Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Branchen om lækkede krav til grøn brint: »Det er hul i hovedet«

PLUS.
Illustration: Lasse Gorm Jensen

Egentlig var Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, ikke så bekymret for indholdet af den kommende delegerede retsakt fra EU-Kommissionen – det dokument, der vil fastsætte EU’s krav til, hvordan Power-to-X-brændsler anvendt i transporten skal produceres, hvis de skal kunne sælges som grønne.

Men så lækkede et udkast til retsakten for nyligt.

»Vi er bekymrede nu. Det stiller nogle meget stramme betingelser op, som vil gøre det mere end svært at skabe en sammenhængende PtX-produktion til transportformål,« siger Tejs Laustsen Jensen.

EU’s nye VE-direktiv – som netop er blevet implementeret i dansk lovgivning – mangler at blive skrevet færdig på ét afgørende punkt for PtX-aktørerne: Ingen ved nemlig endnu, hvilke konkrete krav, EU vil stille til certificeringen af grønne brændsler produceret på strøm – det som EU kalder ‘Renewable Fuels of Non-Biological Origin’ (RFNBO).

Da VE-direktivet blev vedtaget på EU-niveau tilbage i december 2018, besluttede man at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle udarbejde de mere konkrete regler på området. Det er resultatet af ekspertgruppens foreløbige arbejde, der nu er lækket, og indholdet har vakt forargelse i danske brancher med interesse i PtX.

Grøn brint skal komme fra ny VE

I det lækkede udkast lægger Kommissionens arbejdsgruppe blandt andet op til, at al produktion af RFNBO’er skal ske på baggrund af ‘additionel VE-kapacitet’ – altså nyopstillet grøn elproduktionskapacitet, som PtX-producenten finansierer via indgåelse af en langsigtet elkøbskontrakt med en VE-opstiller. De opstillede vindmøller eller solceller må desuden ikke modtage statsstøtte.

Årsagen til det såkaldte additionalitetskrav er ifølge det lækkede dokument, at en øget el-efterspørgsel fra elektrolysekapacitet til PtX-formål ellers risikerer at holde hånden under mere fossil elproduktion.

Tejs Laustsen Jensen er helt enig med Kommissionen om, at PtX-produktionen selvfølgelig skal være grøn, men det skrappe additionalitetskrav er en urimelig forskelsbehandling, mener han.

»Det her skaber en forskelsbehandling af brugen af den grønne strøm. Hvis man eksempelvis opfører et datacenter, så er der ingen formelle krav om additionalitet. Men hvis du sætter et elektrolyseanlæg op, som kan være med til at gøre de svært elektrificerbare sektorer grønnere, så skal du pludselig leve op til en række strenge krav,« siger han.

Derudover skal brint-producenten ifølge det lækkede udkast kunne dokumentere i 15-minutters intervaller, at elektrolyseanlægget har været forsynet med 100 procent grøn strøm. Men en så høj tidsopløselighed er slet ikke mulig i det danske elsystem, hvor vi i dag registrerer forbrug og produktion af strøm på timebasis.

I et fælles såkaldt positionspapir udsendt af organisationerne Wind Denmark, Brintbranchen og Drivkraft Danmark fredag, udpeges denne tidsmæssige korrelation som den allerstørste ‘knast’ i udkastet til de kommende regler.

»Et krav på 15 min. er et meget restriktivt krav, der i bedste fald vil fordyre produktionen af grøn brint til transportsektoren og i værste fald umuliggøre det,« skriver organisationerne blandt andet i positionspapiret, der er udgivet på Altinget.

Det vil også betyde, at PtX-producenterne i praksis vil være nødt til at helgardere sig og indgå elkøbsaftaler på adskillige VE-anlæg, for at kunne sikre sig grøn strøm fra de fluktuerende anlæg til at nå det antal årlige fuldlasttimer, der kan gøre PtX-produktionen rentabel, påpeger organisationerne.

Incitament til at gå udenom nettet

I udkastet fra Kommissionen skelnes generelt mellem PtX-anlæg, der er forsynet af et VE-anlæg via en direkte forbindelse, og PtX-anlæg, der trækker strøm fra det kollektive elnet. I tilfældet med den direkte linje er sagen med at dokumentere den grønne strøm selv sagt relativt enkel.

Får PtX-anlægget derimod strøm fra det kollektive elnet, kræves det ifølge udkastet, at det dokumenterede elmiks for hvert kvarter har en højere VE-andel, end det årlige gennemsnit i prisområdet to år tidligere – sagt på en lidt anden måde skal det altså kunne godtgøres, at PtX-aktiviteten i det mindste ikke har påvirket VE-andelen negativt.

