhvervelse

§ 15. Miljøministeren kan med henblik på etablering og drift af testcenteret erhverve fast ejendom, herunder ved mageskifte og jordfordeling.

Stk. 2. Miljøministeren kan ekspropriere fast ejendom inden for vindfeltet og test- og måleområdet, når det er nødvendigt for etablering og drift af testcenteret, herunder til nødvendigt nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg og nødvendige supplerende foranstaltninger, herunder ret til adgang til en ejendom i måleområdet for at foretage tekniske målinger eller for at pleje naturarealer af hensyn til driften af testcenteret. Ekspropriation kan endvidere ske til rydning af beplantning, jf. § 8, stk.1.

Stk. 3. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Udlejning, udstykning og frasalg af møllepladser

§ 16. Arealer, der skal anvendes til møllepladser, kan udstykkes og sælges eller udlejes til vindmølleproducenter.

Stk. 2. Arealerne må kun anvendes til afprøvning af prototyper af vindmøller og andre test i tilknytning hertil.
Værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller på testcentret

§ 17. Lov om fremme af vedvarende energi og regler udstedt i medfør heraf finder anvendelse på vindmøller, som opstilles på testcentret, med de tilpasninger, der følger af §§ 18-21.

§ 18. Den driftsansvarlige, jf. § 2, indtræder i de rettigheder og pligter, som er tillagt opstilleren efter §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Hvis den del af en ejendom, som udsættes for værditab, er erhvervet af miljøministeren i henhold til § 15 inden opstilling af den første vindmølle på testcentret, bortfalder krav om betaling for værditab for den pågældende ejendom.

Stk. 3. Ejeren af en ejendom, hvis krav på betaling af værditab er bortfaldet, fordi værditabet udgør 1 pct. eller derunder af ejendommens værdi, kan anmode taksationsmyndigheden om genoptagelse af afgørelsen, hvis en efterfølgende delvis ekspropriation i henhold til § 15 inden opstilling af den første mølle medfører, at værditabet herefter vurderes til at kunne overstige 1 pct. af ejendommens værdi. Anmodning om genoptagelse skal indsendes til Energinet.dk inden 4 uger efter, at der er truffet afgørelse om ekspropriation.

Stk. 4. Ved annoncering m.v. efter § 19 og ved taksationsmyndighedens vurdering af værditab efter § 7 i lov om fremme af vedvarende energi skal det lægges til grund, at der opstilles 7 vindmøller hver med en totalhøjde på 250 m.

§ 19. Den driftsansvarlige afholder efter annoncering i lokale aviser senest den 31. december 2010 det offentlige møde nævnt i § 9, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, hvor der redegøres for konsekvenserne af opstilling af vindmøller på testcenteret for de omkringliggende faste ejendomme.

Stk. 2. Den driftsansvarlige giver individuel, skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde og om fristen for at anmelde krav m.v., jf. § 9, stk. 3, og § 10 i lov om fremme af vedvarende energi, til:
1) Ejere af fast ejendom, der helt eller delvis er beliggende i en afstand af op 1500 m fra opstillingsstedet.
2) Andre interesserede, som har anmodet Energinet.dk om underretning.

Stk. 3. Energinet.dk skal godkende den skriftlige meddelelse og underrette den driftsansvarlige om andre interesserede, jf. stk. 2.
§ 20. Ejere af fast ejendom, hvorom der er truffet afgørelse om værditabsbetaling, eller hvor der er indgået aftale herom, kan ikke rejse nye krav om værditabsbetaling mod den driftsansvarlige efter denne lov eller efter lov om fremme af vedvarende energi som følge af opsætning og nedtagning af vindmøller på testcenteret.

Stk. 2. Ejere, der har fået tilkendt værditabsbetaling eller har indgået aftale herom, har krav på at få udbetalt denne, når den første vindmølle på testcenteret er opstillet, jf. dog § 18, stk. 2.

Stk. 3. § 54 i lov om fremme af vedvarende energi finder ikke anvendelse på vindmøller opstillet på testcenteret efter denne lov.
Grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier

§ 21. Kommunalbestyrelsen kan ved opstilling af vindmøller på testcenteret ansøge om tilsagn om tilskud svarende til den forventede installerede effekt fra den grønne ordning, som er nævnt i § 18 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Uanset § 18, stk. 2, 2. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi kan kommunalbestyrelsen ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning for vindmøller på testcentret fra og med den 1. juli 2010.

Kapitel 5

Planlægningsmæssige forhold

§ 22. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter den øvrige lovgivning til at opføre vindmøller i beskyttelseszonen, hvis beskyttelseszonens funktion ikke derved ændres eller påvirkes negativt i forhold til testcenteret.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter den øvrige lovgivning til at opføre bygninger eller tekniske anlæg af mere end 12 meters højde i vindfeltet, hvis vindfeltets funktion ikke derved ændres eller påvirkes negativt i forhold til testcenteret. Uanset bestemmelsen i 1. punktum må der opføres bygninger, der opføres som tilbygninger eller bygninger i tilknytning til eksisterende byggeri.

Stk. 3. Der må ikke udlægges nye arealer til byzone, sommerhusområde, skovrejsning eller anden arealanvendelse i vindfeltet, hvis vindfeltets funktion derved ændres eller påvirkes negativt i forhold til testcenteret.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser, som er nævnt i stk. 1 og 2, kan påklages efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen i øvrigt er truffet i henhold til.

