Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Concito: Uden CO2-afgift til landbruget vil resten af samfundet betale dyrt

PLUS.
En moderne gyllespreder med et stort vingefang gør det muligt at sprede meget gylle på kort tid. Illustration: Aarhus Universitet

Hvis landbruget skal reducere sine udledninger med fem mio. tons CO2e inden 2030 uden støtte fra samfundet, så kommer det til at koste landbruget 11,5 mia. kr., viser en ny beregning fra Concito.

Til gengæld bliver regningen endnu højere, hvis samfundet i stedet skal betale for reduktionerne via støtte til landbruget.

»Den støtte, landbruget ender med at betale, er 11,5 mia. kr. Men når staten så skal ud at skaffe 11,5 mia. kr. i støttebetaling, så er de tvunget til at opkræve skatter for 15 mia. kr.,« siger Torsten Hasforth, seniorøkonom i Concito, som har lavet beregningen.

Omkostningen er prisen, hvis landbruget kun reducerer udledningerne, f.eks. ved at udsluse gyllen oftere, tilsætte nitrifikationshæmmere eller ændre på fodersammensætningen.

De samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå 70 pct.-målsætningen bliver omkring tre gange større, når metan, lattergas og F-gasser friholdes fra beskatning. De Økonomiske Råd

Det er altså uden at lægge selve produktionen om, så der f.eks. kommer færre dyr, siger han.

Concitos beregning er baseret på De Økonomiske Råds (DØR) miljøøkonomiske rapport fra 2020.

I Landbrug & Fødevarer mener man ikke, at man allerede nu kan vurdere, hvad det vil koste, hvis landbruget selv skal betale for at reducere de 5 mio. tons.

»Helt overordnet, så (er, red.) beregningerne fra Concito fagligt set ikke gangbare«, skriver Landbrug & Fødevarer i en kommentar til Ingeniøren.

»Det er et kludetæppe af delberegninger sammensat fra forskellige rapporter. Datagrundlaget er misvisende i forhold til landbruget og forudsætningerne fra kilderne er meget forskellige.«

F.eks. omfatter DØRS analyse tilskud til en lang række aktiviteter, der ikke er relateret til landbruget, fx kraftvarmeværker, elektrificering af procesteknologi, elbaseret transport samt tilskud til husholdningernes elforbrug for at tilskynde til anvendelse af varmepumper og elbiler, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Dyrere at nå klimamål uden CO2e-afgift på landbruget

Der tegner sig i øjeblikket et politisk flertal for at pålægge landbruget en CO2-afgift.

Men det debatteres stadig, hvor høj den skal være, om staten skal uddele støtte for at hjælpe landbruget med at omstille sig og i så fald hvor meget.

Én ting er alle nået frem til: Det bliver dyrt at nå klimamålet.

DØR regnede allerede i 2021 ud, at hvis Danmark skulle nå 70 procent-målsætningen i 2030 uden en CO2-afgift på landbruget, så ville andre skulle betale betydeligt mere for at reducere deres drivhusgasudledninger.

Beregningen siger, at hvis man laver en ensartet beskatning af alle drivhusgasudledninger, kan man nå i mål med 70 procent reduktionen i 2030 med en CO2-afgift på 1.200 kr. pr. ton. Skal udledninger af metan, lattergas og F-gasser undtages, skal afgiften op i 3.000 kr.

En del af forklaringen er, at landbruget udleder langt størstedelen af de mest potente drivhusgasser, metan og lattergas.

Omkring en tredjedel af drivhusgasudledningerne i 2030 forventes at komme fra metan og lattergas, hvoraf landbruget står for omkring 85 procent.

Uden en reduktion her, skal der findes større reduktioner andre steder.

»De samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå 70 pct.-målsætningen bliver omkring tre gange større, når metan, lattergas og F-gasser friholdes fra beskatning. Velfærdstabet ved at nå reduktions-målsætningen udgør godt 12 mia. kr. (…) mod de knap 4 mia. kr. med den ensartede drivhusgasbeskatning,« skrev DØR i oplægget i 2021 om dansk klimapolitik frem mod 2030.

»Meromkostningen afspejler, at reduktionerne ikke længere foretages de steder, hvor det er samfundsøkonomisk billigst, og at en række dyrere reduktionstiltag, som ellers ikke var nødvendige, derfor må tages i brug.«

Klimarådet vil have afgift på landbruget

Det er en af grundene til, at Klimarådet støtter en drivhusafgift på landbruget, siger medlem af Klimarådet Jette Bredahl.

I et interview med Ingeniøren har hun udtalt:

»Det er det, der er hele ideen ved at lægge en ensrettet drivhusafgift. Det er, fordi man siger, det skal koste det samme at udlede, uanset hvor i samfundet det er. På den måde, så sikrer det, at vi laver udledningsreduktionerne, hvor det er billigst muligt,« sagde hun.

»Hvis vi vælger at have en sektor eller en bestemt produktionsform indenfor en sektor, som får lov at slippe for afgifter, så kommer vi til at have en større udledning i den sektor, end vi ellers ville have haft.«

Ifølge Danmarks Nationale Opgørelse 2020 stod landbruget i 2020 for 27,1 procent af Danmarks totale drivhusgasemission i CO2e.

Landbrug & Fødevarer: For tidligt at vurdere pris

Torsten Hasforth mener ikke, at landbruget med den nuværende produktion og virkemidlerne fra Klimaplanen 2022 kan opnå en reduktion på fem mio. ton CO2e. Han mener, der skal nye virkemidler til og gerne en omlægning af produktionen, som netop kunne komme ved en afgift.

Landbrug & Fødevarer mener ikke, man endnu kan lave en meningsfuld vurdering af, hvad det vil koste landbruget at reducere de 5 mio. tons, fordi nogle virkemidler stadig er under udvikling.

»Der er ikke for nuværende velbeskrevet virkemidler, der tillader en sådan opgørelse. Concito tager udgangspunkt i virkemidler, der kan reducere 1,8 mio. ton CO2e. Vi kender ikke priserne på de virkemidler der skal nå de yderligere 3,2 mio. ton,« skriver Landbrug & Fødevarer i en mail til Ingeniøren.

»Nogle teknologier er allerede klar fx hyppig udslusning af gylle. Andre er meget tæt på at blive kommercialiseret – som fx pyrolyse, nitrifikationshæmmere og tilsætningsstoffer. Og så er der nogle helt nye teknologier, som først vil blive udviklet i de kommende år. Concitos beregninger er i denne sammenhæng det rene gætværk.«

Organisationen vil ikke udtale sig om, hvad landbruget selv tænker, vil være den mest omkostningseffektive vej til at reducere. Man afventer stadig anbefalingerne fra ekspertgruppen for grøn skattereform, som skulle se på både CO2-afgift, regulering og landbrugsstøtte.

Concito: Omfattende støtte til landbruget er OK

I sidste ende vil løsningen nok blive en kombination af forskellige virkemidler, og det har Concito ikke noget problem med, siger Torsten Hasforth.

Faktisk må støtten godt være relativt omfattende i starten, så det ikke går for hårdt ud over landbrugets bundlinje og jobtab begrænses 'på den korte bane'.

»Vi har ikke noget imod, at man har støtteordninger,« siger han.

»Det Økonomiske Råd argumenterer jo for, at støtteordninger gør det her dyrere, men vi har også en forståelse for, at landbruget har indrettet sig selv ud fra, at de ikke skulle betale CO2-afgifter. Nu vil vi gerne have, at de faktisk tilpasser sig i forhold til den skadeseffekt, der er fra den drivhusgas, der udledes fra landbruget. Så giver det mening at, det for det første indfases over lang tid, for det andet at man også kobler nogle støtteordninger til, så vi hjælper dem med at lave den her omstilling.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"»Det er det, der er hele ideen ved at lægge en ensrettet drivhusafgift. Det er, fordi man siger, det skal koste det samme at udlede, uanset hvor i samfundet det er. På den måde, så sikrer det, at vi laver udledningsreduktionerne, hvor det er billigst muligt,« sagde hun."

Kunne man evt. få næsen ud af navlen?

Formålet er at mindske klimaforandringer. At stirre ensidigt på DKs 70% mål, får tilsyneladende nogen til at se eksport af produktion til udlandet som en løsning.

Det gavner ikke klimaet.

 • 10
 • 3

Jeg tænker af og til på om disse CO2 afgifter virkelig skulle mindske CO2 udledningen, eller om de ikke bare er ekstra afgifter med et lag grøn klimalak.

Energiprisernes himmelflugt skulle svare til en CO2afgift på måske 10.000kr/t, og har ikke dæmpet udledningen tilsvarende.

 • 4
 • 12

Der er ingen tvivl om at en CO2afgift på landbruget er nødvendig for at reducere udledningen, men er vi overhovedet klar med tal for hvad hver enkel enhed udleder? Man kunne selvfølgelig bare lægge afgift på de producerede varer, men så forsvinder incitamentet til at klimaoptimere de enkelte produktionsformer. Der er i forvejen styr på hvad der findes af drøvtyggere, hvordan der gødes, og hvor meget jord der dyrkes.

Først og fremmest kan vi sørge for at der kommer CO2-afgift på alle fossile brændsler til alle formål, så er der afgift på 20% af landbrugets udledning.

Det vil også være en god ide med CO2-afgift på den kundstgødning der er fremstillet af naturgas, det er også en stor bid.

Afgift på metan fra gyllehåndtering er af stor værdi da der findes gode muligheder for at reducere udledningen med forsuring og håndtering.