Dermed stilles aktører i et land som Danmark med en høj VE-andel umiddelbart en anelse dårligere end aktører i lande, der ‘starter fra nul’, påpeger Tejs Laustsen Jensen. I det hele taget lægger reglerne i udkastet op til at skabe størst incitament til at etablere sin elforsyninge via direkte linjer, mener han.

»Den sikreste måde at kommer udenom alt der her, er at etablere en direkte linje mellem sin elforsyning og sit elektrolyseanlæg, og det er som udgangspunkt ikke tilladt herhjemme på grund af bestemmelser i elforsyningsloven,« siger han.

Han medgiver, at en direkte linje kan være det mest fordelagtige i nogle henseender, men pointerer også at én af styrkerne ved de relativt fleksible elektrolyseanlæg er, at de kan være med til netop at understøtte det kollektive net i form af blandt andet balancering og indpasning af store mængder VE.

»Derfor er det jo decideret hul i hovedet, hvis EU’s regulatoriske setup for PtX ender med at skabe et kraftigt incitament til at etablere direkte linjer, for så går det kollektive net glip af alle de fordele, nettet kan have af de store, fleksible elektrolyseanlæg,« siger han.

Havvind og gamle landmøller dømt ude

De tre brancheorganisationer påpeger i deres positionspapir også, at udkastet til de nye regler de facto vil dømme én af de allervigtigste VE-ressourcer helt ude af at kunne levere strøm til PtX, nemlig havvinden.

Da havvind stadig udbygges via statslige udbud med tilhørende produktionsstøtte, vil de allerstørste VE-anlæg altså umiddelbart ikke kunne leve op til kravet om, at strømmen skal komme fra støttefrie anlæg.

Inde på land ser udkastet til de nye regler også ud til at udelukke en hel kategori af VE-anlæg. I en model foreslået af ekspertgruppen selv kunne pensionsmodne landmøller, som ikke længere kan konkurrere med nyere møller på elprisen, få et andet liv som følge af en ny elkøbsaftale med en PtX-aktør. Det burde i så fald kunne tælle som additionel VE-kapacitet, har argumentationen lydt.

Men sådan en model vil ikke kunne leve op til additionalitetskravet, som det defineres i det lækkede udkast. Dermed mister Danmark sin fordel som en vind-pioner med et stort antal aldrende møller, lyder det fra organisationerne.

Kan blive en showstopper

Selvom den delegerede retsakt kun forholder sig til anvendelse af RFNBO’er i transportsektoren, er det organisationernes store frygt, at reglerne i udkastet kan skabe præcedens for andre anvendelsesområder som eksempelvis i industrien, landbruget og varmesektoren.

Og det vil være en showstopper for udbygningen af de mindst 40 GW elektrolysekapacitet, som EU satser på at nå frem mod 2030, mener Tejs Laustsen Jensen.

»Hvis det her skaber præcedens for anvendelse af grøn brint til andre formål end transport, eksempelvis i industrien, så får EU selv supersvært ved at leve op til sine egne målsætninger på området. Så det er lidt svært at se, hvad Kommissionen vil opnå med det her,« siger Tejs Laustsen Jensen.

Organisationerne håber med sit positionspapir at kunne præge de danske repræsentanter i ekspertgruppen til at arbejde for at trække reglerne i en mere lempelig retning. Den endelige delegerede retsakt skal være færdig inden årets udgang.

»Wind Denmark, Brintbranchen og Drivkraft Danmark [opfordrer] derfor på det kraftigste til, at Danmark i de videre forhandlinger arbejder målrettet, og gerne i alliance med andre medlemsstater, på at få ændret den delegerede retsakt, så den rent faktisk muliggør PtX-produktion, og ikke som fremlagt, da det i bedste fald vil forsinke og fordyre både danske og europæiske projekter, og i værste fald helt umuliggøre dem.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så nu skal man straffes for at være længere fremme end andre EU-lande med vindenergi?! Det der, det er en ommer! Og hvem fik den fjollede ide at gøre det mere fordelagtigt med direkte forbindelser, end med nettilslutning? Hele ideen med PtX er jo "peak-shaving" af nettet!!? Jeg går op og lægger mig...