Kapitel 6

Forholdet til anden lovgivning

§ 23. Der kræves ikke tilladelse efter § 65, stk. 2 og 3, jf. §§ 3 og 17, i lov om naturbeskyttelse og § 35, stk. 1, i lov om planlægning til udførelse af arbejder efter kapitel 2 og 3 i denne lov og til udstykning af arealer, der sælges efter § 16.

Stk. 2. Reglerne i lov om planlægning om tilvejebringelse af kommune- og lokalplaner, Viborg Amts regionplan 2005 med tilhørende regionplantillæg, § 29 a i lov om naturbeskyttelse, § 6 a, stk. 1 og 2, og § 7 i lov om jagt og vildtforvaltning samt §§ 8-13 og 26-28 i lov om skove finder ikke anvendelse ved udførelse af arbejder efter kapitel 2 og 3 i denne lov.

Stk. 3. §§ 10 og 11 i lov om elforsyning finder ikke anvendelse for vindmøller, der opstilles på testcentret.

§ 24. Uanset reglerne i kapitel 4 i lov om naturbeskyttelse kan den driftsansvarlige træffe afgørelse om, at offentligheden ikke har adgang til testområdet, når der arbejdes med opsætning af vindmøller eller større mølledele, eller når sikkerhedsmæssige hensyn i øvrigt gør det nødvendigt.

Stk. 2. Den driftsansvarliges afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Delegation m.v.

§ 25. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Kapitel 8

Fjernelse og ophør

§ 26. Den driftsansvarlige kan beslutte at nedlægge testcentret og skal i forbindelse hermed sikre, at testområdet ryddes og retableres, således at det kan overgå til skov- eller naturformål.

Stk. 2. Det skal fremgå af kontrakter om erhvervelse af arealer efter § 16, at sådanne arealer skal overdrages til Miljøministeriet, når testcenteret nedlægges.

Stk. 3. Miljøministeren bestemmer, hvordan den driftsansvarlige skal retablere testområdet til skov- eller naturformål.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 27. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Med virkning fra denne dato bortfalder verserende sager efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning af arealer i test- og måleområdet og vindfeltet, der vil være til hinder for etablering af et testcenter efter denne lov.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hele lovforslaget og lovforslagets bemærkninger samt miljøminister Karen Ellemanns tale ved fremsættelsen kan findes under relaterede links under denne artikel.

Dokumentation

Lovforslag om testcenter for kæmpevindmøller (inkl. bemærkninger til lovforslaget)
Miljøminister Karen Ellemanns tale ved fremsættelse af lovforslag om testcenter for kæmpevindmøller

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvorfor skal testcentret for gigantvindmøller hastes igennem? Producenterne er iflg. bemærkningerne til lovforslaget tidligst klar med vindmøller på 250 m i 2015.

Der er således masser af tid til at finde en anden og bedre placering - f.eks. på en eller flere ringøer med en fast forbindelse til land via en dæmning. Med den løsning kunne vi få afprøvet 2 ting på en gang - gigantvindmøller i deres rette element og lagring af el via udpumpning af vand fra ringøens midte.

  • 0
  • 0

Der er valg næste år, og her vil regeringen gerne fremvise en ryddet fredskov, hvor der er opstillet min. 1 vindmølle.

På samme vis med Anholt er planen utvivlsomt, at Løkke laver interview på toppen af en ny havvindmølle ifm. valgkampen.

Således slipper man for at høre på Helle og Villy, der jo allerede nu er larmende tavse i sagen.'

Men denne ensidige vindstrategi bliver måske nu endeligt bedre dokumenteret på teknik, miljø og økonomi. Det er vel også blevet tydeligt at man ikke bare stillet vindmøller op på nærmest timer.

Man lad os se om der ikke kommer et uventet vindskift.

  • 0
  • 0

Regeringens helt uansvarlige naturovergreb og dermed massive ødelæggelse af et af de mest unikke og fredfyldte sammenhængende naturområder ved Vigsø Bugt bør samle alle danskere !

Den nylige meningsanlalyse som Altinget.dk gennemførte viste, at 75 % af samtlige adspurgte i Nordjylland er imod testcenterets placering, og på landsplan var der ligeledes et markant flertal imod regeringens skandaløse planer, der er i strid med internationale aftaler og flere EU-direktiver.

DERFOR har Landsforeningen for Bedre Miljø taget initiativ til en KÆMPE DEMONSTRATION PÅ CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS TORSDAG d. 22. APRIL 2010 samtidigt med, at lovforslaget bliver 1. behandlet i Folketinget. Kendte landspolitikere og markante kulturpersonligheder vil sammen med talsmænd for landets grønne organisationer fremføre deres kritik af planerne for testcenterets beliggenhed, og dermed protestere imod regeringens politik, der ikke har et stort demokratisk overskud.

Læs mere om demonstrationen på hjemmesiden www.NATIONALTTESTCENTER.dk ligesom der via dagspressen vil fremkommer yderligere informationer om demonstrationen.

Opfordringen til samtlige danskere er at komme og vise utilfredsheden med regeringen !

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten