Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Cykelfabrik må understøttes, mens 200 ton forurenet jord bores op

Den røde markering viser, hvor entreprenørmaskiner borer 200 ton forurenet jord op i Them. De fire store produktionsbygninger er cykelproducenten Winther. Illustration: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og Region Midtjylland

I godt 20 år frem til 1985 anvendte cykelproducenten Winther i Them nær Silkeborg i tråd med gældende regler klorerede opløsningsmidler, blandt andet trichlor, i et affedtningsanlæg.

Det har desværre efterladt en betydelig forurening i et mindre område af virksomhedens grund. Nu truer forureningen et indvindingsopland til det lokale vandværk og indeklimaet hos naboerne, der bor op til grunden, skriver Region Midtjylland.

I denne uge regner Region Midtjylland med at blive færdig med at bore 200 ton forurenet jord op klos op ad produktionsbygningen for at afgrænse forureningen. Mens borearbejdet står på, fortsætter produktionen i virksomheden, og det har krævet nytænkning.

»Forureningen er svært tilgængelig, fordi den ligger i skellet mellem virksomhed og private boliger, og der samtidig står en transformatorstation dér, hvor man skal ind,« fortæller Helle Blæsbjerg, geolog i Miljø i Region Midtjylland.

Gravemaskine hejst ind

Man har f.eks. været nødt til at hejse en lille gravemaskine ind over taget på fabrikken, hvorimod trillebørene med motor godt kan passere gennem en åbning på 1,5 meter og ud til containeren på pladsen foran fabriksbygningerne med deres last af forurenet jord.

Jorden bores op ved hjælp af et formationsbor med en diameter på 60 cm.

Inden borearbejdet gik i gang, er tre punktelementer i fabrikken, der holder produktionsbygningen, blevet understøbt. Og de første boringer helt op ad bygningen er blevet fyldt med beton efterfølgende for at stabilisere bygningen. De næste rækker af borehuller er derimod fyldt med sand.

Ny boring ændrer grundvandets strømning

Grunden blev i 2006 udpeget som mulig forurenet, men forureningen blev først konstateret, efter at Them Vandværk i 2014 tog en ny vandboring i brug.

Ved en rutinemæssig undersøgelse opdagede kommunen i 2016 klorerede opløsningsmidler på et niveau lige omkring grænseværdien i vandværkets vand.

Læs også: Prøvetoilet i nedlagt renseri afslører, hvordan jordforurening spreder sig

Vandværket har fire boringer, og man gik straks i gang med at lokalisere kilden. Det viste sig, at det var den nyeste boring, som var ramt af klorerede opløsningsmidler. Det skete samtidig med, at regionen var gået i gang med at lave undersøgelser derude. Det er formentlig netop den nye boring, der har været med til at mobilisere forureningen.

Her bliver den lille gravemaskine løftet over taget og ind på hotspot bag bygningen. Illustration: Sweco

»Der ligger nogle boringer tættere på, som ikke er påvirket, men hvor forureningen formentlig er passeret hen over. Vi er overbevist om, at det er det fundne hotspot, der giver anledning til påvirkningen af den nye boring, da der ikke er andre kilder, som vi har kendskab til i nærheden, som kan give denne koncentration af klorerede opløsningsmidler,« siger Helle Blæsbjerg.

»Rådgiveren har regnet på det, og man mener, at presset på den nye vandboring har været så højt, at det har været nok til at ændre vandets strømninger i jorden. Samtidig er en virksomhed på den anden side af forureningen gået over på den offentlige vandforsyning, og det har været med til at lave et ekstra træk på vandstrømmen,« siger hun.

Efter en række undersøgelser besluttede regionen at fjerne hotspottet ved Winther-fabrikken.

Lerlag afværger lidt

Fjernelsen af jorden er begrænset af fabriksbygningens fundament, så der vil være en restforurening under bygningen, som regionen ikke kan komme til. Men jordens struktur hjælper heldigvis selv med til at begrænse forureningen.

Læs også: Danmark fortynder sig ud af pesticidproblemet - er det tid til at rense vandet?

»I dag ligger der et naturligt lerlag på en-to meter cirka seks-syv meter under terræn, og vi kan se, at lerlaget til en vis grad opretholder beskyttelsen af grundvandet nedenunder. Så i forbindelse med undersøgelserne har vi været meget påpasselige med ikke at gennembore laget. Og under fjernelsen af jorden borer vi, til vi rammer lerlaget og stopper,« siger Helle Blæsbjerg.

Dermed får forureningen ikke mulighed for at strømme frit nedadtil på grund af lerlaget. Desuden lægges der dræn i jorden, så det meste af det bidrag, der måtte komme fra den gamle forurening inde under virksomheden, efterfølgende kan suges op, forklarer geologen.

Forbedrer indeklimaet

Regionens arbejde er dermed ikke færdigt, selv om man fjerner hotspottet. Man skal stadig kigge på en nærmere afgræsning af forureningen.

Læs også: God forretning: København giver træerne renset spildevand

»Men fordi vi kan se, at forureningen er blevet mobiliseret så hurtigt, er vi også interesseret i hurtigt at få reduceret kilden. Det er vores forventning, at indeklimaet hos naboerne bliver bedre. Måske ikke lige efter afslutningen, men på sigt,« siger Helle Blæsbjerg.

Frisesdahl er entreprenør på opgaven, mens Sweco er rådgiver og fører fuldtidstilsyn. Illustration: Sweco

Forureningen har heldigvis ikke været så kritisk, at det har været nødvendigt at lave afværgeforanstaltninger eller genhuse naboerne.

En af boligerne var under renovering, og der har man valgt at etablere radonsikring svarende til nybyggeri. Radonsikringen fører indtrængende flygtige stoffer væk fra undersiden af bygningen, og hindrer dermed indtrængning af flygtige stoffer til indeklimaet.

Der er udlagt dræn under gulvpladen, som derefter er ført over tag med det formål at fjerne de flygtige stoffer bedst muligt ved anvendelse af den naturlige termik, som eksisterer i en bygning.

Oprydningen på grunden sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, Winther og Them Vandværk.