 • 11
 • 5

PtX er en meget ineffektiv måde at bruge strøm på p.g.a. tabet ved process, transport o.s.v. Det giver kun mening miljømæssigt hvis strømmen ellers ville være gået tabt. Jeg synes derfor det er en rigtig god ide at sikre at kun strøm der ikke kunne være brugt til andet formål tælles som grønt i PtX.

 • 28
 • 3

Du har misforstået det. Man kun tale om effektivitet i forhold til et altrnativ. Hvis der ikke er et alternativ, så bliver den til enhver tid mulige P2X proces "effektiv".

Argumentet er ikke, at x GJ energi kan leveres direkte fra vindmøller når det blæser, og måske kun x/3 GJ energi kan frigives ved senere brug af P2X fuel. Hvis P2X er eneste måde at lagre energi på i stor skala, er eneste måde at energiforsyne skibe, fly og biler, så er det bare sådan det er.

At tale om effektivitet forudsætter altrnativer - og de kan meget vel ikke eksistere i fremtiden.

 • 10
 • 7

At super skarpe krav til energiproduktion gør det svært og dyrt?

Hvem havde dog gættet det?

 • 5
 • 3

Lyder mest af alt som en bevidst obstruktion

Kommentar til Mikael # 8. Princippet er nu fornuftigt nok. Men regelsættet kan være overdrevent restriktivt. Det er benævnt som et UDKAST. Så der er mulighed for at forhandle detaljerne. Det er i alles interesse at regelsættet får den rigtige afbalancering af forskellige hensyn. Som eksempel vil jeg nævne reglerne for afgiftfritagelse af el-biler, hvor nogle af reglerne virker overdrevent gunstige for køberne af eksempelvis hybridbiler.

 • 9
 • 0

Kompliceret detailstyrring udøvet af ikke teknisk sagkyndige politikere, der lader sig rådgive (og måske end smørre?) af egennyttige lobbyister, bør såvidt muligt erstattes af logiske og teknologineutrale rammebetingelser, der lader de kommercielle aktører finde de - for borgerne samlet set - billigste klima- og VE-veje frem, - for egen regning og risiko.

De vigtigste nye rammebetingelser på området er formentlig:

1: En CO2e-afgift "med fortegn", dvs inkl. mulighed for - gerne tilsvarende - støtte til dokumenteret CO2e-negativ VE (inkl. som følge af undgået emission af stærke klimagasser fra nedbrydning af organiske restprodukter i det fri og inkl. langtids-kulstoflagring).

2: En passende forsyningssikkerhedsbefordrende (gerne procentuel eller på anden måde progressiv) kWh-støtte til bæredygtig el-produktion, i stedet for garanterede mindstepriser og (desværre meget lignende) CfD-aftaler, der er en temmelig ulogisk støtte til den elproduktion, der i forvejen er rigelig af, og hvor nye aftaler - alt andet lige - vil gøre tidligere indgåede aftaler dyrere.

Hvis sekundært produceret el fra "el-til-el-lagring" (kun) støttes med samme takst (jf. pkt. "2" og efter fradrag af evt. støtte givet til den til "lagringen" forbrugte el), og hvis man sørger for at henføre ekstraomkostningerne til ekstra infrastruktur til den (fluktuerende) el-duktion, der er årsag til behovet, burde politkerne i højere grad kunne læne sig sig tilbage, for primært at overvåge, at deres opstillede mål rettidigt opfyldes og ellers justere på CO2e- og kWh-satserne for fremtidige anlæg.

Både manglende og ulogiske rammebitingelser får de kommercielle aktører til at vælge løsninger, der - samlet set - er unødigt støttekrævende og/eller kortsigtede, så forbrugerne og/eller skatteborgerne finder sig selv med unødigt store ekstraregninger til f.eks. opretholdelse af den vigtige elforsyningssikkerhed og bortskaffelse af ellers klima- og/eller på andre måder miljøbelastende organiske restprodukter.

Uden rettidigt indførte rammebetingelser nytter det heller ikke at igangsætte ny forskning og udvikling, for det evt. succesfuldt udviklede risikerer under alle omstændigheder at "lægge sig på maven", når det når til et stadie, der kræver investeringsvillige aktører til den videre opskalering og kommercialisering.

 • 2
 • 1

Tænk hvis man stillede samme krav til drift af elbiler

Fossilbranchen: Elbiler lades kun op på eksporteret tysk brunkulsstrøm!

Brintbranchen: Vi har tænkt os kun at køre på ren overskuds-VE!

* EU laver udkast til regler om KUN at lave brint på ren overskuds-VE *

Brintbranchen: Det er jo nærmest umuligt! ;)

Spøg til side. Der er lidt knaster, men mon ikke de bliver høvlet af. Jeg har undret mig over følgende:

15-minutters-intervaller skal starte 22. Maj 2023 i følge NBM:

https://nordicbalancingmodel.net/15-min-im...

Det er om ca. 2 år. Mon ikke der kan gives dispensation indtil det er helt på plads?

Så skal jeg have forklaret den med de gamle landmøller: "Inde på land ser udkastet til de nye regler også ud til at udelukke en hel kategori af VE-anlæg. I en model foreslået af ekspertgruppen selv kunne pensionsmodne landmøller, som ikke længere kan konkurrere med nyere møller på elprisen, få et andet liv som følge af en ny elkøbsaftale med en PtX-aktør. Det burde i så fald kunne tælle som additionel VE-kapacitet, har argumentationen lydt."

Nu har jeg læst det afsnit 5 gange, og forstår ikke hvorfor en PtX-aktør vil give mere for strømmen end resten af markedet? Altså med mindre det er for at kunne garantere de 100% VE, men det betyder jo så netop at dem strøm kan vi andre så ikke bruge til proces/opladning? Eller er det fordi møllen ellers skrottes? Og så skal det ikke-skrottede tælles som additionel VE?

Er der nogen der har en god forklaring?

 • 0
 • 0

Når vi i Danmark udnytter ikke genanvendeligt affald til energiproduktion skal det kaldes forbrænding og kan ikke indgå i genanvendelsesprocenten. Når man i andre lande anvender ikke genanvendeligt affald som brændsel på cementfabrikker mv., bliver den her anvendte mængde regnet for energigenvundet og dermed for genanvendt. Og det på trods af, at danske affaldsforbrændingsanlæg typisk udnytter mindst 90 % af affaldets brændværdi via produktion af både el og varme samt ved brug af røggaskondensering (som så giver en udnyttelse på 110 - 115 %), mens cementfabrikker og tilsvarende storforbrugere af energi kun udnytter varmeenergien, hvilket typisk vil sige ca. 60 % af energiindholdet. Det er derfor, at vi fra Danmark sender store mængder affald over grænserne - uanset at der mistes mindst en tredjedel af energiindholdet. Men hele mængden kan så kaldes genanvendt - også selv om en væsentlig del ender med at blive energiudnyttet. Forudsætningen for denne forskel i kategoriseringen er, at affaldet først passerer et sortereanlæg, hvor den genanvendelige del tages ud til materialegenanvendelse.

I Danmark har vi en lang tradition for kildesortering, således at den brændbare rest kun indeholder mindre mængder genanvendeligt affald, men dette forhold er helt afgørende for, hvordan vores affaldsbehandling ender med at se ud i statistikkerne fra EU.

Og dette forhold er baggrund for vores beslutning om de voldsomme krav om sortering ved husstandene, så de enkelte fraktioner kan sendes ud af landet til industriel sortering - inden en stor del af de indsamlede mængder bliver brændt og dermed energigenvundet.

I EU regnes kun industriel sortering, idet kildesorteringen er for ringe til at de aktuelle fraktioner kan sendes direkte til genanvendelsesindustrien.

Man kan kun betegne den danske indsats ved forhandlingerne om affaldsdirektivets manglende overensstemmelse med danske forhold, som manglende rettidig omhu.

 • 9
 • 0

Hvis PtX skal køre nogenlunde rentabelt, så skal brint-forsyningen være stabil (omtrent konstant). Så hvis det kræver, at strømmen (og brinten) hver anden onsdag i tre timer skal komme fra mindre CO2-neutrale kilder, så er det stadig fornuftigt. Den slags "små uoverensstemmelser" må man da kunne forhandle sig til rette med! - Det ligner mere "benspænd" end seriøse krav. - Så for en gangs skyld er overskriften rammende!

 • 6
 • 4

Hvis PtX skal køre nogenlunde rentabelt, så skal brint-forsyningen være stabil (omtrent konstant).

Hvilket lige præcis betyder, at anlæggene ikke kommer til at peak shave så meget som forventet. Og hvis alt VE bare opkøbes rent financielt, så bliver det resterende EU residual mix bare sortere. Og rent fysisk ender det med et højere forbrug, uden at der udvides med ny VE. Det tager udkastet højde for.