Drøvtyggerne bliver en stor post, en malkeko afgiver metan svarende til 5 ton COe pr. år. Derudover kommer ungkvæg, fedekvæg, geder og får. Jeg tvivler på det kan betale sig at have fedekvæg, får og geder med 1.200 kr pr. ton COe, men de er også en lille del af landbruget.

Danmark aksporterer landbrugsprodukter for 168 milliarder, hvis dette tal falder for meget går det ud over vores velfæd, så det bliver noget af en opgave at ballancere mellem indtægter og CO2-reduktioner.

 • 5
 • 5

Det jeg tvivler på er om det er vigtigere med afgiften end den ændrede adfærd?

Man ser jo, at hvis adfærden ændres for meget mangler der pludselig penge i kassen.

Skal det tolkes som om, du er modstander af en CO2 afgift Svend?

Og i givet fald: På grund af statens potentielle provenue (+/-) eller fordi du mener, det ikke hjælper på problemet, eller fordi du mener, der slet ikke er noget problem.

Det ville klæde dig at melde klart ud - i stedet for denne mere eller mindre subtile stikken til en mulig afgift.

 • 6
 • 7

subsidiært at 'problemet' eksisterer, men er så diminutivt, at det ikke er værd at skyde sig selv i forden for at 'løse'!? :)

Jeg er helt på det rene med, at det er dit (og din sekt's) synspunkt HHH. Det er dog i klar modstrid med, hvad videnskaben har fundet frem til.

 • Og nu var det sådan set Svend, jeg spurgte - - -

PS: Jeg kører godt nok ford, men kunne da aldrig drømme om at skyde mig selv i den?

PPS: Paul Driessen er tilknyttet CFACT, som er kendt for at modtage funding fra fossil og ICE-industrien.

 • 7
 • 2

Jeg er også noget nysgerrig efter hvordan man ville håndtere at nogle bønder anvender denitrifikationsmidler og andre ikke gør? Og hvordan noget gylle er afgasset og andet ikke er.

Det ville nok give mere mening at kræve denitrifikationsmidler i alt gylle, med mulighed for at søge om fritagelse på jorde hvor det specifikt er problematisk.

 • 1
 • 0

Formålet er at mindske klimaforandringer. At stirre ensidigt på DKs 70% mål, får tilsyneladende nogen til at se eksport af produktion til udlandet som en løsning.

Det gavner ikke klimaet.

Eksport af landbrugsproduktion til udlandet har dog den fordel, at så bliver de pågældende lande nødt til selv at rydde deres udledningsbudget for at få plads til flere køer.

Jeg vil være træt af hvis vi i 2030 skulle overdrage 43% (?) af Danmarks CO2 budget til landbruget så de kunne tjene penge med det, og så skulle resten af samfundet skære ind i benet alle andre steder for at nå 70% målet.

Stof til eftertanke: Hvad hvis Kina brugte den argumentation overfor resten af verden? Så skulle alle til selv at producere alt det de forbruger?

 • 6
 • 1

Skal det tolkes som om, du er modstander af en CO2 afgift Svend?

Både ja og nej. Det kommer helt an på hvor meget reduktion i udledningen man reelt opnår for afgiften.

Så vidt jeg har set anslås landbruget at udlede 10 til 11 millioner t/år. Det forventes så at CO2 afgiften skulle halvere den udledning.

Det er hvad jeg er skeptisk overfor. Jeg har ikke set lignende reduktioner i andre sektorer alene fra afgifter.

 • 3
 • 3

Med co2 afgift på landbrugsproduktionen havner regningen vel i sidste ende hos forbrugerne, forudsat at vi stadigvæk køber dansk produceret fødevare. Vi kommer derfor til at se en mindre eksport og større import af fødevarene fremover og så er vi jo lige vidt. Men fint ser det ud.

 • 4
 • 1

Vi køber ikke dansk producerede fødevarer, vi køber det de har i Kvickly til den bedste pris. Så ja, enhver reduktion af landbrugets produktion kommer til at betyde mere import og mindre eksport.

Jeg mener da også at målet med CO2-afgiften skal være at mindske udledningen uden at mindske værdien af det landbruget producerer. Det kan sagtens være at det er en god idé at føre afgiften tilbage til landbruget fx. i forhold til værdien af det producerede, så bliver det en rigtig god forretning for landmænd at indføre teknologi og metoder der reducerer udledningen.

Det vil være en økonomisk katastrofe hvis landmænd bare siger: "jeg lukker min produktion, lægger jorden ud til jagt og finder mig et lønmodtagerjob.

 • 3
 • 2

Hvis landbruget skal reducere sine udledninger med fem mio. tons CO2e inden 2030 uden støtte fra samfundet, så kommer det til at koste landbruget 11,5 mia. kr., viser en ny beregning fra Concito.

