Danmarks første forskningsanlæg til biogas og separation

Et nyt biogas- og gyllesepareringsanlæg på Forskningscenter Foulum skal sparke afgørende mere liv i indsatsen for at udnytte de kolossale mængder husdyrgødning bedst muligt, i Danmark såvel som internationalt.

Planerne om et biogasanlæg på Forskningscenter Foulum har rumlet en tid, og behovet er indlysende, når Danmark producerer omkring 25 mio. svin årligt.

Først var anlægget tænkt som en del af den daglige landbrugsdrift, men snart kom der ønsker fra såvel landbrugserhvervet som fabrikanter om at bygge et statsligt anlæg, hvor man samtidig kunne udføre storskalaforsøg.

Foulum er en oplagt placering for forsøgsanlægget, fordi man her kan kombinere forskernes faglige viden og stedets store husdyrproduktion. Samtidig er der mange husdyr i Viborg Amt.

Formålet med et biogasanlæg er at omsætte gødning til energi. Forskernes udfordring er at få mest mulig ud af de processer, der foregår i tankene. Man vil bl.a. eksperimentere med at tilsætte energiafgrøder og halm for at øge udvindingen af energi.

Forskningen skal endvidere sigte på at få en forbedret udnyttelse af næringsstofferne og klarlægge sideeffekterne på bl.a. drivhusgasemissioner og lugt.

Fødevareministeriet betaler

»Jeg er glad for, at vi snart kan tage det første spadestik til det nye forskningsanlæg på Foulum. Og jeg er stolt af, at det er Danmarks første af sin slags. Det er vigtigt, at vi forsker i og udvikler ny teknologi, der kan forbedre samspillet mellem landbrug og miljø. Derfor synes jeg også, at de penge, der er bevilliget til forskningsanlægget, er godt givet ud,« siger fødevareminister Mariann Fischer Boel, der i et såkaldt aktstykke om sagen til Folketingets Finansudvalg beder om bevillingen.

I gyllesepareringsanlægget skilles gødningen i en vandig del og en fast del. Den vandige del indeholder næsten ingen næringsstoffer og vil blive spredt på de nærmeste marker. Derimod har den faste del en høj koncentration af næringsstoffer.

Og ved at få næringsstofferne koncentreret fylder de mindre, og de bliver dermed lettere at transportere til områder med færre husdyr, hvor man har brug for stofferne.

Ambitionen er, at anlægget på Forskningscenter Foulum med de tilknyttede forsknings- og udviklingsaktiviteter kan udvikle sig til et nationalt og internationalt videnscenter for gyllebehandling.