Hvad med nettariffer? Havde de fået lavet en aftale om det? Det var da også en af showstopperne, at der ikke kunne transporteres billig VE fra Lolland til f.eks. det kommende elektrolyseanlæg ved Fredericia. Det vil branchen selvfølgelig også gerne slippe billigt om ved.

Og i følge den foreløbige miljødeklaration for 2020 (se på https://energinet.dk/eldeklaration), så er fordelingen følgende: * Vind 44% * Vand 17% * Fossil 16% * Biobrændsler 12% * Affald 4% * Sol 4% * Atom 3%

Det er altså ikke kun hver anden onsdag i 3 timer. Den termiske produktion falder fra fossilt, men stiger på biobrændsler. Der skal simpelthen ikke brændes mere træflis af, bare for at lave "grøn" brint.

Men få gerne rettet elforsyningsloven, så det bliver muligt at lave direkte forsyning fra sol/vind til elektrolyseanlæggene, uden at der skal betales nettarif. Peakshaves der på det kollektive net, så må de byde ind på intraday- eller reguler-markedet. Bruges det kollektive net, så må de betale det samme i transport som alle andre.

 • 0
 • 0

Jeg synes derfor det er en rigtig god ide at sikre at kun strøm der ikke kunne være brugt til andet formål tælles som grønt i PtX.

Mmm, i princippet ja, men i praksis er der nødt til at være lidt spillerum.

Vi skal helst ikke i gang med en retorik om, at PtX er "ude på" at spilde energi. Markedet skal nok selv sørge for, at alle applikationer, der overhovedet kan anvende el direkte, vil gøre det pga. lavere pris. Der er dog nogle undtagelser: Hvis prisvariationerne for el bliver tilstrækkeligt høje, så kan det faktisk betale sig at udnytte billig strøm, konvertere det til noget andet og gemme det. Og det kan ikke altid lade sig gøre; selv med applikationer, der anvender varme.

Idéen med at "først konvertere billig VE til andre former, når alle andre muligheder er udnyttede" er ikke praktisk. For om ikke andet, betyder det at PtX anlæg vil få for få driftstimer og output til at kunne betale sig og dermed ikke kommer. Og vi har brug for dem til at dække perioder og sektorer, hvor elektrificering ikke kan lade sig gøre.

 • 1
 • 0

Hvorfor ikke bare indføre et teknologineutralt og ”automatisk” forsyningssikkerhedsbefordrende tilskud til den elproduktion, som over-gennemsnitlige el-markedspriser simpelt fortæller, at der er brug for mere af, i stedet for ”kunstigt” at øge behovet for meget dyr og/eller tabsbehæftet PtX med garanterede mindstepriser og - desværre meget tilsvarende - CfD aftaler? Tilskuddet kunne f.eks. være procentuelt og blot når el-markedsprisen er over et rigelighedsindikerende lavt niveau som f.eks. 30 ører/kWh.

Det ville motivere de fluktuerende producenter til at designe for højere kapacitetsfaktor og til selv at investere i noget af den effekttilpassende PtX, som de går så stærkt ind for, ligesom energiudnyttelsen af - pt. både klima- og på andre måder miljøbelastende – lokale organiske restprodukter ville blive øget og forskudt imod effektivt backup-ydende, næringsstof- + biokoksrecirkulerende og CO2e-negative kraftvarmeværker, frem for imod anlæg, der overvejende producerer lavværdig varme. – Idet der således ville blive tale om langtidsholdbar bio-kapacitet i stedet for primært midlertidige capex-lette ombygninger kun til dyre træpiller.

Ved således at bevare og (igen) optimere i stedet for at nedlægge kraftvarmen i de større fjernvarmenet, ville det blive meget lettere at opfylde bl.a. det danske CO2e-reduktionsmål for 2030. Markerne og vandmiljøet ville billigt kunne skånes for tilførsel af miljømæssigt problematiske stoffer, som lokalt overskydende næringsstoffer, mikroplast og tungmetaller, medens de restproduktafsættende aktører i bl.a. økonomiske yderområder kunne opnå indtægter i stedet for udgifter. (Måske ses endda eksploderende huspriser i bl.a. Vestjylland, når landmændene kan hyre arbejdskraft og strø om sig med penge, fordi deres grovsandede marker er blevet gjort mere frugtbare ved tilførsel af biokoks ?)