Hvor stor en afgift skal landbruget "betale" hvis man først fjerne CO2 + metalen fra landbruges "affald" som ikke udnyttes til biogas?

Frem til 2040 forventes halm at spille en langt større rolle i biogasproduktionen end i dag. Metanproduktionen fra halm i biogas udgør i dag kun op til 5 pct. af den samlede metanproduktion. Frem til 2040 forventes halm i mindre grad end i dag at blive brugt til el- og varmeproduktion i takt med, at flere halmbaserede værker konverterer til varmepumper. En del af halmressourcen vil med al sandsynlighed også gå til andre nye teknologier som fx produktion af biokul via pyrolyse. Da halm er en ressource, der udnyttes af flere teknologier, men samtidig har potentiale til at øge biogasproduktionen, er det udnyttelsen af denne ressource, der ses som den afgørende faktor for størrelsen af den fremtidige biogasproduktion.

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/...-baggrundsnotat-_groen_gasstrategi.pdf

 I 2020 afgasses 20 procent af den danske husdyrgødning, og biogas dækker 20 procent af gasforbruget. I 2017 blev der i Danmark produceret cirka 5,8 millioner tons halm. 1,8 millioner tons blev anvendt til foder og strøelse og kan gå videre til biogasanlæggene via gylle eller dybstrøelse. 1,6 millioner tons blev anvendt til produktion af el og varme, og 2,4 millioner tons blev ikke bjerget. Den ikke-bjergede halm er umiddelbart til rådighed for biogasproduktion, men der er behov for yderligere udvikling for at realisere potentialet teknisk og økonomisk. Hen over en årrække forventes det, at halm vil blive trukket ud af energiproduktionen, da sol, vind og varmepumper forventes at dække en stigende del af varmebehovet. Herved frigøres op til 1,6 millioner tons halm til biogasproduktion.

Hvis det er muligt at udnytte de 2,4 millioner tons halm som ikke blev bjerget til biogas, så ville landbruget allerede reduceret deres udledning med ca. halvdelen af 2030 målet. Hvis alt landbruges "affald" kunne indgå i produktionen af biogas, hvor styor en andel af 2030 målene ville så være dækket?

 • 0
 • 0

Co2 afgift på kød

Jeg kan ikke forestille mig at der skal afgift på kød, men derimod på kilden til klimagasserne, køer, fedekvæg, får og geder.

En meget klar del af Kyotoaftalen er at drivhusgasser fra fossiler måles på forbrug/afbrænding og at klimagasser fra andre kildser måles på produktionen. Jeg synes det giver mest mening at sætte ind samme sted som man måler så man kan dokumentere en målbar virkning.

Eksporten af klimabelastende varer er da bestemt relevant, men når du nævner soja fra Brasilien, så er det faktisk være meget værre hvis vi øger importen af brasiliansk oksekød, må indrømme jeg bliver ærgerlig når jeg ser brasiliansk oksekød i køledisken.

Det er ingen naturlov at vi skal importere soja fra Sydamerika, USA poducerer ca. som Brazilien, og Ukraine lægger nu en pæn del om fra majs til soja fordi de regner med en tættere tilknytning til Vesteuropa hvor der er stor efterspørgsel efter soja.

 • 0
 • 2

Hvis nu lanbruget havde påbegyndt udvikling af produktionen med CO2 reduktion for øje, for mange år siden, da andre erhverv begyndte, ville det se anderledes ud. MEN de har ikke løftet en finger, sidder kun og piver, og det er ærgeligt, for jeg spiser helst dansk producerede fødevarer.

ØV

 • 1
 • 5

Hvordan er landbrugets CO2 udledning beregnet og hvor meget fylder de enkelte dele?

Planterne optager CO2 når de vokser, og samme CO2 udledes igen når dyr eller mennesker forbrænder maden, eller det afbrændes eller forrådner i naturen, så den del må være CO2 neutral.

Tilbage er der det fossile brændsel der bliver brugt til maskiner og transport.

Den energi der er brugt til fremstilling af kunstgødning og andre hjælpestoffer.

Den udledning af methan, lattergas m.m. der sker fra produktionsdyr og andre processer knyttet til landbruget.

Men hvor meget udgør de 3 elementer hver især?

 • 2
 • 0

for det forfald af landbrugsjorden der sker og er sket ved forarmelsen af den organiske del af jorden.

Faktisk så sker der en jordforbedring med øget kulstofindhold i jorden når der dyrkes traditionelt på de lettere jordtyper. Jeg går ud fra det er rødder og nedmuldede plantedele der efterlader kulstof når det nedbrydes.

Men jeg har også hørt landmænd udtrykke bekymring for det kulstof der fjernes når man laver biogas af gyllen, jeg er ikke kemiker nok til at regne ud om der har reel betydning.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten