Glem ikke bygherrerne

I kronikken "Byggeriet - en del af løsningen" på Ingeniørens hjemmeside 8. december 2011 argumenterer fonden Realdania for, at byggebranchen udgør fundamentet for at "sikre både dansk økonomi og global bæredygtighed" ved øget offentligt støtte til produktudvikling.

Vi er enige i, at støtte kan være et vigtigt skridt i udvikling af projektbaseret produktion. Men vi mener også, at innovation i byggeriet må anskues langt bredere. Ikke mindst skal bygherrens, brugernes og forskningens rolle medtænkes direkte.

På vejen til konklusionen redegøres i kronikken for byggesektorens betydning i samfunds-økonomien og for den store indsats for at udbygge sektorens kapacitet i 60'erne, ligesom bidraget til at løse energikriserne i 70'erne omtales. Alt dette kan vi ikke være uenige i.

Men kæden springer vist af, når udviklingen i de efterfølgende årti karakteriseres med ordene.: "Men op gennem 80'erne og 90'erne lukkede branchen sig om sig selv". Her overser forfatterne, at der skete et markant skift i store dele af byggeriets udviklingsbestræbelser.

Forenklet sagt kom der i disse årtier fokus på processerne i et byggeprojekt. Det skete for at imødekomme samfundets krav om større produktivitet og bedre kvalitet. Ikke mindst kom bygherrer og brugere til at spille en langt større rolle i udviklingen end tidligere.

Pladsen her tillader kun nogle enkelte eksempler på udviklingsinitiativer i disse årtier, men lad os nævne - udviklingen af kvalitetsledelse, der betyder at antallet af svigt, hvor reglerne bruges, er reduceret fra 25 % til 5 % - udviklingen af logistik, nu ofte benævnt trimmet byggeri, der giver mere effektive arbejdsprocesser og færre ulykker hos de entreprenører, der benytter dem - udviklingen af totaløkonomi, som nu er ved at vinde fodfæste og bliver en markant del af et nyt dansk miljømærke - udviklingen af IKT, der startede tilbage i 70'erne og fik medvind i nogle af de store ressourceprogrammer i de efterfølgende årtier - udviklingen af nye samarbejdsformer, hvor en række af elementerne fra partnering konceptet nu benyttes i traditionelle byggesager - udviklingen af værdianalyser til at styrke brugernes deltagelse i byggeprocessen - udviklingen af facilities management til fagligt kompetenceområde understøttet af et professorat - udviklingen af større gennemsigtighed, hvor et af de foreløbige resultater er etableringen af nøgletal for parterne i en byggeproces

Mange bidrog til denne udvikling. Navnlig skal peges på SBi/Aalborg Universitet, Byggeskadefonden, Kuben, DTU og personer som Sven Bertelsen, Per Anker Jensen, Mogens Høgsted m.fl. - samt selvfølgelig Realdania selv. Ikke mindst bidrog de almene bygherrer med stor risikovillighed med initiativer og opfølgning gennem deres løbende byggeaktivitet. Her foregik omfattende erfaringsudveksling og kompetenceopbygning via netværk.

Fælles for disse udviklingsinitiativer er, at de drejer sig processerne i byggeriet, men samtidig har som mål at give bygherrer og brugere et bedre og billigere byggeri til gavn for samfund, økonomi og international konkurrenceevne. Og den røde tråd har været en bred tilgang til innovation. Denne udvikling kan næppe betegnes med ordene, at "byggeriet blev løsrevet fra andre væsentlige samfundsmæssige problemstillinger og udviklingssammenhænge", som det sker i kronikken.

Kronikken bærer præg af en teknologidreven tilgang til innovation, og undervurderer her betydningen af de brugerdrevne processer - i byggeriet repræsenteret ved bygherrernes og brugernes indflydelse.

Netop i dette perspektiv skal man finde fundamentet for etableringen af f.eks. Dansk Facilities Management, Bygherreforeningen, Byggeriets Evaluerings Center og Lean Construction-dk. Disse organisationer trives godt og fortsætter med at udvikle byggeriets processer.

Det kunne være interessant at vide, hvilke analyser, der ligger bag opfattelse af innovation som primært et spørgsmål om støtte til produktudvikling.

  • Erik D. Præstegaard er bygherrerådgiver. Sten Bonke og Ib Steen Olsen er hhv.sektionsleder og ekstern lektor, DTU Management*

Kommentarer (1)

Tak til Præstegaard, Bonke og Olsen for deres kommentarer til vores kronik "Byggeriet - en del af løsningen". En kronik vi skrev med afsæt i lanceringen af initiativet Innovationsradar.dk.

Der er behov for præcisering fra vores side på i hvert fald to områder.

Vi kritiseres for det første for at anlægge en for snæver (produktrettet) opfattelse af innovation. Som det fremføres af de tre forfattere: ”...innovation i byggeriet må anskues langt bredere. Ikke mindst skal bygherrens, brugernes og forskningens rolle medtænkes direkte”.

Vi kan kun være enige. Innovation i byggeriet handler om meget mere end nye produkter. Og den kan derfor være drevet både af virksomheder, brugere, bygherrer, myndigheder, forskere med mere både i og udenfor byggeriet. Netop ønsket om at udvide byggeriets innovationsbegreb og dermed innovationsmuligheder har været en rød tråd i Realdanias indsats. Innovationsradar.dk er en del af tre samtidige initiativer søsat november 2011. Innosite.dk handler om at introducere åbne innovationsmetoder til byggeriet, for derigennem ikke mindst at få (slut)brugere og ofte også ”sociale innovationer” i spil. TEST støtter bygherrernes muligheder for at afprøve nye bæredygtige løsninger på konkrete afprøvningsprojekter for derved at fremme en efterspørgselsdrevet udvikling i byggeriet. Tilsvarende kan nævnes en lang række tidligere støttede udviklingsprojekter. Eksempelvis Byggeriets Innovation (2005 – 2008), der fokuserede på at tænke på tværs af byggeriets værdikæde med afsæt i kunden, eller Ide til Program (I2P), der handler om at styrke brugerinddragelse og bygherrens værdiskabelse i byggeriets tidlige faser.

Det andet kritikpunkt går på at vi undervurderer byggeriets innovationsindsats op gennem 80’erne og 90’erne.

Vores budskab er ikke, at der ikke har fundet vigtig innovation sted i denne periode. Tværtimod. Vores pointe var og er alene, at der ”...i disse årtier (kom) fokus på processerne i et byggeprojekt” for nu at citere Præstegaard, Bonke og Olsen. Og at dette fokus på egne processer måske kan være forklaringen på, hvorfor byggeriet har været dårlige til at gribe de mange udviklingsdagsordner og udviklingsprogrammer, der i dag er aktuelle, og som vi forsøger at åbne døren til med Innovationsradar.dk. Forbedring af byggeprocesser er centrale og vigtige, men de er ikke nødvendigvis den mest oplagte tilgang hvis man vil få øje på og gøre sig gældende inden for ”sundhed”, ”oplevelsesøkonomi”, ”fødevareproduktion”, ”indeklima” og ”energi” for nu blot at nævne nogle få af de aktuelle dagsordner, som vi mener, byggeriet kan og skal være med til at løse.

  • 0
  • 0