Også sigtende på teknologi-eksport tror jeg, at (lille) DK ville kunne gøre det rigtig godt, ved i højere grad at satse på den for DK logiske kombination af fluktuerende vind og sol og regulerbar og brændselsfleksibel biokraftvarme, som vi for længst har været verdensmestre i! Læg dertil et økonomisk fornuftigt omfang af mere decentral biogas/-metan til ”dyrere formål”, som f.eks. tidsmæssig snæver spidslast-elproduktion.

Ikke mindst meget fremmelige Topsøe skal såmænd nok vide at ”levere PtX-varen” også direkte til de steder i verden, der har bedre forudsætninger for tabsbehæftet PtX, - inkl. baseret på ultrabillig solcellestrøm i Nordafrika og hvorfra eksport af billig VE-brændstof risikere at sætte Danske VE-brændstofproducerende anlæg til vægs, inden de når at blive fuldt afskrevet.

Også grundet den sidstnævnte risiko, synes jeg bedst om elektrolysebaseret PtX, der ”hægtes på" ”mine” (forgasningsbaserede) kraftvarmeværker, - som så blot kan vende tilbage til at prioritere den backup-ydende el-produktion (en større del af årets timer), hvis en evt. tilføjet (deltids-)produktion af VE-brændstof, således skulle blive uøkonomisk.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke bare indføre et teknologineutralt og ”automatisk” forsyningssikkerhedsbefordrende tilskud til den elproduktion, som over-gennemsnitlige el-markedspriser simpelt fortæller, at der er brug for mere af, i stedet for ”kunstigt” at øge behovet for meget dyr og/eller tabsbehæftet PtX med garanterede mindstepriser og - desværre meget tilsvarende - CfD aftaler? Tilskuddet kunne f.eks. være procentuelt og blot når el-markedsprisen er over et rigelighedsindikerende lavt niveau som f.eks. 30 ører/kWh.

Det ville motivere de fluktuerende producenter til at designe for højere kapacitetsfaktor og til selv at investere i noget af den effekttilpassende PtX, som de går så stærkt ind for, ligesom energiudnyttelsen af - pt. både klima- og på andre måder miljøbelastende – lokale organiske restprodukter ville blive øget og forskudt imod effektivt backup-ydende, næringsstof- + biokoksrecirkulerende og CO2e-negative kraftvarmeværker, frem for imod anlæg, der overvejende producerer lavværdig varme. – Idet der således ville blive tale om langtidsholdbar bio-kapacitet i stedet for primært midlertidige capex-lette ombygninger kun til dyre træpiller.

Ved således at bevare og (igen) optimere i stedet for at nedlægge kraftvarmen i de større fjernvarmenet, ville det blive meget lettere at opfylde bl.a. det danske CO2e-reduktionsmål for 2030. Markerne og vandmiljøet ville billigt kunne skånes for tilførsel af miljømæssigt problematiske stoffer, som lokalt overskydende næringsstoffer, mikroplast og tungmetaller, medens de restproduktafsættende aktører i bl.a. økonomiske yderområder kunne opnå indtægter i stedet for udgifter. (Måske ses endda eksploderende huspriser i bl.a. Vestjylland, når landmændene kan hyre arbejdskraft og strø om sig med penge, fordi deres grovsandede marker er blevet gjort mere frugtbare ved tilførsel af biokoks ?)

Også sigtende på teknologi-eksport tror jeg, at (lille) DK ville kunne gøre det rigtig godt, ved i højere grad at satse på den for DK logiske kombination af fluktuerende vind og sol og regulerbar og brændselsfleksibel biokraftvarme, som vi for længst har været verdensmestre i! Læg dertil et økonomisk fornuftigt omfang af mere decentral biogas/-metan til ”dyrere formål”, som f.eks. tidsmæssig snæver spidslast-elproduktion.

Ikke mindst meget fremmelige Topsøe skal såmænd nok vide at ”levere PtX-varen” også direkte til de steder i verden, der har bedre forudsætninger for tabsbehæftet PtX, - inkl. baseret på ultrabillig solcellestrøm i Nordafrika og hvorfra eksport af billig VE-brændstof risikere at sætte Danske VE-brændstofproducerende anlæg til vægs, inden de når at blive fuldt afskrevet.

Også grundet den sidstnævnte risiko, synes jeg bedst om elektrolysebaseret PtX, der ”hægtes på" ”mine” (forgasningsbaserede) kraftvarmeværker, - som så blot kan vende tilbage til at prioritere den backup-ydende el-produktion (en større del af årets timer), hvis en evt. tilføjet (deltids-)produktion af VE-brændstof, således skulle blive uøkonomisk.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten